Integritetspolicy för profilkontoinnehavare

Detta informationsmeddelande innehåller en översikt över integritetspolicyn för SAS profilkontoinnehavare.

Integritetspolicy för profilkontoinnehavare: Översikt

Gäller från: 25 januari 2022

Vi åtar oss att säkerställa din rätt till integritet och vi kommer endast att behandla dina personuppgifter så som framställs i denna integritetspolicy för profilkontoinnehavare. Integritetspolicyn för profilkontoinnehavare är en väsentlig del av villkoren för profilkonton.

Nedan förklarar vi hur vi samlar in, använder, överför, lagrar eller på annat sätt behandlar alla personuppgifter som är förknippade med dig som en profilkontoinnehavare. Vår målsättning är att vara så tydliga, transparenta och uppriktiga som möjligt. Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta ditt dataskyddsombud på dataprotectionofficer@sas.se.

Personuppgifter är alla uppgifter om dig som en fysisk person och som kan användas för att identifiera dig direkt eller indirekt, t.ex. ditt namn eller foto.

Vi är medvetna om att särskilda uppgiftskategorier, t.ex. uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, religiös tro eller hälsa, är särskilt känsliga. Vi kommer endast att samla in sådana känsliga uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy för profilkontoinnehavare och när det är helt nödvändigt. Det är exempelvis viktigt för oss att känna till om du är i slutskedet av en graviditet eller om du behöver en rullstol ombord på en flygning.

Behandling av personuppgifter innebär alla ingrepp eller uppsättningar med ingrepp som genomförs med personuppgifter, med eller utan automatiska metoder. Alla åtgärder som vidtas med personuppgifter, från insamling och lagring till ändring, användning eller utlämnande utgör därför ”behandling”.

Utförande av villkoren för profilkonton

Ditt val att skapa ett profilkonto gör det nödvändigt för SAS att registrera och behandla dina personuppgifter och dina aktiviteter medan du är inloggad och använder vår webbplats. Därför kommer vi att behandla dina personuppgifter baserat på den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra krav enligt villkoren för profilkonton.

Berättigade intressen

Vi kommer att behandla personuppgifter baserat på våra berättigade intressen av att förbli konkurrenskraftiga i vårt marknadssegment och därför ha möjlighet att bland annat analysera våra profilkontoinnehavares personuppgifter som är relaterade till flygbokningar, populära destinationer, val av tilläggsprodukter, användning av webbplatsen och appen samt uppföljning av resultaten av exempelvis e-postkommunikation.

Vi kommer att behandla personuppgifter baserat på våra berättigade intressen för att förhindra, undersöka eller rapportera fall med bedrägeri eller säkerhetsproblem och för att samarbeta med polisiära myndigheter.

Vi har vägt vårt berättigade intresse mot hur mycket vår behandling av dina uppgifter skulle kunna inkräkta på din integritet. Vi behandlar dina personuppgifter på en allmän och sammanlagd nivå, på ett transparent sätt, i syfte att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder dig samt med säkerhet och skyddsmekanismer på mycket hög nivå. Därför bedömer vi att nivån av inkräktande på integriteten är begränsad och att våra intressen att utföra denna behandling av personuppgifter är motiverad och berättigad.

Juridiska skyldigheter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när vi har en rättslig förpliktelse att göra det, t.ex. när vi måste lämna ut uppgifter till statliga myndigheter eller om vi är föremål för ett domstolsbeslut.

SAS registrerar och behandlar följande personuppgifter om dig och dina aktiviteter, sammantaget ”personuppgifter”:

 • Personuppgifter som du skickar in när du skapar, upprätthåller eller uppdaterar profilkontot.

 • Uppgifter som samlas in om dina resor och din användning av ditt profilkonto, t.ex. resans ursprung och destination, flygbolag, typ av biljett, bagage, förbeställda måltider, vistelsens längd, eventuella klagomål, tidpunkt för inköp samt betalda belopp.

 • Uppgifter om kundvård och reseproblem, t.ex. försenade eller inställda avgångar, förlorat bagage och klagomål, återbetalningar och utbetald ersättning.

 • Behandla, på sammanslagen nivå, alla bokningar och sammanlagda inkomster i syfte att exempelvis optimera flygnätverket och priserna.

Om du accepterar våra cookies kommer vi att behandla personuppgifter om ditt beteende online som registreras av cookies och statistikprogram på SAS webbplats eller i vår app. Detta kan exempelvis omfatta vilka ord du söker efter, besökets längd, vilka destinationer du är intresserad av och vilka länkar/rubriker du klickar på. Vår cookiepolicy innehåller mer information om vår användning av cookies.

De personuppgifter vi behandlar samlas primärt in direkt från dig, t.ex. när du anger dina kontaktuppgifter för att registrera ett profilkonto. Vi samlar dessutom in och härleder personuppgifter från våra flygningar, flygplatsavdelningar och system så som nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra krav enligt villkoren för profilkonton.

Personuppgifterna registreras och behandlas för följande ändamål:

 • Administrera profilkontot, bokningar och annat som görs via kontot.

 • Hantera och utföra dina bokningar och resor.

 • Förse dig med relevant information, t.ex. bokningsinformation med flygdatum, förbeställda måltider, val av sittplats, betalt bagage samt inför en kommande resa som ett meddelande på profilkontot eller via en annan kanal som du eventuellt har begärt att få information via.

 • Registrera och analysera information om kundvård och reseproblem för att exempelvis följa upp och förbättra våra kundvårdstjänster på en allmän och sammanlagd (dvs. inte individuell) nivå.

 • Utföra statistiska analyser av behov, önskemål och inköpsbeteenden på en allmän och sammanlagd (dvs. inte individuell) nivå.

 • Utföra grundläggande analyser av användning, frekvens, föredragna funktioner och vistelsers längder på SAS webbplats och i vår app, i syfte att upprätthålla, optimera och kontinuerligt förbättra funktionerna i våra digitala plattformar och profilkontot.
  Uppdatera dina kontaktuppgifter och avsluta/blockera avlidna kunders konton.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge u är registrerad med ett konto. Dina personuppgifter bibehålls tills profilkontot sägs upp.

Personuppgifter delas mellan närstående företag inom SAS Group bland annat för att utföra våra internationella flygningar, för att hantera profilkontot och för statistiska analyser.

Personuppgifter som delas inom SAS Group kommer ibland att överföras till länder som inte tillhör Europeiska unionen (”EU”) eller Europeiska samarbetsområdet (”EES”) och som inte säkerställer en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. Sådana överföringar kommer att utföras under efterlevnad av tillämpliga dataskyddslagar.

När personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES som inte har tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter kommer vi normalt att tillämpa lämpliga skyddsmekanismer genom att ingå de standardavtalsklausuler som har antagits av Europeiska kommissionen. Standardavtalsklausulerna är tillgängliga via följande länk

Om det inte finns något beslut om tillräcklighet från Europeiska kommissionen och inte heller finns några etablerade lämpliga skyddsmekanismer i form av standardavtalsklausuler enligt beskrivningen ovan kommer vi att överföra dina personuppgifter till närstående företag inom SAS Group och till våra affärspartner med villkoren för profilkonton, inklusive denna integritetspolicy för profilkontoinnehavare. Mer specifikt kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på att överföringen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla villkoren för profilkonton.

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, ett konsortium som är upprättat enligt lagarna i Danmark, Norge och Sverige, med huvudkontor på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, är den personuppgiftsansvarige som kommer att fastställa ändamålen och metoderna för behandlingen av dina personuppgifter.

SAS är den juridiska person som ansvarar för personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning avseende skydd för uppgifter, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) nr 2016/679).

SAS har utsett en dataskyddsansvarig som stödjer SAS för att säkerställa att medlemmarnas personuppgifter behandlas korrekt. Du kan kontakta dataskyddsombudet med frågor eller synpunkter avseende behandlingen av dina personuppgifter på följande adress: dataprotectionofficer@sas.se.

Om du har frågor om ditt profilkonto kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna på flysas.com.

Vi vill vara så transparenta och tydliga som möjligt i vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter och därför har vi varit särskilt noggranna med att illustrera dina rättigheter inom ramen för denna integritetspolicy för profilkontoinnehavare. I ditt profilkonto kan du numera visa och uppdatera dina kontaktuppgifter och dessutom hitta information om dina rättigheter och vår behandling av personuppgifter med interaktiva beskrivningar. Du kan dessutom enkelt hävda dina rättigheter genom att navigera i och använda ditt profilkonto.
Du har exempelvis rätt att få åtkomst till de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan enkelt skaffa ett utdrag av de personuppgifter om dig som vi behandlar och hitta mer information genom att logga in på ditt profilkonto.

På samma sätt kan du hitta mer information om och även hävda följande rättigheter:

 • Korrigera, uppdatera eller radera uppgifter i ditt profilkonto som är felaktiga eller ofullständiga.

 • Protestera mot eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter.

 • Bli bortglömd. Rätten att bli bortglömd innebär att du kan begära att vi raderar alla personuppgifter som vi har samlat in om dig.

 • Få en kopia av personuppgifter som är relaterade till dig och information avseende vår behandling av dina personuppgifter i ett allmänt använt dataformat och att överföra – eller få överförda om tekniskt möjligt – uppgifterna till en annan registeransvarig.

 • Begära att personuppgifterna inte ska användas för direktreklam.

 • Framföra ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i din jurisdiktion, dvs. Datainspektionen.

  Du kan också hitta mer information om de olika skyddsmekanismer och tekniska åtgärder som vi har upprättat för att skydda dina uppgifter och din rätt till integritet och frihet samt för att säkerställa att vi efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning fullständigt.
  Om du behöver hjälp eller om du har frågor avseende dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataprotectionofficer@sas.se.

  Observera att om du begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller hävdar din rätt att bli bortglömd innebär det att vi inte längre kommer att kunna förse dig med våra tjänster som är relaterade till profilkontot. Den behandling av personuppgifter som framställs i denna integritetspolicy för profilkontoinnehavare är nödvändig för att vi ska kunna utföra villkoren för profilkonton.

  I vårt EuroBonus-program erbjuder vi ett urval av lättillgängliga, angenäma och anpassade tjänster som förenklar våra medlemmars liv. Du är alltid välkommen att bli medlem i EuroBonus genom att klicka på följande länk

I vissa situationer behöver vi ditt medgivande för att kunna behandla dina personuppgifter.

Vissa av de funktioner och tjänster som är förknippade med EuroBonus-medlemskap kan exempelvis även erbjudas våra profilkontoinnehavare baserat på ditt medgivande. Eftersom dessa tjänster omfattar behandling av personuppgifter utöver så som framställs i denna integritetspolicy för profilkontoinnehavare kommer vi endast att utföra sådana ytterligare funktioner och motsvarande behandling av personuppgifter med förbehåll för ditt informerade och specifika medgivande.

Därför kan vi be om ditt medgivande för att exempelvis behandla personuppgifter för att förstå dina behov och önskemål bättre, dvs. för profileringsändamål, för att använda uppgifter som lagras i cookies eller för att fylla i bokningsformulär i förväg med dina kontaktuppgifter, medföljande personer, pass- och betalningsuppgifter osv. för att möjliggöra snabbare och enklare användning av våra tjänster.

Vi kan också be om ditt medgivande till att använda posten, mobiler, sms, mms, e-post, sociala medier och andra digitala kanaler för att skicka reklammeddelanden till dig avseende våra eller våra affärspartners produkter och tjänster.

Förutsatt att du ger ditt samtycke till användning av cookies på vår webbplats eller i vår app kan vi också be om ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för att analysera ditt beteende online för att exempelvis identifiera destinationer som du kan vara intresserad av. Läs mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy.

Behandling av personuppgifter i Kina

Detta avsnitt gäller för kunder i Folkrepubliken Kina (hädanefter Kina) och beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar, delar och lämnar ut dina personuppgifter i Kina och det kompletterar andra allmänt tillämpliga avsnitt i denna integritetspolicy. Om någon inkonsekvens eller avvikelse uppstår har bestämmelserna i detta avsnitt för Kina företräde framför bestämmelser som framställs i andra allmänt tillämpliga avsnitt i denna integritetspolicy.

Avsnittet gäller för personuppgifter som vi samlar in från eller om dig när du använder SAS tjänster, besöker SAS webbplatser, kommunicerar med SAS officiella WeChat-konto eller använder andra webbplatser som utförs av SAS och som kan vara länkade till denna integritetspolicy eller om du kontaktar vår kundservice på telefon, via e-post osv. Genom att fortsätta använda våra tjänster samtycker du till insamling och användning av dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy.

Uppdateringar

SAS förbehåller sig rätten att ändra avsnittet för Kina i denna integritetspolicy och vi publicerar uppdaterade versioner av denna policy i enlighet med dataskyddslagar och -förordningar i Kina. I den utsträckning SAS gör väsentliga ändringar i avsnittet för Kina i denna integritetspolicy informerar SAS dig om sådana ändringar och i den utsträckning de påverkar de ändamål och den behandling för vilka vi har erhållit ditt samtycke ber vi dig om ditt samtycke igen.

Om du vill utöva dataskyddsrättigheter och/eller om du har frågor eller kommentarer om detta avsnitt för Kina i integritetspolicyn ber vi dig att kontakta vårt dataskyddsombud på dataprotectionofficer@sas.se.

Hur samlar SAS in och hur erhåller SAS dina uppgifter?

Denna del kompletterar avsnittet ”När och hur behandlar vi dina personuppgifter” i denna integritetspolicy och avsnitt 3 i detta avsnitt för Kina. SAS kan samla in och erhålla personuppgifter från appanvändare i Kina via SDK:er (programutvecklingsverktyg) som används i SAS app. Beroende på vilket SDK som används kan typen av personuppgifter som samlas in och erhålls via ett SDK omfatta, utan begränsning, appanvändarens namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, EuroBonus-nummer, kreditkortsuppgifter (i den utsträckning en kreditkortstransaktion görs via appen), flyginformation om passagerare, appanvändningsstatistik och enhetsinformation som exempelvis IP-adressen. SAS kan använda sådana uppgifter för att verifiera och godkänna kreditkortstransaktioner, för att få feedback om appen och tjänsterna samt för att spåra och analysera användningen av appen.

Nedan följer en förteckning över de SDK:er som för närvarande används i SAS appversion för Kina. SAS kan uppdatera denna SDK-förteckning då och då om några ändringar införs.

Förteckning över SDK:er som distribuerats i SAS appversion för Kina den 1 november 2021:

SDK:er (PDF, 100KB)

Hur SAS använder dina uppgifter

Denna del beskriver vilka personuppgifter vi samlar in om eller från dig, vilka ändamål vi använder dem för och varför vi använder dem för våra grundläggande och utökade affärsfunktioner. Dina personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med lagen om skydd för personuppgifter (”PIPL”) som trädde i kraft den 1 november 2021 och alla andra lagar och förordningar i Kina som reglerar detta område. All behandling av personuppgifter som vi utför sker i enlighet med bestämmelserna i integritetslagarna i Kina och dessa uppgifter får endast användas för de begränsade ändamål som diskuteras i denna del.

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter via SAS webbplatser och i samband med din användning av SAS tjänster.

Vi måste samla in och använda vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig biljettjänster och andra SAS-tjänster och -produkter. Nedan anges de personuppgifter som vi kan begära att du ger oss eller som vi kan samla in och använda med avseende på dig. Kom ihåg att vissa tjänster kräver vissa personuppgifter innan de kan tillhandahållas. När du har utövat din rätt att göra invändningar kan vi inte fortsätta att tillhandahålla tjänsten som kräver de personuppgifter som berörs av invändningarna och vi kommer inte längre att behandla dina motsvarande personuppgifter.

Vi kan begära att du ger oss följande personuppgifter:

Identifierande och kontaktuppgifter

Kön, födelsedatum, legitimationsnummer, passnummer, nationalitet, namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt personuppgifter för alla andra personer du reser med (inklusive deras kontaktuppgifter). Sådana uppgifter används för att skicka meddelanden till dig eller din kontaktperson om flygningar och beställningar (inklusive avgångar, säkerhetskontroll, ombordstigning, återbetalning, flygförseningar, försäkringstjänster och meddelanden om olyckor), arrangera din resplan, skicka resplaner eller andra produkter till dig via e-post, verifiera din identitet, ta emot dina kommentarer om servicekvalitet, ta emot dina klagomål och förslag, förse dig med SAS tjänster och produkter samt, om du samtycker, skicka kampanj- och reklammeddelanden till dig. Observera att om du bokar tjänster för andra passagerare måste du tillhandahålla oss sådana passagerares personuppgifter och innan du ger oss deras uppgifter måste du se till att sådana passagerare förstår och samtycker till denna integritetspolicy.

EuroBonus-uppgifter

EuroBonus-medlemmens kontonummer och flyginformation, uppgifter om mottagaren av inlösta flygmil och uppgifter om minderåriga medlemmars vårdnadshavare. Sådana uppgifter används för att spara dig som vår EuroBonus-medlem, verifiera medlemmars identitet och behandla insamling, tilldelning och inlösen av poäng och andra tjänster.

Uppgifter om profilkontoinnehavare

Profilkontonummer, namn, ålder, adress och kontaktuppgifter. Sådana uppgifter används för att upprätthålla dig som vår profilkontoinnehavare och hantera ditt konto och dina resor.

Uppgifter om och bilder av legitimationshandlingar som krävs under behandling

legitimation, pass, visumsida, handlingar som krävs av myndigheter för att flyga, giltighetsperiod, utfärdande myndigheter, ålder eller födelsedatum, kön och motsvarande bilder. Sådana uppgifter och bilder används för att, i enlighet med lagar och förordningar, verifiera din identitet när du bokar en biljett, checkar in, flyger, behandlar in-/utreseformaliteter, köper flygförsäkring, använder SAS tjänster och andra tjänster.

Betalningsuppgifter

Kreditkortsnummer, faktureringsadress, kreditkortets giltighet, beställnings- och driftsregister, logg och riskkontrollinformation. Sådana uppgifter används när du köper en biljett, för att spara dina betalningsuppgifter, verifiera din identitet och tillhandahålla dig SAS tjänster.

Uppgifter för att förbättra resor och andra tjänster

Nödkontaktperson, krav på särskilda tjänster och det passageraren gillar och inte gillar (måltider ombord, sittplatsers placering i kabinen, tjänster ombord). Sådana uppgifter används för att förbättra och marknadsföra vår tjänst så att vi kan förse dig med tjänster som tillgodoser dina behov bättre och, med förbehåll för ditt samtycke, skicka våra kampanj- och reklammeddelanden till dig.

Uppgifter som krävs av folkhälsomyndigheter eller andra statliga myndigheter eller som samlas in för att visa att du är tillräckligt frisk för att flyga

Kontaktuppgifter, uppgifter om förekomst eller frånvaro av eventuella symtom på covid-19 eller annan global pandemi, uppgifter om potentiell exponering för covid-19 eller annan global pandemi, uppgifter som samlas in av vår mark- eller bokningspersonal i enlighet med direktiv från folkhälsomyndigheter eller andra statliga myndigheter. Sådana uppgifter används för att efterleva rättsliga och reglerande krav, fastställa din lämplighet för att resa i enlighet med tillämpliga statliga förordningar och riktlinjer.

Alla andra personuppgifter

Vi samlar in dem i syfte att: upprätta och driva förbindelser mellan flera flygningar och påskynda bagageklarering över landsgränser, efterleva vissa reglerande krav avseende nödsituationer och på annat sätt i samband med driften av passagerarflyg, efterleva vissa reglerande krav på att verifiera och autentisera din identitet och ett berättigat affärsintresse av att efterleva tillämpliga rättsliga och reglerande krav, använda dessa uppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig, efterleva vissa krav i allmänhetens intresse för att skydda mot risker för passagerare och folkhälsan samt passagerar- och flygplanssäkerhet.

Observera att vi samlar in, lagrar, använder och överför dina känsliga personuppgifter för de ändamål som de tillhandahölls för och i övrigt i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy om du ger ditt uttryckliga samtycke vid tidpunkten för insamlingen.

På vilka rättsliga grunder behandlar SAS dina personuppgifter

Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter, så som beskrivs ovan, beror på de berörda personuppgifterna och de specifika förhållandena där vi behandlar dem. Vi samlar i allmänhet endast in personuppgifter från dig om:

 • vi har erhållit ditt samtycke till att göra det

 • sådana uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig

 • behandlingen sker i vårt berättigade intresse och inte åsidosätts av dina rättigheter

 • vi har rättsliga förpliktelser att behandla dina personuppgifter eller på annat sätt kan behöva personuppgifterna för att skydda dina eller andra personers väsentliga intressen

 • det är nödvändigt för att hantera en fara för folkhälsan eller för att skydda en fysisk persons liv, hälsa och egendoms säkerhet

 • handlingar, t.ex. nyhetsrapportering och övervakning av allmänhetens åsikter, utförs i allmänhetens intresse och behandlingen av personuppgifter sker inom rimlig omfattning

 • det är nödvändigt för att behandla de personuppgifter som lämnats ut av den berörda personen eller andra personuppgifter som lagligen har lämnats ut i rimlig omfattning i enlighet med bestämmelserna i PIPL och relaterade lagar och förordningar

 • andra omständigheter som föreskrivs i lagar och administrativa förordningar.


Vem delar SAS dina uppgifter med?

Vi kan dela dina personuppgifter som vi samlar in eller erhåller med:

 • andra flygbolag och andra företag som är inblandande i ombesörjandet av den tjänst du tänker använda

 • företag som är ingår bokningen och utförandet av din flygning, t.ex. resebyråer, speditörer och ombud

 • IT-leverantörer och -utvecklare som säkerställer driften av och säkerheten i våra IT-system å SAS vägnar

 • kreditkortsföretag, t.ex. MasterCard, som SAS samarbetar med för att erbjuda olika betalningslösningar

 • säkerhetsföretag och -verksamheter som arbetar med att förebygga och bekämpa bedrägerier

 • företag inom SAS-koncernen, inklusive men inte begränsat till SAS EuroBonus AB, SAS Link AB, Scandinavian Airlines Ireland Ltd, SAS Ground Handling A/S, SAS Ground Handling AS, SAS Ground Handling AB, SAS Cargo Group A/S, SAS Cargo Norway AS och SAS Cargo Sweden AB

 • myndighetsorgan och myndigheter, polisiära offentliga tjänstemän, domstolar

 • tredje parter: (a) om vi anser att utlämnande krävs enligt tillämplig lag, förordning eller rättslig process (t.ex. i enlighet med domstolsbeslut) eller (b) för att skydda och försvara våra rättigheter eller tredje parters rättigheter eller säkerhet, inklusive för att upprätta, göra eller försvara mot rättsliga anspråk.

Utöva dina rättigheter

SAS respekterar din rätt att känna till, få tillgång till, rätta, begränsa behandling av, radera dina personuppgifter osv.

Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller ej och om så är fallet begära tillgång till personuppgifterna. Sådan information omfattar ändamålen med behandlingen, berörda personuppgiftskategorier och de mottagare eller mottagarkategorier som personuppgifterna har lämnats ut eller ska lämnas ut till.

Du har rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior som du begär kan vi ta ut en rimlig avgift baserat på våra kostnader.

Rätt till rättelse

Du har rätt att erhålla rättelse av felaktiga personuppgifter om dig från oss. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter för vissa ändamål. Om du utövar denna rätt att göra invändningar behandlar vi inte längre dina personuppgifter för sådana ändamål. Utövandet av denna rättighet medför inga avgifter.

En sådan rätt att göra invändningar kan dock inte föreligga under vissa omständigheter, t.ex. om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås eller för att uppfylla ett redan ingått avtal.

Rätt att säga upp kontot

Du har rätt att säga upp ett tidigare registrerat konto när som helst. När ditt konto har sagts upp raderas eller anonymiseras alla uppgifter, varefter vi inte längre samlar in, använder eller tillhandahåller tredje parter de personuppgifter som är förknippade med kontot. De uppgifter du tillhandahåller eller som genereras under din användning av våra tjänster måste dock lagras av oss under den tid som krävs enligt lagar och förordningar och myndigheter har rätt att få åtkomst till sådana uppgifter under den enligt gällande lag föreskrivna lagringsperioden.

Om du vill utöva dessa rättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till securedata@sas.se med dina förfrågningar. I syfte att ge oss möjlighet att verifiera din identitet ska din skriftliga begäran innehålla ditt namn och din adress och andra uppgifter som hjälper oss att identifiera dig, t.ex.:

 • alla e-postadresser du har använt för att kommunicera med SAS

 • ditt EuroBonus-nummer eller Travel Pass-nummer

 • alla telefonnummer du har använt för att kommunicera med SAS (t.ex. för kundtjänstärenden)

 • bokningsnummer och/eller flygnummer och datum.

SAS måste alltid säkerställa att det är rätt person som får uppgifterna om hur vi behandlar hans/hennes personuppgifter. SAS kommer endast att lämna ut personuppgifter om vi kan verifiera din identitet i enlighet med det ovanstående. När vi har fått in en begäran om att utöva en av dessa rättigheter kommer vi att tillhandahålla information om de åtgärder vi vidtar avseende denna begäran utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 30 dagar efter att vi har fått begäran. Denna tid kan under vissa omständigheter förlängas med ytterligare 30 dagar, t.ex. om vi får in komplicerade eller många förfrågningar.

Säkerhet

Det är viktigt för SAS att hålla uppgifter säkra. Vi har infört lämpliga åtgärder som exempelvis separat lagring, kryptering, åtkomstkontroll, avidentifiering osv., i enlighet med kraven för dataklassificering och -kategorisering, för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade mot obehörig åtkomst, utlämnande, förlust, missbruk, ändring och felaktig användning av dina uppgifter och undvika negativ inverkan på dina personliga rättigheter och intressen.

Minderåriga

SAS fäster stor vikt vid att skydda minderårigas personuppgifter. Om du är en minderårig under 14 års ålder måste du erhålla ett skriftligt samtycke från dina föräldrar eller vårdnadshavare innan du använder våra produkter och/eller tjänster. För insamling av minderårigas personuppgifter med samtycke från deras föräldrar eller vårdnadshavare kommer vi endast att använda eller lämna ut sådana uppgifter i enlighet med gällande lag, uttryckligt samtycke från deras föräldrar eller vårdnadshavare eller nödvändigt skydd för minderåriga. Om en minderårig har försett oss med personuppgifter utan sina föräldrars eller vårdnadshavares medgivande kan föräldern eller vårdnadshavaren kontakta oss via e-post till securedata@sas.se. Vi raderar uppgifterna och avregistrerar barnet från samtliga av våra elektroniska marknadsföringslistor.