Villkor för profilkonton

Villkor för profilkonton

Gäller från: 13 mars 2018

1.1 Detta profilkonto ägs och drivs av Scandinavian Airlines, ett konsortium som är upprättat enligt lagarna i Danmark, Norge och Sverige, med huvudkontor på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm (hädanefter ”SAS”, ”oss” eller ”vi”).

1.2 Läs igenom och bekanta dig med dessa villkor för profilkonton (”villkor för profilkonton”) innan du skapar ett personligt profilkonto på vår webbplats (”profilkonto”). Alla fysiska personer som är 16 år och äldre kan öppna ett profilkonto.

1.3 Om du inte samtycker till dessa villkor för profilkonton har du inte rätt att skapa ett konto, vilket du samtycker till.

1.4 Dessa villkor för profilkonton avser endast din användning av detta profilkonto. Separata villkor gäller för flygtransport, medlemskap i EuroBonus-programmet och alla kampanjer som SAS kan erbjuda då och då. Om du köper en flygbiljett för en flygning som utförs av SAS gäller våra allmänna villkor respektive våra transportvillkor för inköpet och flygningen.

1.5 Du måste underrätta SAS skriftligen om ändringar i eller tillägg till dina personuppgifter som du inte kan ändra/lägga till online i ditt profilkonto. Vid namnändring eller registrering av födelsedatum måste dokumentation bifogas där uppgifterna bekräftas, t.ex. en kopia av ett giltigt pass. Den inskickade dokumentationen kommer att förstöras så snart de nya uppgifterna har verifierats. Observera att när du bokar en flygresa medan du är inloggad kommer de inloggningsuppgifter du använde att tillämpas på biljetten. Eventuella ändringar i den personliga profilen i ditt konto kommer inte återspeglas på flygbiljetter som bokas före profiländringarna.

1.6 Alla uppgifter du förser oss med när du registrerar dig och är inloggad på ditt profilkonto och använder vår webbplats kommer att användas i enlighet med vår integritetspolicy för profilkontoinnehavare så som beskrivs i avsnitt 2 nedan. Information om cookies och användning av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookiepolicy.

1.7 Du ansvarar personligen för dina inloggnings- och bokningsuppgifter (t.ex. bokningsreferens). Om du har anledning att tro att ditt konto inte längre är säkert måste du omedelbart ändra dina inloggningsuppgifter.

1.8 När du skapar ett profilkonto och därmed samtycker till dessa villkor för profilkonton innebär det att du ger ditt medgivande till att ta emot direktreklam, t.ex. kampanjmeddelanden avseende våra produkter och tjänster, från oss. Läs vår integritetspolicy för profilkonton för att få mer information, t.ex. om hur du kan avstå från att ta emot sådan direktreklam.

1.9 Om du har frågor om ditt profilkonto kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna på flysas.com.

2.1 I syfte att uppfylla dessa villkor för profilkonton kräver innehavet av ett profilkonto att vi behandlar dina personuppgifter. Det innebär med andra ord att eftersom du är en profilkontoinnehavare är det nödvändigt för oss att behandla uppgifter som är förknippade med dig som person.

2.2 De ifrågavarande personuppgifterna är uppgifter som du själv har försett oss med, t.ex. ditt namn, din ålder och din adress. Vi behandlar dessa uppgifter för olika ändamål avseende utförandet av dessa villkor för profilkonton, t.ex. för att hantera ditt konto och dina resor.

2.3 Scandinavian Airlines, ett konsortium som är upprättat enligt lagarna i Danmark, Norge och Sverige, med huvudkontor på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, är den registeransvarige och juridiska person som kommer att fastställa ändamålen och metoderna för behandlingen av dina personuppgifter.

2.4 Ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter framställs i vår integritetspolicy för profilkontoinnehavare. Integritetspolicyn för profilkontoinnehavare är en väsentlig del av dessa villkor för profilkonton. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy för profilkontoinnehavare då och då, på samma sätt som framställs i punkt 3.7 nedan.

2.5 Om du vill bli medlem i EuroBonus för att uppleva ett brett urval av trevliga, enkla och anpassade tjänster och erbjudanden kan du naturligtvis boka flygbiljetter osv. som EuroBonus-medlem. Läs våra EuroBonus-villkor och vår integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar.

3.1 Utöver det som framställs i någon tillämplig obligatorisk lag har SAS inget ansvar och ska vi ej hållas ansvariga för några kostnader eller andra skador som du utsätts för utom så som uttryckligen framställs i dessa villkor för profilkonton. SAS har dessutom inget ansvar för några kostnader eller skador som någon annan part än du utsätts för.

3.2 Vi ansvarar endast för den del som involverar själva SAS-flygningen i enlighet med SAS transportvillkor och tillämpliga tjänstevillkor. Alla arrangemang, förmåner och tjänster i tillägg till SAS-flygningen ligger utanför SAS ansvarsområde.

3.3 Vårdnadshavare för kontoanvändare under 18 års ålder har ansvar för att säkerställa att den minderårige följer dessa villkor för profilkonton. Vårdnadshavaren ansvarar dessutom för den minderåriges användning av resor, erbjudanden och förmåner.

3.4 Du kan säga upp ditt profilkonto när som helst. Läs våra kontaktuppgifter på flysas.com om du vill säga upp kontot. Efter uppsägningen av kontot kommer SAS att radera och sluta behandla dina personuppgifter, med undantag för uppgifter som SAS har legitimt intresse i eller avtalsmässig skyldighet att behålla och behandla. Du kommer du inte längre att kunna använda ditt konto när det har sagts upp.

3.5 Vi förbehåller oss rätten att säga upp ditt konto i fall som vi anser utgöra missbruk. Du kommer du inte längre att kunna använda ditt konto när det har sagts upp.

3.6 Missbruk kan bestå av olämpligt eller respektlöst uppförande gentemot oss eller våra affärspartner, våra medarbetare eller passagerare, brott mot villkor för profilkonton, olagligt uppförande, bedrägeri eller handlingar som allmänt betraktas som omoraliska eller oetiska.

3.7 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor för profilkonton. I så fall kommer vi att klart och tydligt informera om de kommande ändringarna i god tid i förväg, så att du kan välja att säga upp ditt profilkonto om du inte samtycker till ändringarna. Ändringarna kan exempelvis avse reglerna för att öppna ett konto eller vår integritetspolicy för profilkontoinnehavare och hur vi behandlar personuppgifter. Ändringar kommer att meddelas via minst en kanal, främst via profilkontot. Nya regler gäller utan undantag från angivet datum. De tillämpliga villkoren för profilkonton och vår integritetspolicy för profilkontoinnehavare kommer alltid att finnas tillgängliga på flysas.com och vi kommer naturligtvis också att tillhandahålla information om ändringar på begäran från dig.

3.8 Du har ej rätt att, helt eller delvis, överlåta eller på annat sätt avyttra dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor för profilkonton utan föregående skriftligt medgivande från oss. På samma sätt har vi ej heller rätt att överlåta eller på annat sätt avyttra dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor för profilkonton utan föregående skriftligt medgivande från dig. Utan hinder av detta har vi rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor för profilkonton utan ditt medgivande till i) något av SAS närstående företag eller ii) en enhet som förvärvar samtliga eller i stort sett samtliga av de tillgångar som är relaterade till profilkontot.

4.1 I den utsträckning som medges av lokala lagar eller förordningar skall dessa villkor för profilkonton regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Du och SAS samtycker, i den utsträckning det är tillåtet enligt lokala lagar eller förordningar, till att Stockholms tingsrätt har icke-exklusiv jurisdiktion för att lösa alla tvister som kan uppstå genom dessa villkor för profilkonton.

4.2 Alla bestämmelser i dessa villkor för profilkonton som av en behörig myndighet eller domstol förklaras ogiltiga eller ogenomförbara skall, i ogiltighetens eller ogenomförbarhetens utsträckning, anses vara avskiljbara och skall ej påverka de övriga bestämmelserna som skall fortsätta att gälla utan inverkan.