EU-passagerares rättigheter

Förordningar avseende passagerares rättigheter i händelse av förseningar, inställda flygningar och/eller nekad ombordstigning.

Om din flygning har ställts in eller drabbats av betydande försening eller om du har nekats ombordstigning på en flygning där du har en bekräftad bokning har du rätt till de rättigheter som definieras i EU-förordning nr 261/2004, som trädde i kraft 2005-02-17. Det flygbolag vars flygning drabbades av störningen ansvarar för att bevilja dina rättigheter.

Gå till eur-lex.europa.eu för att få mer information om EU 261 / 2004

Denna sida förklarar vilken hjälp du kan förvänta dig att få från oss i händelse av en lång försening eller en inställd eller överbokad flygning.

Assistans och ersättning enligt EU261

I händelse av inställda flygningar, förseningar, nedgradering och nekad ombordstigning. Detta meddelande krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning 261/2004.

Inledning

Vi inser att flygförseningar och inställda flyg kan vara frustrerande och få stor påverkan på dina resplaner och vi är väldigt ledsna för detta. Men ibland har vi inget annat val. I dessa utmanande
situationer är det viktigt att veta mer om dina rättigheter och vad SAS gör. Därför rekommenderar vi att du läser informationen nedan. Denna sida informerar dig om dina rättigheter enligt förordning (EG) nr 261/2004 om detta skulle inträffa. Det ger dig dock inga ytterligare avtalsmässiga rättigheter. Denna förordning gäller för alla passagerare som reser från en flygplats inom EU och för alla passagerare som reser in till ett EU-medlemsland med ett EU-baserat flygbolag om du inte har fått assistans i avreselandet.

Det är det utförande flygbolagets ansvar att uppfylla dessa krav. Här kan du se information om hur man gör anspråk på ersättning eller återbetalning inom ramen för den gällande förordningen med avseende på flygningar som utförs av SAS – Scandinavian
Airlines System. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att du ska nå din destination så snart som möjligt. Förutsatt att vi har dina korrekta kontaktuppgifter kommer du att få ett e-postmeddelande och/eller ett sms avseende din uppdaterade resplan.

Den väsentliga delen av flygpassagerares rättigheter regleras av den europeiska förordningen (EG) nr 261/2004 som sedan den 17 februari 2005 specificerar de tjänster SAS måste tillhandahålla och beloppet för den ersättning vi måste betala ut till dig om flygningen inte genomförs som planerat.

Om du nekas ombordstigning eller om en flygning ställs in eller drabbas av längre förseningar kan du ha rätt till ersättning och assistans. De rättigheter som denna broschyr hänvisar till gäller under följande
omständigheter:

 • Ditt utförande flygbolag är SAS – Scandinavian Airlines System (SK) och
  du har en bekräftad bokning på flygningen och har checkat in på angiven tid eller, om ingen tid anges, senast 45 minuter före avgångstiden och

 • du reser till ett biljettpris som är direkt eller indirekt tillgängligt för allmänheten eller på en biljett som har utfärdats inom ramen för ett bonusprogram och

 • du reser på en flygning som avgår från en flygplats i EU eller på en flygning som utförs av ett EU-baserat flygbolag och avgår från en flygplats i ett tredje land till en flygplats i EU, såvida inte du fick förmåner eller ersättning och assistans i det tredje landet.

Ersättning/återbetalning eller omdirigering


Du kommer att få välja mellan att antingen:

 1. omdirigering, under jämförbara transportförhållanden, till slutdestinationen på din resplan, så snart som möjligt eller vid ett senare datum om du väljer det och i mån av tillgänglighet eller

 2. återbetalning, inom sju dagar, av den fullständiga kostnaden för biljetten till det pris som den köptes för, den del eller de delar av resan som inte genomfördes och för den del eller de delar som redan har genomförts om flygningen inte längre tjänar till något syfte med avseende på din ursprungliga resplan, tillsammans med (om relevant) en återresa till den första avreseplatsen, så snart som möjligt. Om du väljer återbetalning av biljetten kommer du inte att ha rätt till omdirigering eller någon ytterligare assistans.

Assistans på flygplatsen

Dessutom kommer du utan kostnad att erbjudas:

 • måltider och förfriskningar i rimlig relation till väntetiden,

 • logi i fall där om övernattning blir nödvändig,

 • transport mellan flygplatsen och övernattningsstället (hotell eller annat),

 • två telefonsamtal, telex, faxmeddelanden eller e-postmeddelanden.

Om SAS underlåter att förse dig med assistans måste du göra egna arrangemang och be om återbetalning. Det är väldigt viktigt att du behåller kvitton för utgifterna.

Ersättning vid inställd flygning

Du har rätt till ersättning från det utförande flygbolaget, såvida inte du har blivit informerad om den inställda flygningen:

 • minst två veckor före den planerade avgångstiden eller

 • mellan två veckor och sju dagar före den planerade avgångstiden och du blir erbjuden omdirigering som ger dig möjlighet att avresa högst två timmar före den planerade avgångstiden och komma fram till din slutliga destination
  slutdestination mindre än fyra timmar efter planerade ankomsttiden eller

 • mindre än sju dagar före den planerade avgångstiden och du blir erbjuden omdirigering som ger dig möjlighet att avresa högst en timme före den planerade avgångstiden och komma fram till din slutliga destination mindre
  än två timmar efter planerade ankomsttiden.

Ersättningen kan inte betalas på flygplatsen och därför måste du kontakta SAS Customer Service via vårt formulär online .

Ersättningsbelopp


(A) 250 EUR för flygningar som är högst 1 500 km eller

(B) 400 EUR för flygningar inom Europa som är längre än 1 500 km och för alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km eller

(C) 600 EUR för flygningar som är 3 500 km eller längre.

Denna ersättning kan minskas med 50 % om den alternativa flygningens ankomsttid inte överskrider den planerade ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen med två timmar (flygningar som omfattas av A), tre timmar (flygningar som omfattas av B) eller fyra timmar (flygningar som omfattas av C).

Det flygbolag som utför flygningen är inte skyldigt att betala ersättning om flygningen ställs in på grund av extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Sådana extraordinära omständigheter kan uppstå vid politisk instabilitet, väderförhållanden som är oförenliga med genomförandet av den aktuella flygningen, säkerhetsrisker, oväntade brister i flygsäkerheten, beslut från flygledningen och strejker som påverkar verksamheten hos det flygbolag som utför en flygning.

Denna förordning ska gälla utan att påverka en passagerares rätt till ytterligare ersättning negativt. Den ersättning som beviljas inom ramen för denna förordning kan dras av från sådan ersättning.

Ersättning

Om du inte vill fortsätta dina ursprungliga resplaner när det förekommer en försening på minst fem timmar kan du välja återbetalning av den eller de delar av resan som inte genomfördes och för den eller de delar av resan som redan har genomförts om flygningen inte tjänar något meningsfullt syfte med avseende på den ursprungliga resplanen. Du kan också välja att få en hemresa till den första avgångspunkten som anges på biljetten (om tillämpligt).

Assistans på flygplatsen

Den assistans som beskrivs i detta avsnitt tillhandahålls i händelse av att en flygning försenas utanför den planerade avgångstiden (a) med minst två timmar för en flygning som är högst 1 500 km eller (b) med minst tre timmar för alla flygningar inom EU som är minst 1 500 km och för alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km eller (c) med minst fyra timmar för alla flygningar som inte omfattas av (a) eller (b).

Du har rätt att få följande utan avgift:

 • måltider och förfriskningar i rimlig relation till väntetiden,

 • logi i fall där om övernattning blir nödvändig,

 • transport mellan flygplatsen och övernattningsstället (hotell eller annat),

 • telefonsamtal, telex, faxmeddelanden eller e-postmeddelanden.

Om SAS underlåter att förse dig med assistans måste du göra egna arrangemang och be om återbetalning. Det är väldigt viktigt att du behåller kvitton för utgifterna.

Förseningsersättning 

Om du är försenad tre timmar eller längre vid ankomsten kan du ha rätt att få ersättning.
Ersättningen kan inte betalas på flygplatsen och därför måste du kontakta SAS Customer Service via vårt formulär online.

Ersättningsbelopp

(A) 250 EUR för flygningar som är högst 1 500 km eller

(B) 400 EUR för flygningar inom Europa som är längre än 1 500 km och för alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km eller

(C) 600 EUR för flygningar som är 3 500 km eller längre.

Denna ersättning kan minskas med 50 % om den alternativa flygningens ankomsttid inte överskrider den planerade ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen med två timmar (flygningar som omfattas av A), tre timmar (flygningar som omfattas av B) eller fyra timmar (flygningar som omfattas av C).

Det flygbolag som utför flygningen är inte skyldigt att betala ersättning om flygningen ställs in på grund av extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Sådana extraordinära omständigheter kan uppstå vid politisk instabilitet, väderförhållanden som är oförenliga med genomförandet av den aktuella flygningen, säkerhetsrisker, oväntade brister i flygsäkerheten, beslut från flygledningen och strejker som påverkar verksamheten hos det flygbolag som utför en flygning.

Denna förordning ska gälla utan att påverka en passagerares rätt till ytterligare ersättning negativt. Den ersättning som beviljas inom ramen för denna förordning kan dras av från sådan ersättning.

I händelse av att en flygning överbokas kommer SAS att fråga efter frivilliga som är beredda att lämna sin bekräftade bokning i utbyte mot en överenskommen ersättning. Vi kommer också att erbjuda lämplig assistans enligt beskrivningen nedan. Om det inte går att hitta tillräckligt många frivilliga och du nekas ombordstigning mot din vilja har du rätt till ersättning och assistans för nekad ombordstigning förutsatt att du har uppfyllt kraven för senaste incheckning.

Du har inte rätt till detta om det finns rimliga grunder för att neka ombordstigningen, t.ex. hälsoskäl, säkerhetsskäl eller otillräckliga resehandlingar.

Ersättning/återbetalning eller omdirigering

Du kommer att få välja mellan att antingen:

 • omdirigering, under jämförbara transportförhållanden, till slutdestinationen på din resplan, så snart som möjligt eller vid ett senare datum om du väljer det och i mån av tillgänglighet eller

 • återbetalning, inom sju dagar, av den fullständiga kostnaden för biljetten till det pris som den köptes för, den del eller de delar av resan som inte genomfördes och för den eller de delar som redan har genomförts om flygningen inte längre tjänar till
  något syfte med avseende på din ursprungliga resplan, tillsammans med, om relevant, en återresa till den första avreseplatsen, så snart som möjligt.

Assistans på flygplatsen

Dessutom kommer du utan kostnad att erbjudas:

måltider och förfriskningar i rimlig relation till väntetiden,
logi i fall där om övernattning blir nödvändig,
transport mellan flygplatsen och övernattningsstället (hotell eller annat),
två telefonsamtal, telex, faxmeddelanden eller e-postmeddelanden.

Om SAS underlåter att förse dig med assistans måste du göra egna arrangemang och be om återbetalning. Det är väldigt viktigt att du behåller kvitton för utgifterna.

Ersättning för nekad ombordstigning


Om du har nekats ombordstigning mot din vilja kommer du att erbjudas ersättning på flygplatsen.

Ersättningsbelopp


(A) 250 EUR för flygningar som är högst 1 500 km eller
(B) 400 EUR för flygningar inom Europa som är längre än 1 500 km och för alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km eller
(C) 600 EUR för flygningar som är 3 500 km eller längre.

Denna ersättning kan minskas med 50 % om den alternativa flygningens ankomsttid inte överskrider den planerade ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen med två timmar (flygningar som omfattas av A), tre timmar (flygningar som omfattas av B) eller fyra timmar (flygningar som omfattas av C).

Denna förordning ska gälla utan att påverka en passagerares rätt till ytterligare ersättning negativt. Den ersättning som beviljas inom ramen för denna förordning kan dras av från sådan ersättning. A Flygningar som är högst 1 500 km – 250 EUR*
B Flygningar inom EU som är längre än 1 500 km och alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km – 400 EUR* C Flygningar som inte omfattas av A eller B – 600 EUR*

Om du ofrivilligt placeras i en lägre klass än den du har betalat för kan du begära återbetalning av:

 • 30 % av biljettpriset för alla flygningar som är högst 1 500 km eller

 • 50 % av biljettpriset för alla flygningar inom EU som är längre än 1 500 km och alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km eller

 • 75 % av biljettpriset för alla flygningar som inte omfattas av A eller B.

Du kan registrera feedback, klagomål eller begära ersättning och/eller återbetalning genom att använda vårt feedbackformulär.

Alla förfrågningar avseende återbetalning eller ersättning måste skickas till det flygbolag som utförde flygningen eller skulle utföra flygningen.

Om du har rätt till ersättning i enlighet med förordningen kommer vi att ersätta dig så snart som möjligt och utan krångel. Eftersom tredje part oftast tar ut en betydande avgift för att hjälpa dig med ditt anspråk är det mer gynnsamt för dig att rikta ditt anspråk direkt till SAS. Europeiska kommissionen råder passagerare att kontakta flygbolaget direkt och inte göra anspråket genom en byrå.

Du kan även skicka in ditt klagomål till: customercare@sas.se .

Om du av någon anledning inte är nöjd med vårt slutliga svar på ditt klagomål kan du föra det vidare till ett av de godkända alternativa tvistlösningsorgan som är etablerade i EU:s medlemsländer. Europeiska kommissionen har upprättat en alternativ tvistlösningsplattform online som ger enkel tillgång till

Alternativ tvistlösning (ADR): ec.europa.eu/consumers/odr/

Nationella utsedda organ:

Danmark

Trafikstyrelsen
Danish Transport Authority
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
Danmark

Norge

Luftfartstilsynet
CAA Norge Box 243
NO-8001 Bodø
Norge

Sverige

Konsumentverket/KO
Box 48
SE-65102 Karlstad
Sverige

För kontaktuppgifter till ditt nationella tillsynsorgan (NEB), besök europa.eu.