Resevillkor

Dessa resevillkor styr förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din resa på ett flygplan som drivs av oss eller enligt den biljett som har vår flygbolagskod för flygningen eller flygsträckan.

Dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss och vice versa i denna fråga beskrivs i resevillkoren. Vi råder dig att läsa igenom resevillkoren noggrant eftersom de bland annat anger olika begränsningar som påverkar dig, till exempel gällande våra ansvarsbegränsningar gentemot dig vid skada eller förseningar som påverkar dig och/eller ditt bagage. Om våra ansvarsbegränsningar inte är tillfredsställande i relation till dina behov råder vi dig att skaffa en personlig reseförsäkring.

Dessa resevillkor kan ändras utan föregående varsel. Den version som gäller vid en viss tidpunkt är den senast publicerade och denna kan laddas ner från vår webbplats när som helst.

Resevillkor – Artiklar

Gäller från den 27 juni 2023.

Var god observera följande när du läser dessa villkor:

”SAS”, ”vi”, ”vår”, ”oss själva” och ”oss”

avser Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, ett konsortium som har etablerats enligt lagarna i Danmark, Norge och Sverige med registrerat huvudkontor i Solna, Sverige. Se avsnitt 2 för adresser.

”Passagerare”, ”du”, ”din” och ”du själv”

avser alla personer, utöver besättningsmedlemmar, som transporteras eller ska transporteras i ett flygplan enligt en biljett.

”Appr”

avser de kanadensiska Air Passenger Protection Regulations.

”Administrationsavgifter”

avser avgifter som flygbolaget och/eller dess auktoriserade ombud i förekommande fall debiterar passageraren, så som men inte begränsat till med hänsyn till ändring (”ändringsavgifter”), återutfärdande (”återutfärdandeavgifter”) eller återbetalning (”återbetalningsavgifter”) av en biljett. Genom att samtycka till dessa transportvillkor accepterar du dessutom de gällande administrationsavgifterna.

”Överenskomna mellanlandningar”

avser de platser, utöver avgångs- och destinationsplatsen, som anges på biljetten eller som visas i våra tidtabeller som schemalagda mellanlandningar på din rutt.

”Flygtransport” och ”transport”

avser transporten av en passagerare och dess bagage på ett flygplan.

”Flygbolagskod”

avser de två eller tre bokstäver som identifierar det specifika flygbolaget och anges på biljetten. Exempelvis är SAS flygbolagskod SK.

”Artikel”

avser en artikel i dessa allmänna transportvillkor.

”Atpdr”

avser de kanadensiska Accessible Transportation of Persons with Disabilities Regulations.

”Auktoriserat ombud”

avser en fysisk eller juridisk person som är auktoriserad av flygbolaget att representera flygbolaget vid försäljning av flygbiljetter för dess tjänster eller för ett annat flygbolags tjänster om ombudet är godkänt för det.

”Bagage”

avser både ditt incheckade bagage och icke incheckade bagage om inget annat anges.

”Bagagekvitto”

avser den del av identifieringskvittot som flygbolaget utfärdar till passageraren med avseende på transporten av incheckat bagage.

”Bagagetagg”

avser den del av identifieringskvittot som sätts fast på incheckat bagage.

”Flygbolag”

avser SAS och/eller något annat flygbolag vars flygbolagskod anges på biljetten eller på en kombinationsbiljett.

”Flygbolagets tilläggsavgifter”

avser tilläggsavgifter och avgifter som flygbolaget tar ut, t.ex. bränsletillägg, utrikes-/inrikesavgifter, säkerhetsavgifter, serviceavgifter osv.

”Charteravtal”

avser ett avtal som en annan part har avtalat med passageraren (exempelvis en researrangör) och som anförtror flygbolaget att utföra hela eller delar av flygtransporten i samband med en paketresa, paketsemester och paketutflykter, inklusive enligt EU:s direktiv för paketresor. I detta avseende är ”avtalsenligt flygbolag” den charter- eller researrangör som ingår ett charteravtal som huvudman.

”Incheckat bagage”

avser bagage som flygbolaget hanterar och för vilket ett identifieringskvitto har utfärdats.

”Senaste incheckningstider”

avser tidsfristen för den specifika flygplatsen som specificeras av flygbolaget inom vilken du måste ha slutfört incheckningsformaliteterna och – om tillämpligt – fått ditt boardingkort.

”Codeshare”

avser ett flygbolags utförande av flygningar för vilka sittplatser erbjuds av ett annat flygbolag genom att endast använda sin egen flygbolagskod eller tillsammans med det utförande flygbolagets flygbolagskod.

”Kombinationsbiljett”

avser en biljett som har utfärdats till dig i samband med en annan biljett, vilka tillsammans utgör ett enda reseavtal.

”Beredskapsplan”

för längre förseningar på marken avser beredskapsplanen som införts av flygbolaget i händelse av att ett flygplan upplever långvariga förseningar på marken på en flygplats inom amerikanskt territorium, så som det beskrivs av USA:s Department of Transportation (DOT).

”Konventionen” avser så som tillämpligt:

(a) konventionen om förening av vissa regler i Warszawa den 12 oktober 1929, (b) Haag-protokollet av den 28 september 1955, som ändrade Warszawa-konventionen, (c) Guadalajara-tilläggskonventionen av den 18 september 1961, (d) Montréal-protokoll 1, 2 och 4 (1975) som ändrade Warszawa-konventionen, (e) en kombination av ovannämnda konventioner och protokoll, (f) konventionen om förening av vissa regler för internationell flygtransport, undertecknad i Montréal den 28 maj 1999.

”Kupong”

avser en flygkupong på papper eller en elektronisk kupong, som anger namnet på den passagerare som ska resa med det flyg som identifieras på kupongen.

”Skada”

omfattar dödsfall eller kroppsskada på en passagerare, förlust, delvis förlust, stöld eller annan skada som uppstår till följd av eller i samband med flygtransporten eller andra tjänster vi utför.

”Dagar”

avser kalenderdagar, inklusive alla sju dagar i veckan, förutsatt att, i meddelandesyfte, dagen då meddelandet skickas inte räknas och vidare förutsatt att, vid fastställandet av en biljetts giltighetstid, dagen då biljetten utfärdas och dagen då flygningen ska påbörjas inte räknas.

”Elektronisk kupong”

avser en elektronisk flygkupong eller någon annan värdehandling som finns i vår databas.

”Elektronisk biljett”

avser biljetten som sparas av flygbolaget eller på dess begäran av ett datoriserat reservationssystem och som styrks av resedokument (även kallat resplan och kvitto), den elektroniska flygkupongen eller något annat dokument av samma värde som utfärdats av flygbolaget i dess namn.

”ESD”

avser en hund för känslomässigt stöd.

”Extraordinära omständigheter”

avser situationer då en händelse inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits. Sådana omständigheter kan i synnerhet uppstå vid politisk instabilitet, väderförhållanden som är oförenliga med genomförandet av den aktuella flygningen, säkerhetsrisker, oväntade brister i flygsäkerheten, strejker som påverkar verksamheten hos det flygbolag som genomför en flygning eller då ett flygledningsbeslut som påverkar ett visst flygplan på en viss dag leder till en lång försening eller att en eller flera flygningar med detta flygplan ställs in.

”Biljettpriser”

avser priserna, kostnaderna, avgifterna, omkostnaderna för en resa som debiteras till passageraren för en viss bokningsklass, för angivna rutter och, i förekommande fall, flygningar och datum samt motsvarande prisvillkor.

”Flygkupong”

avser den del av biljetten som har beteckningen ”giltig för resa” (”good for passage”) eller när det gäller en elektronisk biljett den elektroniska kupongen och anger de platser du har rätt att resa mellan.

”Force majeure”

avser ytterst ovanliga och helt oförutsebara omständigheter bortom din kontroll, med konsekvenser som inte kunde ha undvikits även om man hade vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder.

”Allmänna transportvillkor”

avser dessa allmänna transportvillkor.

”Iata”

avser International Air Transport Association.

”Identifieringskvitto”

avser ett kvitto som utfärdas av flygbolaget i det enda syftet att identifiera incheckat bagage.

”Resplan/kvitto”

se resedokument.

”Medif”

avser det medicinska formulär som är tillgängligt på SAS webbplats.

”Externa tilläggsavgifter”

avser tilläggsavgifter och avgifter som tas ut av andra än flygbolaget, vanligtvis offentliga myndigheter eller flygplatser. Sådana avgifter och tilläggsavgifter kan vara flygplatsavgifter, passageraravgifter osv.

”Meddelande om avtalsvillkor som införlivas genom hänvisning”

avser redogörelser som ingår i eller levereras tillsammans med din biljett eller resplan/kvitto, som identifieras som sådana och som genom hänvisning införlivar dessa transportvillkor och meddelanden.

”Passagerarkupong” eller ”passagerarkvitto”

avser den del av biljetten som utfärdas av oss eller på våra vägnar, som är märkt som sådan och som ska behållas av dig.

”Passagerare med nedsatt rörlighet (PRM)”

avser en person med nedsatt rörlighet under resa på grund av någon fysisk funktionsnedsättning (sensorisk eller motorisk, bestående eller tillfällig), psykisk funktionsnedsättning eller på grund av annan funktionsnedsättning eller ålder och vars situation kräver särskild uppmärksamhet samt att de tjänster som är tillgängliga för alla passagerare anpassas till dennes särskilda behov.

”Avgångsort”

avser den plats från vilken resan avgår enligt biljetten.

”Förordning (EG) 261/2004”

avser Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om ersättning och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och vid inställda eller kraftigt försenade flygningar.

”Reroute”

betyder en ändring av rutt och andra ändringar som resulterar i att en biljett återutfärdas.

”Bokning”

avser alla reseförfrågningar av en passagerare som har registrerats av flygbolaget eller dess auktoriserade ombud.

”Tidtabell eller tidtabellsindikatorer”

avser listan med avgångs- och ankomsttider för flygningar som visas i tidtabellsguiderna som publiceras av flygbolaget, eller under dess auktoritet, och som uppmärksammas av allmänheten genom elektroniska medel.

”Sdr”

avser en s.k. Special Drawing Right, vilket är en sammansatt valutaenhet som är Internationella valutafondens officiella växlingsenhet. Information om den aktuella kursen för SDR finns på internet eller bankkontor.

”Reseuppehåll”

avser ett schemalagt uppehåll på din resa, vid en punkt mellan din avgångsort och din ankomstort under minst tjugofyra timmar.

”Biljettpris”

avser publicerade priser, avgifter och/eller relaterade transportvillkor som ett flygbolag vid behov lämnar in till behöriga myndigheter.

”Skatter”

avser avgifter, skatter och kostnader som tas ut av myndigheter, flygplatsoperatörer eller någon annan myndighet.

”Biljett”

avser antingen dokumentet med namnet ”Passagerarbiljett och bagagekvitto” eller den elektroniska biljetten, som utfärdats av oss eller å våra vägnar och omfattar meddelandet om avtalsvillkor som införlivas genom hänvisning, andra meddelanden och kuponger.

”Resedokument” (eller resplan eller kvitto)

avser ett eller flera dokument som flygbolaget utfärdar till passageraren som bekräftar utfärdandet av en elektronisk biljett med namnet på passageraren, information om flygningen och andra meddelanden till passageraren.

”Icke incheckat bagage”

avser allt ditt bagage som inte är incheckat bagage.

”Webbplats”

avser SAS webbplatser, inklusive sas.se, sas.no, sas.dk, flysas.com.

Vårt namn kan vara förkortat till vår flygbolagskod eller på annat sätt på biljetten. Adressen till SAS anses vara något av dess huvudkontor i Danmark eller Norge eller Sverige.

Danmark:

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Amager Strandvej 392, 2770 Kastrup, Danmark

Norge:

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Roald Amundsens veg 1, 2060 Gardermoen, Norge

Sverige:

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, SE 195 87 Stockholm, Sverige

Du är alltid välkommen att ringa kundservice om du behöver komma i kontakt med oss.

3.1 Allmänt

Med undantag för det som anges i artikel 3.2, 3.5, 3.6 och 4.1.2 tillämpas våra transportvillkor endast på flygningar eller flygsträckor som genomförs av oss och/eller där vårt namn eller flygbolagskod anges i flygbolagsrutan på biljetten för den flygningen eller flygsträckan.

Din resa regleras av reglerna som gällde den dag du köpte din biljett, dock under förutsättning att SAS förbehåller sig rätten att tillämpa aktuella regler som är i kraft vid tidpunkten för din resa där detta rimligtvis krävs för operativ effektivitet och där regelförändringen inte har en väsentligt negativ inverkan på dig.

Förordning (EG) 261/2004 gäller eventuellt inte utanför Europa. Om du reser utanför Europa på flygningar som inte utförs av oss ska du vara medveten om att du eventuellt inte har rätt till assistans från SAS eller det flygbolag som utför flygningen i situationer där din flygning blir inställd eller försenad eller där du nekas ombordstigning eller blir nedgraderad. I sådana situationer styrs dina rättigheter enligt den lokala lagstiftningen som gäller för den aktuella flygningen.

3.2 Charterverksamhet

Om resan sker enligt ett charteravtal gäller dessa transportvillkor endast i den utsträckning de införlivas genom hänvisning eller på annat sätt i charteravtalet eller biljetten.

3.3 Codeshare

På vissa rutter har vi codeshare-arrangemang med andra flygbolag. Detta innebär att även om du har en bokning med oss och har en biljett där vårt namn eller vår flygbolagskod (SK) anges som flygbolag, kan ett annat flygbolag genomföra flygningen. Om sådana arrangemang tillämpas kommer vi eller våra auktoriserade ombud att informera dig om vilket flygbolag som genomför flygningen när du gör din bokning. Din avtalspart är flygbolaget som annonseras, dvs. det flygbolag vars flygbolagskod visas på flygkupongen eller i ruttinformationen bredvid flygnumret. Codeshare-partner kan ha villkor som gäller för utförandet av deras egna flygningar och som kan skilja sig från SAS transportvillkor för flygningar som utförs av SAS. Dessa transportvillkor som framställs av andra codeshare-partner finns därför i dessa transportvillkor och utgör därför en del av transportavtalet.

Du bör därför läsa igenom transportvillkoren för flygningar som utförs av ett annat flygbolag i samband med ett codeshare-arrangemang och bland annat vara medveten om incheckningstider, policyer avseende ensamresande barn, transport av djur, driftstörningar (t.ex. förseningar på marken, bagagetilldelning osv. Om du reser med en codeshare-flygning ska alla anspråk baserade på förordning (EG) 261/2004 eller Canadian Air Passenger Protection Regulations (APPR), avseende ersättning och assistans i händelse av nekad ombordstigning, inställda avgångar, långa förseningar eller nedgradering, skickas till det utförande flygbolaget. Övriga skadeståndsanspråk för styrkta förluster och kostnader kan skickas in till antingen det flygbolag som genomför flygningen eller det annonserade flygbolaget.

Vid codeshare-flygningar som utförs av ett annat flygbolag och som avgår från eller anländer till en flygplats i USA gäller det utförande flygbolagets beredskapsplan för förseningar på marken. Detaljerad information om dessa beredskapsplaner kan erhållas på det utförande flygbolagets webbplats.

3.4 Information om de utförande flygbolagens identitet

Eftersom vi vet hur viktigt det är för dig att veta vilket flygbolag du kommer att flyga med, informerar vi dig vid bokningstillfället om identiteten på det utförande flygbolag som du kommer att flyga med. Du informeras också omedelbart om det utförande flygbolaget ändras.

Indirekta försäljningskanaler såsom resebyråer eller internetleverantörer som vi inte har något inflytande över är också förpliktigade under artikel 11 i Förordning (EG) nr 2111/2005 att systematiskt informera dig vid bokningstillfället om det utförande flygbolaget och/eller att kontakta passageraren om det utförande flygbolaget ändras.

3.5 Lag med företräde

Dessa transportvillkor tillämpas såvida de inte strider mot gällande lag som inte kan upphävas genom överenskommelse mellan parterna, i vilken händelse sådana lagar ska råda.

Även om någon bestämmelse inom dessa transportvillkor är ogiltig enligt gällande lag ska övriga bestämmelser fortsätta att gälla.

3.6 Villkor har företräde framför bestämmelser

Om någon del av dessa transportvillkor strider mot tvingande lagstiftning ska den tvingande lagstiftningen ha företräde. Detta ska inte påverka giltigheten för de återstående bestämmelserna i transportvillkoren. Utom så som framställs i dessa transportvillkor ska dessa transportvillkor ha företräde i händelse av en motstridighet mellan dessa transportvillkor och några andra av SAS villkor. Den engelska versionen av dessa transportvillkor åsidosätter alla översättningar.

4.1 Allmänna bestämmelser

4.1.1. Biljetten utgör ett avgörande bevis på reseavtalet mellan oss och passageraren som anges på biljetten. Vi tillhandahåller endast transport för passageraren som anges på biljetten och du kan behöva visa en giltig legitimation.

4.1.2. En biljett får överlåtas i sin helhet (men inte delvis) förutsatt att:

– du kontaktar oss med en begäran om överlåtelse av din biljett minst 24 timmar före den planerade avgångstiden som visas på biljettens första flygkupong,

– vi är det flygbolag som utför alla flygningar eller flygsträckor på biljetten, och

– personen som biljetten ska överlåtas till uppfyller och följer alla villkor som gäller för den ursprungliga biljetten.

När du överlämnar biljetten till oss kommer vi att utfärda en ny biljett i den persons namn som biljetten ska överlåtas till. Den nya biljetten kommer att bli föremål för samma villkor som den ersatta biljetten. Du kommer att debiteras en administrationsavgift för överlåtelsen av biljetten. För att undvika missförstånd anses en namnändring vara en överlåtelse av en biljett även om det är du som ändrar ditt eget namn, eftersom en namnändring innebär att vi måste utfärda en ny biljett.

Förutom vad som anges ovan får en biljett inte överlåtas.

4.1.3 Vissa biljetter säljs till rabatterade priser som kan vara helt eller delvis icke-återbetalbara. Om en biljett inte är återbetalbar är inte heller flygbolagets tilläggsavgifter återbetalbara, medan externa tilläggsavgifter alltid är återbetalbara. Du bör välja den prisklass som bäst passar dina behov. Du kanske också bör se till att ha en lämplig försäkring för att täcka situationer då du måste avboka din biljett.

4.1.4 (a) Om du har en biljett enligt vad som beskrivs i artikel 4.1.3 ovan och förhindras att resa på grund av force majeure, kommer vi, förutsatt att du omedelbart meddelar oss och ger bevis på force majeure, efter eget gottfinnande antingen att återbetala dig inom rimlig tid eller ge dig ett tillgodohavande på det icke återbetalbara beloppet av biljettpriset för framtida resor med oss, under båda omständigheterna föremål för avdrag av en administrationsavgift.

(b) Om du har en biljett enligt vad som beskrivs i artikel 4.1.3 ovan och är försenad till ditt planerade flyg på grund av force majeure, kommer vi, förutsatt att du omedelbart meddelar oss och ger bevis på force majeure, att transportera dig vid första möjlighet och utan extra kostnad på en annan av våra planerade flygningar där utrymme finns tillgängligt.

4.1.5 Biljetten är och förblir alltid det utfärdande flygbolagets egendom.

4.2 Krav på biljett

Med undantag för elektroniska biljetter har du inte rätt att resa på en flygning om du inte visar upp en giltig biljett som omfattar flygkupongen för den flygningen och alla andra outnyttjade flygkuponger och passagerarkupongen. Dessutom har du inte rätt att resa om den uppvisade biljetten är trasig eller om den har ändrats på annat sätt än av oss eller vårt auktoriserade ombud. Om du har en elektronisk biljett har du inte rätt att resa på en flygning om du inte kan visa upp en giltig legitimation och en giltig elektronisk biljett har utfärdats i ditt namn.

När du bokar en resa får du en bokningsbekräftelse och en biljett direkt efter bokningen. Du ansvarar för att informera oss omgående om du inte har fått en bokningsbekräftelse och en biljett direkt efter bokningen. Du ansvarar dessutom för att informera oss omgående om några uppgifter i bokningsbekräftelsen eller på biljetten behöver rättas. SAS ansvarar inte för eventuella skador som är relaterade till din underlåtenhet att informera oss om det ovanstående.

4.3 Förlust av biljett

4.3.1 (a) Vid förlust eller förstörelse av en biljett (eller en del av den), så som beskrivs i artikel 4.1.3 ovan, kommer vi, om vi har utfärdat denna biljett, på din begäran att ersätta en sådan biljett (eller en del av den) genom att utfärda en ny biljett, förutsatt att bevis finns tillgängligt vid denna tidpunkt att en giltig biljett för den/de aktuella flygningen/flygningarna vederbörligen har utfärdats. Du kommer att bli skyldig att ersätta oss för eventuella kostnader och förluster, upp till värdet av den ursprungliga biljetten, som är nödvändiga och som vi eller något annat flygbolag skäligen ådragit oss för missbruk av den ursprungliga biljetten. Vi kommer inte att kräva ersättning från dig för förluster som beror på vår egen försumlighet. Vi kommer att ta ut en administrationsavgift för denna tjänst, såvida inte förlusten eller förstörelsen beror på försummelse från vår sida eller från något av våra auktoriserade ombud.

(b) Vid förlust eller förstörelse av en biljett som är helt återbetalbar kan vi kräva att du betalar hela biljettpriset för en ny biljett, med förbehåll för återbetalning om och när vi har fastställt att den förlorade eller förstörda biljetten inte har använts före giltighetstidens utgång. Om du, efter att ha hittat den ursprungliga biljetten innan giltighetstidens utgång, överlämnar den till oss kommer ovanstående återbetalning att behandlas vid denna tidpunkt.

4.3.2 En biljett är en värdehandling och du bör vidta lämpliga åtgärder för att skydda den och se till att den inte förloras eller blir stulen.

4.4 Giltighetstid

4.4.1 Om inte annat anges på biljetten, i dessa transportvillkor eller i tillämpliga biljettpriser (som kan begränsa biljettens giltighet, vilket då anges på biljetten) är en biljett giltig:

(a) ett år efter utfärdandedatumet eller

(b) ett år från biljettens första resdag, förutsatt att den första resan sker inom ett år efter utfärdandedatumet.

4.4.2 Om du, efter att ha påbörjat din resa, inte kan resa inom giltighetstiden på grund av sjukdom, kan din biljetts giltighetstid endast förlängas i enlighet med de prisregler som gäller för din biljett.

4.4.3 Om en passagerare avlider under en resa, kan biljetterna för personer som åtföljer passageraren ändras genom att upphäva minsta vistelselängd eller förlänga giltighetstiden. Alla sådana ändringar ska göras efter mottagande av ett giltigt dödsintyg och ingen sådan förlängning av giltighetstiden får överskrida fyrtiofem (45) dagar från dödsdagen.

4.5 Kupongordning och användning

4.5.1 En biljett består av en eller flera flygkuponger. Varje flygkupong utfärdas för exakt en sträcka. Tänk som exempel på en resa tur och retur mellan Stockholm och New York, där sträckorna Stockholm – Köpenhamn, Köpenhamn – New York, New York – Köpenhamn och Köpenhamn – Stockholm motsvarar fyra flygkuponger eller en biljett. På samma sätt består flygningarna Stockholm – Köpenhamn, Köpenhamn – Stockholm också av två flygkuponger, oavsett eventuellt reseuppehåll i Köpenhamn. Den biljett du köpte är endast giltig för den ordningsföljd som anges på biljetten. Det pris du betalade är baserat på våra biljettpriser och beräknas särskilt baserat på de resedatum du har valt och resornas ordningsföljd. Därför gäller det beräknade priset endast för den ordningsföljd som anges på biljetten. Detta utgör en viktig del av vårt avtal med dig. Beroende på aktuella marknadsförhållanden kan biljetter som består av flera flygkuponger vara billigare än motsvarande enskilda flygsträckor. I syfte att förhindra att dessa billigare biljettpriser missbrukas har vi gjort det till ett transportvillkor att sträckorna måste flygas i den ordningsföljd som anges på biljetten.

4.5.2 Om du vill ändra någon del av din resa måste du kontakta oss i förväg. Om du inte har möjlighet att resa i angiven ordningsföljd på grund av force majeure, sjukdom eller någon annan anledning eller ett förhinder som du inte kan hållas ansvarig för, förblir resterande flygkuponger giltiga. I sådana fall kan du använda de återstående flygkupongerna i angiven ordningsföljd. Du måste informera oss om de relevanta anledningarna och kunna styrka dem omedelbart efter att du har blivit medveten om dem eller efter att förhindret har upphört. I sådana fall kan du använda de återstående flygkupongerna i den planerade angivna ordningsföljden.

4.5.3 Om du har valt ett biljettpris som kräver att du reser sträckorna i en bestämd ordningsföljd (se 4.5.1) måste du tänka på att om transporten inte används på alla enskilda sträckor eller inte används i den ordningsföljd som anges på biljetten med i övrigt oförändrade reseuppgifter kommer vi att beräkna biljettpriset på nytt i enlighet med den ändrade rutten. Därmed fastställs det nya biljettpriset och du måste betala för din faktiska rutt, beroende på biljettens pris och gällande biljettprisregler. Det nya biljettpriset kommer att baseras på det biljettpris som är tillgängligt på den dag du begär ändring av rutten. Detta biljettpris kan vara högre eller lägre än det ursprungliga priset.

Beräkningen kommer att baseras på det mest förmånliga pris som finns tillgängligt i din bokningsklass för den nya ordningsföljden. Om det inte finns några lediga sittplatser på flygningen kommer omberäkningen att baseras på det högsta biljettpriset i den ursprungliga kabinen. Om det inte finns några lediga sittplatser på flygningen kommer omberäkningen att baseras på det högsta biljettpriset i den ursprungliga kabinen. Eventuella återbetalbara skatter och avgifter för den oanvända flygkupongen kommer att dras av. Observera att du inte kommer att få tillstånd att resa innan du har betalat prisskillnaden.

5.1 Biljettpriser

Biljettpriset som ska betalas täcker kostnaden för att transportera dig från flygplatsen på den aktuella avreseorten till flygplatsen på den aktuella slutdestinationen. Det beräknas i enlighet med det biljettpris som gäller den dag du bokar din biljett för de flygdatum och den resplan som anges på din biljett. Ditt biljettpris inkluderar inte marktransport mellan flygplatser eller mellan flygplatser och innerstäder. Biljettpriset kan omfatta flygbolagets tilläggsavgifter. Om du ändrar din resplan eller dina resedatum kan det påverka priset som ska betalas.

5.2 Skatter, avgifter och kostnader

5.2.1 Både flygbolagets tilläggsavgifter och externa tilläggsavgifter ska betalas av dig. Tilläggsavgifter som gäller vid inköpstillfället och inte tas ut av flygbolaget och som har justerats nedåt eller tagits bort vid den tidpunkt då flygningen på biljetten utnyttjas är inte återbetalbara.

5.2.2 Om du avbokar en återbetalbar biljett återbetalas såväl flygbolagets tilläggsavgifter som de externa tilläggsavgifterna. vid eller före den tid då betalningen görs (till exempel på grund av att den lokala valutan inte är konvertibel). Vi kan efter eget gottfinnande godkänna betalning i en annan valuta.

5.3 Valuta

Biljettpriser, skatter, avgifter och kostnader betalas i valutan för det land där biljetten utfärdas om inte en annan valuta anges av oss eller vårt auktoriserade ombud vid eller före den tid då betalningen görs (till exempel på grund av att den lokala valutan inte är konvertibel). Vi kan efter eget gottfinnande godkänna betalning i en annan valuta.

5.4 Tilläggsavgift för kreditkort

En tilläggsavgift kan tillämpas för bokningar som görs med kreditkort vilket anges vid bokningstillfället. Denna avgift täcker extrakostnaden som är förknippad med kreditkortsbetalningar. Under vissa omständigheter kan ytterligare avgifter tas ut av din kortutgivare. Alla frågor om sådana avgifter måste riktas till kortutgivaren.

6.1 Bokningskrav

6.1.1 Vi eller våra auktoriserade ombud kommer att registrera din(a) bokning(ar). På begäran kommer vi att tillhandahålla dig en skriftlig bokningsbekräftelse.

6.1.2 Vissa biljettpriser har villkor som begränsar eller utesluter din rätt till att ändra eller avboka din bokning eller begära återbetalning.

6.2 Tidsgränser för biljettutfärdande

Om du inte har betalat för biljetten före den specificerade tidsgränsen för biljettutfärdande, som vi eller våra auktoriserade ombud har meddelat, kan vi avboka din bokning.

6.3 Sittplatstilldelning

Flygbolaget kommer att göra rimliga ansträngningar för att uppfylla förfrågningar om sittplatstilldelningar, men kan inte garantera tilldelning av en viss sittplats även om bokning av en sådan sittplats har bekräftats. Flygbolaget förbehåller sig rätten att när som helst, även efter ombordstigning, ändra sittplatstilldelningen, på grund av drifts- eller säkerhetsskäl och vid force majeure.

6.4 Platsbokning är föremål för bokningsavgifter

Om du har betalat för din platsbokning har du rätt till en specifik platskategori (fönsterplats, plats vid gång eller mittplats). Vid ombokning som sker på vår anmodan, vid inställda flyg eller vid ändringar som vi gjort på grund av drifts-, säkerhets- eller andra skäl, återbetalar vi det belopp som du betalat för din bokning om din önskade sittplatskategori inte finns tillgänglig. Om du avbokar eller bokar om din biljett eller köper en uppgradering kommer beloppet som betalats för platsbokningen inte att återbetalas.

7.1 Incheckningstider

Sista incheckningstider varierar mellan olika flygplatser och du måste själv hålla dig informerad om dessa tider för incheckning för att underlätta din resa och undvika att din bokning avbokas.
Om resan inkluderar flygningar med andra flygbolag är det ditt ansvar att hålla dig informerad om sista incheckningstider för dessa flygningar.
Du måste ha slutfört incheckningen före sista angivna incheckningstid och du måste anlända i tillräckligt god tid före din flygning för att kunna genomföra alla nödvändiga formaliteter för din resa. Om du inte gör det eller om du inte har alla dokument som tillåter dig att checka in och du därför inte kan resa, har vi rätten att avboka din bokning och plats.
Vi är inte ansvariga för eventuella skador som uppstår på grund av bristande efterlevnad av bestämmelserna i denna klausul.

7.2 Ombordstigningstider

Du måste befinna dig vid gaten för ombordstigning vid den tidpunkt som vi anger. Tider för ombordstigning finns tillgängliga på vår Webbplats och kan även erhållas genom att kontakta oss eller våra auktoriserade ombud. Vi har rätt att avboka din bokning och platsen som är reserverad för dig om du inte befinner dig vid gaten för ombordstigning vid den tidpunkt som vi anger. Vi är inte ansvariga för eventuella skador som uppstår på grund av bristande efterlevnad av bestämmelserna i denna klausul.

7.3 Skyldigheter

Vi har ingen skyldighet (inklusive, utan begränsning, ingen skyldighet att låta dig resa eller återbetala dig) eller något ansvar över huvud taget gentemot dig om du inte har uppfyllt villkoren i denna artikel.

8.1 Rätt att neka transport, incheckning och ombordstigning

I det rimliga utövandet av vårt gottfinnande kan vi vägra att transportera dig eller ditt bagage förutsatt att vi har meddelat dig skriftligen att vi aldrig efter sådant meddelandes datum skulle transportera dig på våra flygningar. Vi kan också neka att checka in dig, låta dig gå ombord, transportera dig eller ditt bagage om ett eller flera av följande har inträffat eller vi tror att det rimligen kan inträffa:

(a) Sådan åtgärd är nödvändig för att följa gällande lagar, föreskrifter eller beslut;

(b) Transporten av dig eller ditt bagage kan äventyra eller påverka säkerheten, hälsan eller väsentligt påverka andra passagerares eller besättningens komfort;

(c) Ditt mentala eller fysiska tillstånd, inklusive din påverkan från alkohol eller droger, utgör en fara eller risk för dig själv, passagerare, besättningen eller egendom;

(d) Du har misskött dig på en tidigare flygning och vi har anledning att tro att sådant beteende kan upprepas;

(e) Du har vägrat att genomgå en säkerhetskontroll;

(f) Du har inte betalat tillämpligt biljettpris, skatter, avgifter eller kostnader;

(g) Du verkar inte ha giltiga resehandlingar, kan försöka ta dig in i ett land vilket du ska resa igenom, eller för vilket du inte har giltiga resedokument, förstör dina resedokument under flygningen eller vägrar att överlämna dina resedokument till flygbesättningen när så begärs eller om vi på något annat sätt har anledning att tro att du inte kommer att tillåtas att komma in i ditt destinationsland eller något annat land som du kan komma att resa igenom;

(h) Du visar upp en biljett som har förvärvats olagligt, har köpts från en annan entitet än oss eller våra auktoriserade ombud eller har rapporterats som borttappad eller stulen, är en förfalskning, eller att du inte kan bevisa att du är den person som anges på biljetten;

(i) Du har inte uppfyllt kraven i artikel 4.5 ovan om kupongordning och användning, eller du visar upp en biljett som har utfärdats eller ändrats på annat sätt än av oss eller våra auktoriserade ombud, eller biljetten är trasig,

(j) Du följer inte våra säkerhetsinstruktioner.

Vi ansvarar inte för eventuella skador som du ådrar dig när transport nekas på grund av en av de ovanstående anledningarna. Du har inte rätt till ersättning för nekad ombordstigning om vi fattar beslut om att neka incheckning, ombordstigning eller transport i enlighet med ovanstående.

9.1 Passagerare med nedsatt rörlighet (PRM)

Godkännande för transport av passagerare med nedsatt rörlighet (PRM), personer med sjukdom eller andra personer som behöver assistans måste registreras hos oss i förväg om inte annat krävs enligt gällande lagar, föreskrifter eller beslut. Passagerare med funktionsnedsättning som vid tidpunkten för biljettköpet har underrättat oss om eventuella särskilda behov som de kan ha och som godkänts av oss ska inte senare nekas resa på grundval av denna funktionsnedsättning eller dessa särskilda behov. Vi kommer även att göra alla rimliga ansträngningar för att erbjuda assistans till passagerare med funktionsnedsättning även om passageraren inte har meddelat oss om sådana särskilda behov i förväg. Gravida passagerare måste eventuellt göra förhandsarrangemang med oss.

9.2 Assistans

Assistans kommer att ges i enlighet med våra regler som reglerar sådan assistans och denna information är tillgänglig på vår Webbplats och kan erhållas när som helst genom att kontakta oss eller våra auktoriserade ombud.

9.3 Ensamresande barn (UM)

Godkännande för transport av ensamresande barn (UM) måste registreras hos oss i förväg. Ensamresande barn godkänns inte för resa om dåliga väderförhållanden eller andra extraordinära omständigheter före avgång indikerar att det kan vara svårt att landa på den planerade ankomstorten.

9.4 Specialmåltider

Om en passagerare kräver en specialmåltid måste denne fråga om dess tillgänglighet vid bokningen (och/eller vid ändring av en bokning) eller inom de tidsgränser som vi publicerar för detta ändamål. Flygbolaget kan annars inte garantera att en sådan specialmåltid finns tillgänglig ombord på den aktuella flygningen.

9.5 Spädbarn

Ett spädbarn är ett barn som ännu inte har fyllt två år.

En passagerare får inte ta med fler än två spädbarn ombord. Ett spädbarn ska sitta tillsammans med en medresenär som är äldre än 16 år. Vid resa med två spädbarn kan ett spädbarn sitta fastspänt med flygplanets säkerhetsbälte i knät på en vuxen, medan det andra sitter fastspänt i en bilbarnstol, förutsatt att bilbarnstolen uppfyller kraven i artikel 9.8.

Antalet spädbarn ombord är begränsat på grund av säkerhetsskäl (t.ex. antalet syrgasmasker, antalet säkerhetsbältesförlängningar för spädbarn, antalet flytvästar för spädbarn och evakueringsrutschkanans/räddningsflottens kapacitet).

Vår webbplats innehåller mer information om resor med spädbarn.

9.6 Gravida passagerare

Följande regler gäller för gravida passagerare:

För passagerare som är gravida med ett barn
(i) Inga resebegränsningar vid mer än fyra veckor före förlossningen
(ii) Från fyra till två veckor före förväntad förlossning

a) En MEDIF är obligatorisk
b) Måste vara godkänd av SAS Medical
c) Flygtiden på någon sträcka får inte vara längre än fyra timmar.

(iii) En passagerare får inte accepteras för transport vid mindre än två veckor före förväntad förlossning.

För passagerare som är gravida med tvillingar eller fler
(i) Inga resebegränsningar vid mer än tolv veckor före förlossningen
(ii) Från tolv till fyra veckor före förväntad förlossning:

a) En MEDIF är obligatorisk
b) Måste vara godkänd av SAS Medical
c) Flygtiden på någon sträcka får inte vara längre än fyra timmar

(iii) En passagerare får endast accepteras för transport under särskilda omständigheter från åtta till fyra veckor före förväntad förlossning.

(iv) En passagerare får inte accepteras för transport vid mindre än fyra veckor före förväntad förlossning.

Du bör fråga ditt försäkringsbolag om vilken typ av försäkringsskydd du kan ha när du flyger under graviditeten. Gå till vår webbplats för att få mer information.

9.7 Sjuktransport (MEDA)

Utöver det som framställs i artikel 9.1 är sjuktransport tillgänglig för passagerare vars sjukdomstillstånd kräver olika typer av särskild assistans när de går ombord eller lämnar flygplanet och under själva flygningen, t.ex. passagerare

a) med brutna/gipsade ben*
b) med andningshjälp
c) med smittsamma sjukdomar eller
d) i sent skede under graviditeten

All sjuktransport måste begäras via och godkännas av SAS Medical, med hjälp av MEDIF-formuläret. När transporten har godkänts kommer SAS att infoga en anteckning som bekräftar godkännandet i passagerarens bokning (PNR).

MEDA-passagerare kategoriseras också som PRM.

9.8 Bilbarnstol för spädbarn/barn

SAS accepterar alla bilbarnstolar, förutsatt att de är utrustade med en etikett som visar att bilbarnstolen har testats och godkänts för användning i flygplan.

Passagerare kan ta med sig en egen bilbarnstol under förutsättning att alla säkerhets- och installationsanvisningar följs noggrant av den ansvariga vuxna person som reser med spädbarnet eller barnet. Kabinpersonalen kan förbjuda användning av en bilbarnstol som inte har installerats korrekt.

En bilbarnstol ska installeras framåt- eller bakåtvänd, beroende på tillverkarens specifikationer.

Bälteskuddar (bilbarnstolar utan eget fasthållningssystem) är inte tillåtna. Bilbarnstolar som endast kan installeras med hjälp av förankringar (ISOFIX eller motsvarande) är inte tillåtna.

10.1 Kostnadsfri bagagetilldelning och bagage med övervikt

Du får ta med ett visst bagage utan kostnad, med förbehåll för våra regler och begränsningar som anges nedan och förklaras vidare på vår webbplats. Du måste betala en avgift för transport av bagage som överskrider det tillåtna kostnadsfria bagaget (avgift för överskridande bagage). Dessa priser finns tillgängliga på vår webbplats

10.2 Bagage från främlingar

Du måste vara fullständigt medveten om innehållet i allt ditt bagage och du bör vägra att ta med, i incheckat bagage eller icke incheckat bagage, föremål eller bagage som tilldelats dig av en tredje part.

10.3 Förbjudna föremål

10.3.1 Du får i ditt bagage inte inkludera några föremål för vilka transport är förbjuden eller begränsad av gällande föreskrifter i någon avgångs-, ankomst- eller transitstat eller någon stat som flygplanet flyger över, inklusive i synnerhet:

(a) Föremål som kan äventyra flygplanet, personer eller egendom ombord, såsom anges i Internationella civila luftfartsorganisationens (International Civil Aviation Organization, ICAO) bestämmelser om farligt gods och International Air Transport Association (IATA) och flygbolagets föreskrifter, i tillämpliga fall (ytterligare information finns tillgänglig på begäran från flygbolaget). Dessa föremål omfattar, men är inte begränsade till, asbest, sprängämnen, trycksatt gas, oxiderande, radioaktiva eller magnetiserade substanser, brandfarliga ämnen, giftiga eller frätande ämnen, vätskor eller andra ämnen som kan utgöra en betydande risk för hälsa, säkerhet eller egendom vid transport med flyg.

(b) Föremål som enligt flygbolagets rimliga uppfattning är olämpliga för transport på grund av vikt, dimensioner, obehaglig lukt eller konfiguration eller är ömtåliga eller lättförgängliga, gör dem olämpliga för transport, särskilt med tanke på vilken typ av flygplan som används. Information om dessa föremål ska på begäran ges till passagerare.

(c) Skjutvapen och ammunition som är avsedda för annat än jakt och sport. Skjutvapen och ammunition som är avsedda för jakt och sport måste vara oladdade, packade på lämpligt sätt och säkrade för att kunna accepteras som flygfrakt eller incheckat bagage. Transport av ammunition är föremål för ICAO:s och IATA:s förordning om farligt gods, så som anges i punkt (a) ovan.

(d) Skärvapen, stickvapen och aerosoler som kan användas som attack- eller försvarsvapen, antika vapen, vapenkopior, svärd, knivar och andra vapen av denna typ. Sådana vapen får under inga omständigheter transporteras i kabinen. De kan dock medtas som flygfrakt eller incheckat bagage förutsatt att flygbolaget godkänner det.

(e) Levande djur med undantag för det som föreskrivs i bestämmelserna i artikel 10.10.

10.3.2 Ytterligare information om förbjudna föremål som inte får transporteras som icke incheckat bagage, inklusive men inte begränsat till vätskor och gel samt spetsiga vapen och vassa föremål, trubbiga instrument och tändare, är dessutom tillgänglig på vår webbplats.

10.3.3 Denna artikel 10.3.3 gäller endast transporter som inte innefattar en plats i USA som avreseort, destination eller planerad mellanlandning. Utöver begränsningarna som anges ovan i artikel 10.3.1–10.3.2 får du på flygningar som inte innefattar en plats i USA som avreseort, destination eller planerad mellanlandning i ditt incheckade bagage inte inkludera bräckliga eller lättförgängliga föremål eller föremål som har ett särskilt värde, såsom men inte begränsat till pengar, nycklar, receptbelagda läkemedel, glasögon/solglasögon, flaskor, kameror, smycken, ädelmetaller, datorer, personliga elektroniska enheter, mobiltelefoner, musikinstrument, överlåtbara papper, värdepapper eller andra värdesaker, affärsdokument, pass eller andra identitetshandlingar eller prover. Om förbjudna föremål som anges i artikel 10.3 trots detta ingår i ditt incheckade bagage ansvarar vi inte för förlust, förseningar eller skador på sådana föremål.

10.4 Rätten att neka transport

10.4.1 Med förbehåll för punkt 10.3 kommer vi att neka till att transportera föremål som beskrivs i 10.3.1–10.3.2 som bagage och kan vid upptäckt neka vidare transport av sådana föremål.

10.4.2 Vi kan neka till att som bagage transportera alla föremål som vi rimligen anser är olämpliga för transport på grund av storlek, form, vikt, innehåll, karaktär eller av säkerhets- eller driftsskäl eller andra passagerares bekvämlighet. Information om oacceptabla föremål finns tillgänglig på begäran.

10.4.3 Vi kan neka till att acceptera bagage för transport om det enligt vår skäliga uppfattning inte är korrekt och säkert förpackat i lämpliga behållare så att det under normala förhållanden kommer att anlända oskadat.

10.10.4 Artikel 24 reglerar transport av servicedjur på flyg till och från Kanada.

10.5 Visitering av passagerare och bagage

Om du inte är villig att tillmötesgå en begäran om visitering av din person eller ditt bagage för att avgöra om det finns artiklar som inte är tillåtna eller som inte har redogjorts för enligt artikel 10.3, kan vi neka till att transportera dig och ditt bagage och i så fall har vi inget ansvar gentemot dig förutom att återbetala dig enligt dessa transportvillkor.

10.6 Incheckat bagage

10.6.1 När bagage som ska checkas in överlämnas till oss tar vi hand om detta bagage.

10.6.2 Följande allmänna villkor gäller för incheckat bagage:

a) Den maximala tillåtna vikten för varje incheckat kolli är 32 kg
b) Den maximala storleken på ett incheckat kolli är 158 cm (längd + bredd + djup)
c) Varje passagerare får checka in högst nio kollin. Avgifter för bagage med övervikt måste betalas för de extra kollin som inte ingår i den tillämpliga kostnadsfria bagagetilldelningen.

10.6.3 När du lämnar av ditt bagage som ska checkas in är du skyldig att:

(a) Fästa ditt namn eller annan personlig identifiering på bagaget,
(b) Packa allt bagage i lämpliga förpackningar, så som beskrivs mer detaljerat på vår webbplats, för att undvika att transport nekas i enlighet med 10.4.2.

10.6.4 Incheckat bagage kommer när så är möjligt att transporteras på samma flygplan som du, såvida vi inte av säkerhets- eller driftsskäl bestämmer oss för att transportera det på en alternativ (om möjligt nästa) flygning. Om ditt incheckade bagage transporteras på en senare flygning kommer vi att leverera det till dig om inte tillämplig lag kräver att du är närvarande för tullklarering. Artikel 17 (Ansvar för skada) förblir opåverkad.

10.6.5 Föremål såsom, men inte begränsat till, däck, kylskåp och tv-apparater måste transporteras som flygfrakt och får inte transporteras som incheckat bagage, även om de uppfyller maxvikten och storleksbegränsningarna för incheckat bagage.

10.7 Särskild intresseförklaring

(a) För allt incheckat bagage med ett värde som överskrider gränserna för skadeståndsansvar i händelse av förstörelse, förlust, skada eller försening, enligt definitionen i Konventionen, kan passagerare antingen köpa försäkring före resan eller vid överlämnandet av bagaget till flygbolaget fylla i en särskild intresseförklaring som begränsas till ett visst belopp. I detta fall måste en tilläggsavgift, som meddelas på begäran, betalas av passageraren. Ersättning betalas i enlighet med bestämmelserna i artikel 17.

(b) Flygbolaget förbehåller sig rätten att verifiera att det angivna värdet för bagagets värde och innehåll är rimligt.

(c) Alla särskilda värdedeklarationer måste göras av passageraren till flygbolaget före sista incheckningstid. Flygbolaget kan neka alla särskilda intresseförklaringar om passageraren inte följer ovannämnda tidsgräns. Flygbolaget har också möjlighet att begränsa värdedeklarationers belopp. Flygbolaget förbehåller sig även rätten att bevisa, i händelse av skada, att beloppet som deklarerats var högre än passagerarens sanna intresse vid leveranstidpunkten.

(d) Passagerare kan erhålla all relevant information om denna särskilda intresseförklaring och tilläggsavgifter som anges i denna artikel.

10.8 Icke incheckat bagage

10.8.1 För alla biljettyper förutom SAS Go Light inom Europa, kan du ta med ett (1) handbagage och ytterligare en (1) artikel (handväska eller bärbar dator) utan kostnad, förutsatt att följande villkor uppfylls:

a) Den maximala tillåtna storleken på allt handbagage är 55 x 40 x 23 cm (längd x bredd x djup)

b) Den maximala storleken på alla handväskor eller bärbara datorer är 40 x 30 x 15 cm (längd x bredd x djup)

c) Den maximala tillåtna vikten är åtta (8) kg.

För SAS Go Light inom Europa kan du ta med en (1) handväska eller bärbar dator utan kostnad. Du kan betala för ytterligare ett (1) handbagage. Ovan angivna vikt- och storleksbegränsningar gäller.

10.8.2 Bagage som du tar med dig ombord på flygplanet måste få plats under sätet framför dig eller i övre bagageutrymmet i flygplanets kabin. Om ditt bagage inte kan förvaras på detta sätt, har för hög vikt eller anses osäkert av någon anledning, måste det transporteras som incheckat bagage eller transporteras i lastutrymmet. Om ett annat flygbolag genomför din flygning kan andra villkor gälla.

10.8.3 Föremål som inte är lämpliga för transport i övre förvaringsfacket i flygplanets kabin (t.ex. musikinstrument) och som inte uppfyller kraven i 10.8.1 kommer endast att accepteras för transport i kabinen om du har meddelat oss i förväg och vi har beviljat tillstånd för detta. Du måste eventuellt betala en separat avgift för denna tjänst. Ytterligare information finns här.

10.8.4 Du ansvarar själv för personliga föremål och icke incheckat bagage som du tar med dig in i kabinen. I händelse av förstörelse, stöld, förlust eller skada på personliga föremål eller icke incheckat bagage är vi endast ansvariga om det har bevisats att vi, våra anställda eller våra ombud har varit vårdslösa. Ansvaret begränsas då till det angivna beloppet i artikel 17 i dessa transportvillkor.

Ytterligare information om din kostnadsfria handbagagetilldelning finns på vår webbplats.

10.9 Leverans av incheckat bagage

10.9.1 Du ansvarar för att hämta ditt incheckade bagage så fort det blir tillgängligt på destinationsorten eller platsen för reseuppehållet.

10.9.2 Vi levererar det incheckade bagaget till den person som innehar bagagekvittot efter betalning av alla obetalda belopp som ska betalas till oss enligt dessa transportvillkor.

10.9.3 Om en person som gör anspråk på det incheckade bagaget inte kan visa upp ett bagagekvitto och identifiera bagaget med hjälp av en bagagetagg, om en sådan har utfärdats, kommer vi endast att leverera bagaget till den personen om denne på ett för oss tillfredsställande sätt kan bevisa rätten därtill.

10.9.4 Om du inte hämtar ditt incheckade bagage inom tre månader från det att bagaget gjorts tillgängligt för dig, kan vi avyttra nämnda bagage utan något ansvar gentemot dig.

10.10 Husdjur och assistanshundar

10.10.1 Transport av djur (endast katter och hundar som inte är uppnästa) i kabinen omfattas av vårt föregående och uttryckliga godkännande på följande villkor:

(a) Antalet djur som kan transporteras är begränsat per flygning och passagerare och med undantag för djur som anges under 10.10.f och djur som i artikel 10.10.1 är endast tillåtna i vissa serviceklasser.

(b) I enlighet med gällande bestämmelser är transport av vissa djurkategorier förbjuden. Information avseende dessa kategorier finns tillgänglig på begäran från flygbolaget och dess auktoriserade ombud och på vår webbplats.

(c) Passagerare måste kunna tillhandahålla alla giltiga handlingar som gäller deras djur som krävs av myndigheterna i avgångs-, ankomst- och transitlandet, särskilt pass, hälso- och vaccinationsbevis samt inrese- eller transittillstånd. Flygbolaget kommer inte att tillåta transport av djur som inte har de nödvändiga dokumenten.

(d) Beroende på destinationen kan djurtransporter vara föremål för vissa villkor, särskilt ålder, vikt och hälsokontroller, vilka passageraren kan erhålla från flygbolaget.

(e) Djuret och dess behållare ingår inte i bagagetilldelningen. Passageraren måste betala en tilläggsavgift, vars villkor kan erhållas från flygbolaget.

(f) Servicehundar och om tillämpligt deras burar som medföljer passagerare med nedsatt rörlighet kommer att transporteras utan kostnad, utöver den tillämpliga bagagetilldelningen, i enlighet med SAS eller det utförande flygbolagets regler som finns tillgängliga på begäran. Djur för känslomässigt stöd accepteras inte ombord på flygningar med SAS.

(g) I händelse av bedrägeri eller om de erforderliga handlingarna saknas eller är ogiltiga eller om behållaren som är avsedd för att transportera djuret inte överensstämmer med bestämmelserna i artikel 10.10, ska flygbolaget inte påta sig något ansvar för skada, förlust, försening, sjukdom eller dödsfall för djur som transporteras (om djuret nekas inresa i eller passage genom något land, någon stat eller något territorium) till följd av dessa fel, såvida det inte endast beror på flygbolagets grova vårdslöshet eller avsiktliga försummelse. Passagerare som reser med djur som inte uppfyller kraven i de gällande bestämmelserna måste ersätta böter, förluster, ersättning samt alla kostnader och skador som flygbolaget ådragit sig på grund av en sådan situation. Flygbolaget ska alltid ha rätten att fastställa ytterligare villkor som man anser lämpliga efter eget gottfinnande.

(h) Passagerare kan erhålla all relevant information om transport av djur och i synnerhet om tilläggsavgiften som anges ovan från flygbolaget och dess auktoriserade ombud och på vår webbplats.

10.10.2 Husdjur som reser i lastutrymmet måste placeras i en bärbar bur av styv plast eller glasfiber som har godkänts av IATA.

10.10.3 Övriga djur måste transporteras i lastutrymmet.

10.10.4 Artikel 24 reglerar transport av servicedjur på flyg till
och från Kanada.

10.11 Musikinstrument som handbagage

10.11.1 Instrument som får plats i ett övre bagageutrymme eller under sätet framför dig kan transporteras i kabinen som ett handbagage, förutsatt att det uppfyller storlekskraven som anges i artikel 10.1. Instrumentets fodral betraktas som ett kolli handbagage.

10.11.2 Under flygningen måste ditt instrument förbli förvarat i det övre bagageutrymmet eller under sätet framför dig.

Checka in ditt musikinstrument

10.11.3 Det kan hända att du måste checka in instrument som inte får plats i kabinen. Sådana instrument måste förvaras i fodral med hårda sidor och avgifter för incheckat bagage tillkommer.

10.11.4 SAS erbjuder alternativet att betala för en extra sittplats för ditt musikinstrument under följande förutsättningar:

(i) Måtten inte överstiger 150 x 50 x 35 cm och inte understiger 90 x 20 x 10 cm.
(ii) Vikten överstiger inte 75 kg.
(iii) Det transporteras i ett hårt fodral eller en kartong med handtag som säkerhetsbältet kan dras genom för att hålla fast instrumentet ombord.

Priset för bokning av en extra sittplats varierar och är beroende av ditt biljettpris och din bokningsklass.

10.11.5 Vissa instrument kan vara föremål för avgifter för extra kollin eller för bagage som är för tungt eller för stort.

Om du nekas ombordstigning eller om ditt flyg ställs in eller försenas med minst två timmar kommer vi att tillhandahålla information om dina rättigheter, inklusive din rätt till ersättning och assistans.

11.1 Tidtabeller

11.1.1 De flygtider och -nummer som anges i tidtabellerna är inte bindande på något sätt och är endast avsedda att informera passagerare om de flygningar som erbjuds av flygbolaget. Dessa flygtider och -nummer kan ändras mellan publiceringsdatumet och det datum då passageraren reser och utgör inte en del av passagerarens avtal med flygbolaget.

11.1.2 Flygtider och -nummer som är tryckta på biljetten anses utgöra en integrerad del av transportavtalet, dock med förbehåll för ändringar av anledningar som ligger utanför flygbolagets kontroll.

11.1.3 Om flygtiderna och -numren ändras före den planerade avgången kommer flygbolaget eller deras auktoriserade ombud att informera passageraren om ändringarna via e-post. Flygbolaget kan dessutom informera passageraren via push-notiser och sms. Passageraren har ansvaret för att tillhandahålla flygbolaget korrekta kontaktuppgifter.

11.2 Inställda och försenade flygningar

11.2.1 Flygbolaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att undvika förseningar i transporten av passagerare och deras bagage. I syfte att minska eventuella problem när en flygning ställs in eller försenas kan flygbolaget göra arrangemang för att utföra flygningen å dess vägnar med hjälp av ett annat flygbolag och/eller flygplan och/eller transportmedel.

11.2.2 I händelse av en inställd eller försenad flygning kommer flygbolaget att tillämpa alla bestämmelser i gällande föreskrifter. Information om passagerares rättigheter vid förseningar och inställda flygningar är tillgänglig hos flygbolaget och dess auktoriserade ombud och på vår webbplats.

11.3 Nekad ombordstigning och nedgradering

11.3.1 Om flygbolaget beslutar sig för att neka ombordstigning på grund av överbokning som leder till att flygbolaget inte kan erbjuda passageraren en sittplats, även om passageraren har en giltig biljett och har anlänt för incheckning och ombordstigning enligt de föreskrivna tidsramarna och villkoren, ska flygbolaget bevilja passageraren ersättning som föreskrivs i aktuella tillämpliga föreskrifter.

11.3.2 Om passageraren placeras i en lägre serviceklass än den som biljetten köptes för kommer flygbolaget att återbetala biljettprisskillnaden enligt de villkor som framställs i relevanta tillämpliga föreskrifter. Information om passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning och nedgradering är tillgänglig hos flygbolaget och dess auktoriserade ombud och på vår webbplats.

11.3.3 Ersättning för frivilligt nekad ombordstigning kommer att betalas ut i enlighet med de villkor som har överenskommits mellan de berörda passagerarna och det utförande flygbolaget. Vi kommer först att be om frivilliga (via ett tillkännagivande vid gaten) som är beredda att avstå från sina bokningar, dock med förbehåll för eventuella säkerhets- och/eller driftsrelaterade begränsningar på flygplatsen.

11.3.4 Som allmän riktlinje gäller att nekad ombordstigning på en flygning med för många sålda biljetter kommer att ske med hänsyn taget till serviceklasser och till passagerare med funktionsnedsättningar, såväl som till anslutande flygningar och unga, gravida eller sjuka passagerare.

11.4 Ersättning för nekad ombordstigning, inställd flygning och längre förseningar


11.4.1 Bestämmelserna om eventuella skador, ersättningar, inställda flygningar, förseningar och nekad ombordstigning anges i Konventionen och, i förekommande fall, Förordning (EG) 261/2004. Information om dina rättigheter enligt förordning 261 finns på vår webbplats.

11.4.2 Om du nekas ombordstigning eller om din flygning är inställd eller försenad i minst två timmar kan du vid incheckningsdisken eller gaten för ombordstigning be om texten som anger dina rättigheter, särskilt när det gäller ersättning och assistans.

11.5 Inställda och försenade flygningar och nekad ombordstigning på flygningar till eller från Kanada eller flygningar som ansluter till en flygning till eller från Kanada

Information om passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning, förseningar och inställda flygningar enligt APPR finns tillgänglig hos flygbolaget och dess auktoriserade ombud samt på vår Webbplats.

12.1 Allmänt

12.1.1 Vi kommer att återbetala en biljett eller en outnyttjad del av den i enlighet med gällande prisregler eller biljettpriser, enligt följande:

(a) Om inte annat föreskrivs i denna artikel ska vi ha rätt att göra en återbetalning antingen till den person som anges på biljetten eller till den person som har betalat för biljetten, mot uppvisande av tillfredsställande bevis på sådan betalning.

(b) Om en biljett har betalats av en annan person än passageraren som anges på biljetten och det anges på biljetten att det finns förbehåll för återbetalning, kommer vi endast att göra en återbetalning till den person som betalade för biljetten, eller enligt denna persons anvisningar.

(c) Förutom vid förlorad biljett görs återbetalningar endast när biljetten och alla outnyttjade flygkuponger har överlämnats till oss.

Du måste kontakta SAS med din ansökan om återbetalning för att SAS ska kunna behandla din återbetalning.

12.2 Ofrivilliga återbetalningar

12.2.1 Om du har rätt till återbetalning enligt artikel 11 ska återbetalningsbeloppet vara enligt följande:

(a) Om ingen del av biljetten har utnyttjats, ett belopp som motsvarar priset som betalats;

(b) Om en del av biljetten har utnyttjats kommer återbetalningen att beräknas i enlighet med gällande lagar och kommer inte att vara mindre än skillnaden mellan det biljettpris som betalats och det gällande biljettpriset för resor mellan de platser för vilka biljetten har utnyttjats.

12.3 Frivilliga återbetalningar

12.3.1 Om du har rätt till återbetalning av din biljett av andra orsaker än de som anges i 12.2 ska återbetalningsbeloppet vara enligt följande:

(a) Om ingen del av biljetten har utnyttjats, ett belopp som motsvarar priset som betalats med avdrag för eventuella rimliga serviceavgifter eller avbokningsavgifter;

(b) Om en del av biljetten har utnyttjats kommer återbetalningen att vara ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det biljettpris som betalats och det gällande biljettpriset för resor mellan de platser för vilka biljetten har utnyttjats, med avdrag för eventuella rimliga serviceavgifter och/eller avbokningsavgifter.

12.4 Återbetalning för förlorad biljett

12.4.1 Om du förlorar din biljett eller en del av den, kommer återbetalning att göras, efter betalning av en skälig administrationsavgift, så snart som möjligt efter att biljettens giltighetstid har löpt ut, under förutsättning:

(a) Att den förlorade biljetten, eller någon del av den, inte har utnyttjats, tidigare återbetalats eller ersatts, utom då utnyttjandet, återbetalningen eller ersättningen av eller till en tredje part har skett på grund av vår egen försumlighet, och att personen till vilken återbetalningen gjorts förbinder sig att i sådan form som föreskrivs av oss betala tillbaka det belopp som återbetalats i händelse av bedrägeri och/eller i den utsträckning den förlorade biljetten eller en del av den används av en tredje part (förutom när bedrägeri eller användning av en tredje part har skett på grund av vår egen försummelse).

(b) Om vi eller våra auktoriserade ombud förlorar biljetten eller en del av den ska förlusten vara vårt ansvar.

12.5 Rätten att neka återbetalning

12.5.1 Vi kan neka återbetalning om förfrågan görs efter att biljettens giltighetstid har löpt ut.

12.5.2 Vi kan neka återbetalning för en biljett som har visats upp för oss eller för myndigheter som bevis på en avsikt att lämna landet, om du inte på ett sätt som är tillfredsställande för oss fastställer att du har tillstånd att stanna kvar i landet eller att du kommer att lämna landet med ett annat flygbolag eller med ett annat transportmedel.

12.6 Valuta

Alla återbetalningar är föremål för statliga lagar, regler och föreskrifter eller beslut i landet där biljetten ursprungligen köptes och i landet där återbetalningen görs. Med förbehåll för ovanstående bestämmelse kommer återbetalningar vanligtvis att göras på samma sätt och i samma valuta som användes för att betala biljetten, men kan eventuellt göras i en annan valuta efter vårt rimliga gottfinnande.

12.6.1 Om vi är skyldiga att tillhandahålla kompensation i samband med en flygning till eller från Kanada eller en flygning som ansluter till en flygning till eller från Kanada kommer vi att erbjuda det i form av pengar (dvs. kontanter eller banköverföring). Ersättningen kan dock erbjudas i annan form (t.ex. kuponger) om:

 • ersättning i den andra formen har ett större penningvärde än det minsta penningvärde av ersättningen som krävs.

 • du har blivit skriftligen informerad om det monetära värdet av den andra formen av ersättning;

 • den andra formen av ersättning inte upphör att gälla; och

 • du bekräftar skriftligen att du har blivit informerad om din rätt att få ekonomisk ersättning och har valt den andra formen av ersättning.

För ytterligare information, se artikel 24.

12.7 Vem som återbetalar biljetten

Frivilliga återbetalningar görs endast av flygbolaget som ursprungligen utfärdade biljetten eller av dess auktoriserade ombud.

13.1 Allmänt

Om vi enligt vår rimliga åsikt anser att du ombord på flygplanet, när du går ombord eller före ombordstigningen uppför dig på ett sätt som äventyrar flygplanet eller någon person eller egendom eller hindrar besättningen eller markpersonalen i utförandet av deras uppgifter eller vägrar att följa instruktioner från besättningen och/eller markpersonalen, inklusive men inte begränsat till instruktioner om säkerhet, rökning, alkohol- eller narkotikakonsumtion eller uppför dig på ett sätt som är obehagligt, besvärande eller skadligt för andra passagerare, besättningen eller markpersonalen, kan vi vidta åtgärder som vi skäligen anser vara nödvändiga för att förhindra att detta uppförande fortsätter, inklusive frihetsbegränsning. Du kan när som helst tvingas att stiga av planet och nekas att resa vidare, och kan åtalas för brott som begås ombord på flygplanet. Dessutom ska du på begäran ersätta oss för alla kostnader och/eller förluster som vi ådragit oss i samband med sådant uppförande av dig.

Om sådant uppförande leder till kostnader för extra städning, dekontaminering, reparationer eller förseningar* debiterar vi dig följande standardbelopp:

Städning/dekontaminering – 150 EUR
Reparation – 300 EUR
Förseningar – 500 EUR
Rökning – 500 EUR

*Alla korta eller längre förseningar som drabbar någon av våra avgående flygningar på grund av ditt uppförande.

Utöver detta debiteras en administrationsavgift på 45 EUR.

SAS förbehåller sig rätten att beräkna och debitera anspråkets kostnad upp till det faktiska beloppet om kostnaden överskrider det standardbelopp som anges ovan. Du samtycker till att ersätta SAS för alla anspråk, skadestånd, skador, kostnader och utgifter, inklusive men inte begränsat till rimliga advokatarvoden, som uppstår genom eller i samband med ditt uppförande.

13.2 Ta fotografier och spela in filmer ombord eller med SAS personal på marken

Det är förbjudet att fotografera och filma SAS personal eller besättning utan särskilt medgivande. Det är endast tillåtet att fotografera och filma ombord eller på marken när det är möjligt att skydda och säkerställa fotograferade passagerares, SAS-besättningens eller SAS-personalens rättigheter, i synnerhet med avseende på rätten till integritet. Det kan vara förbjudet att fotografera och filma ombord när som helst när besättningen ger anvisningar om det.

13.3 Elektroniska enheter

Av säkerhets- eller reglerande skäl kan vi förbjuda transport av eller begränsa användning av elektronisk utrustning ombord på flygplanet, inklusive men inte begränsat till mobiler, e-cigaretter, bärbara datorer, bärbara inspelningsenheter, bärbara radioapparater, bärbara musikspelare, elektroniska spel och överföringsenheter, inklusive radiostyrda leksaker, walkie-talkies och andra personliga elektroniska enheter. Användning av hörapparater och pacemakers är tillåten. Undantag kan gälla för elektronisk utrustning med flygläge. Flygläget måste aktiveras före avgång.

14.1 Allmänt

Om vi gör arrangemang för dig med en tredje part för att tillhandahålla andra tjänster än flygtransporter eller om vi utfärdar en biljett eller kupong som avser transport eller tjänster (utöver flygtransporter) som tillhandahålls av en tredje part, såsom hotellbokningar eller biluthyrning, gör vi detta endast i egenskap av ditt ombud. Under sådana omständigheter gäller den utomstående tjänsteleverantörens villkor. Vi har inget ansvar gentemot dig vid sådana arrangemang eller för någon handling eller underlåtenhet i tillhandahållandet av sådana ytterligare tjänster eller underlåtenhet att tillhandahålla sådana ytterligare tjänster, med undantag för ansvar för vårdslöshet från vår sida när vi gör sådana arrangemang och vårt ansvar ska vara föremål för och begränsas av bestämmelserna i artikel 17.

14.2 Marktransport

Om vi även tillhandahåller marktransport till dig kan andra villkor gälla för sådan transport.

15.1 Allmänt

15.1.1 Passagerare är på eget ansvar skyldiga att skaffa alla särskilda handlingar, visum och tillstånd som krävs för resan och i tillämpliga fall för deras barn och/eller andra passagerare de ansvarar för och/eller för djur som de reser med och måste också följa alla rättsliga bestämmelser (lagar, förordningar, beslut, krav och bestämmelser) i avgångs-, ankomst- och transitländer, såväl som flygbolagets regler och anvisningar i samband därmed.

15.1.2 Vi ska inte hållas ansvariga för konsekvenserna för någon passagerare på grund av dennes underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna som anges i 15.1.1.

15.2 Resedokument

Före resan måste du visa upp alla handlingar som avser utresa, inresa, hälsa och andra handlingar som krävs enligt lag, regelverk, beslut, krav eller annat villkor i berörda länder och tillåta oss att ta och behålla kopior av dessa. Vi förbehåller oss rätten att neka transport om du inte har uppfyllt dessa krav eller om dina resedokument inte verkar vara i ordning eller om du inte tillåter oss att ta kopior av dem.

15.3 Nekad inresa

Om du nekas inresa i något land kommer du att vara ansvarig för att betala böter eller avgifter som vi åläggs av den berörda myndigheten samt kostnaden för att transportera dig från det landet. Vi kommer inte att återbetala biljettpriset för transporten till den plats där du vägrades eller nekades inresa. Av säkerhetsskäl och god ordning kan besättningen och/eller den eskorterande polisen ta passagerarens relevanta resedokument i förvar under flygningen tillbaka till avgångsorten eller annan plats.

15.4 Passagerare ansvarar för böter, interneringskostnader osv.

Om vi blir skyldiga att betala böter eller vite eller ådrar oss utgifter på grund av att du inte följer lagar, föreskrifter, beslut, krav eller andra resevillkor i de berörda länderna eller att uppvisa de nödvändiga dokumenten, ska du på begäran återbetala oss de belopp vi har betalat eller de utgifter vi har ådragit oss om inte utgifterna uppstått på grund av vår vårdslöshet. Mot en sådan betalning eller kostnad kan vi kvitta värdet av eventuellt outnyttjade delar av din biljett eller något av dina medel som finns i vår besittning.

15.5 Tullkontroll

Vid behov ska du delta i tullens eller andra myndigheters inspektion av ditt bagage. Vi är inte ansvariga gentemot dig för förlust eller skada som uppstår under en sådan inspektion eller genom din underlåtenhet att uppfylla detta krav. Passagerare ska ersätta SAS om någon handling, underlåtenhet eller försummelse från deras sida orsakar skada på SAS.

15.6 Säkerhetskontroll

Passagerare är skyldiga att genomgå de säkerhetskontroller som krävs av landets myndigheter eller flygplatsmyndigheterna, liksom de som krävs av flygbolaget. Flygbolaget kan inte hållas ansvarigt för att vägra transport av en passagerare, i synnerhet om en sådan vägran grundar sig på den rimliga uppfattningen att nämnda vägran är berättigad enligt gällande lagar, förordningar och/eller krav.

16.1 Flygningar som utförs av flera flygbolag

Flygresor som utförs av flera successiva flygbolag på en och samma biljett eller en kombinationsbiljett anses utgöra en enda transport för att fastställa tillämpningen av Konventionen på transporten.

16.2 Ansvar

Där flygbolaget har utfärdat biljetten eller är det första betecknade flygbolaget på biljetten eller på en kombinationsbiljett som utfärdats med successiva resor, ska flygbolaget inte ansvara för de delar av resan som genomförs av andra flygbolag. Observera även artikel 17.1.1 (b).

17.1 Allmänt

Ansvaret för varje flygbolag som är involverat i din resa ska fastställas av dessa flygbolags egna resevillkor. Observera att i enlighet med artikel 3 gäller att om vi utfärdar en biljett som innehåller flygbolagskoden för ett annat flygbolag (dvs. inte SK) i fältet för flygbolaget på biljetten för den flygningen eller flygsträckan eller om vi checkar in bagage för transport med ett annat flygbolag, gör vi det endast som ombud för det andra flygbolaget och vi ansvarar inte för denna transport.

Våra ansvarsbestämmelser är följande:

17.1.1 Om inte annat anges i dessa villkor är transport enligt dessa villkor föremål för bestämmelserna om ansvar enligt Konventionen, även om sådan transport inte är internationell transport för vilken Konventionen obligatoriskt tillämpas.

(a) Eventuellt skadeansvar som vi kan ha kommer att minskas vid eventuell försumlighet från din sida som orsakar eller bidrar till skadan i enlighet med gällande lag.

(b) Vi kommer endast att vara ansvariga för skador som uppstår vid transport på flygningar eller flygsträckor där vår flygbolagskod (SK) visas i biljettens flygbolagsruta för den flygningen eller den flygsträckan och/eller då flygningen eller flygsträckan genomförs av oss. Om ett annat flygbolag genomför flygningen har du rätt att rikta ett klagomål eller att ansöka om skadestånd mot oss eller det andra flygbolaget. När det gäller incheckat bagage kan du lämna in en fordran mot det första eller sista flygbolaget.

(c) Vi är inte ansvariga för eventuella skador som uppstår på grund av vår efterlevnad av gällande lagar eller myndigheters regler och föreskrifter eller på grund av din underlåtenhet att efterleva desamma.

(d) Om vi är ansvariga gentemot dig enligt Konventionen är vårt ansvar begränsat till ersättning för dokumenterade förluster. Du ansvarar för att begränsa dina kostnader och förluster.

(e) Vi är inte ansvariga för någon sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, inklusive dödsfall, som kan hänföras till din ålder eller ditt mentala eller fysiska tillstånd, eller för försämringen av ett sådant tillstånd, såvida inte tillståndet eller försämringen är ett resultat av en olycka som inträffade ombord på flygplanet eller i samband med ombord- eller avstigning.

(f) Vårt ansvar är föremål för ditt tillhandahållande av relevant dokumentation, inklusive, om tillämpligt, dokumenterat inköpsbevis, inklusive datum och pris för inköpet. Vid ersättningsskyldighet för bagage görs avdrag för värdeminskning.

(g) Reseavtalet, inklusive dessa resevillkor och uteslutningar eller ansvarsbegränsningar, gäller för våra auktoriserade ombud, tjänstemän, anställda och representanter i samma utsträckning som de gäller för oss. Det totala beloppet som kan återfås från oss och från sådana auktoriserade ombud, tjänstemän, anställda och representanter ska inte överstiga beloppet för vår eventuella egna ersättningsskyldighet.

(h) Med undantag för när någon annan specifik bestämmelse framställs i dessa transportvillkor ska vi endast ha skadeersättningsansvar gentemot dig för bevisade direkta förluster, och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag samtycker du till att vi inte ska vara ansvariga för indirekta eller påföljande skador eller någon annan form av icke-skadeersättning.

17.2 Bagage

17.2.1 I enlighet med artikel 17 i Konventionen är flygbolaget ansvarigt för skada som orsakats av förlust av eller skada på incheckat bagage under förutsättning att händelsen som orsakade förlusten eller skadan inträffade ombord på flygplanet eller under någon period då flygbolaget hade hand om det incheckade bagaget.

Incheckat bagage inom eller från USA måste inspekteras av Transport Security Administration. Om ett bagage är låst kan Transport Security Administration behöva bryta låset för att utföra inspektionen. SAS ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som orsakas av Transport Security Administration.

17.2.2 Flygbolaget ska inte hållas ansvarigt för skada på bagage där nämnda skada beror på bagagets beskaffenhet, defekt, kvalitet eller fel. Om bagage eller föremål däri orsakar skada på en annan person eller flygbolaget, måste passageraren ersätta flygbolaget för alla förluster och kostnader som uppstått till följd av detta.

Flygbolaget tar inget ansvar för föremål som inte är ordentligt packade.

17.2.3 Flygbolagets ansvar vid förstörelse eller förlust av eller skada på bagage ska begränsas till 1 288 SDR per passagerare. Om ett högre värde deklarerades i enlighet med artikel 10.7 ska flygbolagets ansvar begränsas till det deklarerade värdet om inte flygbolaget kan bevisa att det deklarerade värdet är högre än passagerarens sanna intresse vid leveranstidpunkten.

För icke incheckat bagage som tillåts ombord kan flygbolaget endast hållas ansvarigt om flygbolaget, dess tjänstemän eller ombud bevisats vara skyldiga.

17.2.4 Om värdet på ditt incheckade bagage är större än vårt maximala ansvar bör du informera oss vid incheckningen eller se till att det incheckade bagaget är helt försäkrat före resan.

17.2.5 Vi har inget ansvar för kosmetiska och/eller ytliga skador som orsakas på bagage till följd av normalt slitage under transporten.

17.2.6 Ersättningsanspråk för väsentliga föremål gäller endast om du är utanför hemorten och har bevis på alla kostnader som uppstått.

17.2.7 Detta villkor är tillämpligt när du reser på en flygning till eller från Kanada eller på en flygning som ansluter till en flygning till eller från Kanada.

SAS återbetalar passageraren eventuella betalda bagageavgifter om bagaget skadas eller går förlorat.

17.3 Personskador osv.

17.3.1 Med undantag för det som framställs i 17.3.2 ska vårt ansvar vid passagerares dödsfall eller personskada inte vara föremål för någon ekonomisk begränsning, oavsett om det definieras av lagar, konventionen eller på annat sätt.

17.3.2 Vid passagerares dödsfall eller personskada ska vi inte hållas ansvariga för skador på över 128 821 SDR per passagerare där vi kan visa att skadan inte skett på grund av vårdslöshet eller annan felaktig handling eller underlåtenhet av oss eller våra anställda eller ombud, eller att sådan skada endast berodde på vårdslöshet eller annan felaktig handling eller underlåtenhet av en tredje part.

17.3.3 Artikel 17.3.1 och 17.3.2 i detta avtal ska inte tillämpas för fordringar från allmänna socialförsäkringar eller liknande organ på vilket sätt de än framförs. Vi kommer att ersätta dig eller de personer för vilka du har försörjningsansvar för ersättningsgilla skador med det belopp som överstiger de betalningar som erhållits från eventuella allmänna socialförsäkringar eller liknande organ.

17.3.4 Inget i dessa villkor ska ha någon inverkan på våra rättigheter när det gäller anspråk som framställs av, på uppdrag av eller för någon person som uppsåtligen har orsakat en skada som ledde till din död eller en kroppsskada på dig.

17.3.5 Vi ska utan dröjsmål och under alla omständigheter senast femton (15) dagar efter att identiteten på den fysiska person som har rätt till ersättning har fastställts, göra sådana förskottsbetalningar som kan krävas för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov i proportion till de svårigheter som personen drabbats av.

Utan att vara till men för ovanstående ska en förskottsbetalning inte vara mindre än motsvarigheten i euro till 16 000 SDR per passagerare vid dödsfall.

En förskottsbetalning ska inte utgöra ett erkännande av ansvar och kan dras av från eventuella efterföljande summor som betalas baserat på vårt ansvar, men kan inte återbetalas förutom:

(a) I fall där vi bevisar att skadan orsakades av eller bidrogs till genom den skadade eller avlidna passagerarens försumlighet, eller

(b) Under omständigheter där det senare bevisas att personen som erhållit förskottsbetalningen orsakade eller bidrog till skadan genom försumlighet eller inte var den person som var berättigad till ersättning.

17.3.6 Vi har vid alla tillfällen tillräcklig ansvarsförsäkring (passagerare/tredje part) för att uppfylla alla lagenliga krav.

17.4 Försening

17.4.1 Följande gäller utöver våra skyldigheter som anges i artikel 11. Om vi har orsakat en försening för dig och/eller ditt incheckade bagage under flygtransporten, ska vi endast vara ansvariga för skador som orsakats av förseningen om vi och våra tjänstemän och ombud (såsom kontrakterade cateringleverantörer och markserviceföretag) inte har vidtagit alla åtgärder som rimligen kan krävas för att undvika skadan. Om det var omöjligt för oss eller våra tjänstemän och ombud att vidta sådana åtgärder ansvarar vi inte för skador som orsakas av förseningen. Om vi är ansvariga för skador som orsakats av förseningen är vårt ansvar för sådana skador begränsat enligt följande:

(a) För skador som orsakas av förseningar i transporten av passagerare är vårt ansvar begränsat till 5 346 SDR för varje passagerare.

(b) För skador som orsakas av förseningar i transporten av bagage ska vårt ansvar vara begränsat till 1 288 SDR för varje passagerare.

(c) Om SAS är ansvarigt för en försening måste du ha haft minst 90 minuters marginal mellan flygningens planerade ankomst och den sista dagliga avgången av relevant kollektivtrafik från flygplatsen eller förbokad transfer innan SAS kommer att överväga eventuell ersättning för förlorad marktransport. Sådan ersättning är alltid begränsad till dina faktiska och dokumenterade kostnader som uppkommer på grund av att kollektivtrafiken är stängd nattetid.

Våra villkor får endast ändras skriftligen av oss.

19.1 Meddelande om fordringar

Mottagande av bagage av innehavaren av bagagekvittot utan reklamation är tillräckligt bevis för att bagaget har levererats i gott skick och i enlighet med reseavtalet om inte annat bevisas av dig.

Om du vill lämna in en fordran eller anmälan angående skador på incheckat bagage måste du meddela oss så snart du upptäcker skadan och senast inom sju (7) dagar efter mottagandet av bagaget. Om du vill lämna in en fordran eller anmälan angående försening av incheckat bagage måste du meddela oss inom tjugoen (21) dagar från den dag då bagaget ställdes till ditt förfogande. Varje sådan anmälan måste göras skriftligen.

19.2 Begränsningar av åtgärder

19.2.1 Alla rättigheter till skadestånd enligt Konventionen ska vara förverkade om en anmälan inte har gjorts inom två år från ankomstdagen till destinationen eller det datum då flygplanet var planerat att anlända eller det datum då resan upphörde.

19.2.2 Alla andra åtgärder inklusive åtgärder som rör passagerares rättigheter som omfattas av förordning (EG) 261/2004, Canadian Air Passenger Protection Regulation (APPR) eller Canadian Accessible Transportation for Persons with Disabilities Regulations (ATPDR) ska begränsas i enlighet med nationell lag.

Transport av dig och ditt bagage tillhandahålls också i enlighet med vissa andra regler och villkor som gäller för eller har antagits av oss och avser driftsäkerhet, punktlighet och passagerarnas bekvämlighet. Dessa föreskrifter och villkor, som ändras från tid till annan, är viktiga. De handlar bland annat om transport av ensamresande barn, passagerare med funktionsnedsättning, gravida kvinnor, sjuka passagerare, begränsningar avseende användning av elektroniska enheter och föremål, transport av vissa farliga artiklar samt förbud mot rökning och konsumtion av alkoholhaltiga drycker ombord som inte har serverats/sålts av vår kabinpersonal.

Förordningar och villkor avseende dessa ämnen kan läsas och skrivas ut när som helst på vår webbplats.

Titeln på varje artikel i dessa resevillkor är endast av praktiska skäl och ska inte användas till tolkning av texten.

Om du vill lämna in ett klagomål kan du kontakta vårt kundrelationsteam.

Mer information om våra procedurer för klagomål finns här.

Du kan även skicka in ditt klagomål till: customercare@sas.se .

Om du av någon anledning inte är nöjd med vårt slutliga svar på ditt klagomål kan du föra det vidare till ett av de godkända alternativa tvistlösningsorgan som är etablerade i EU:s medlemsländer. Europeiska kommissionen har upprättat en alternativ tvistlösningsplattform online som ger enkel tillgång till

Alternativ tvistlösning (ADR): ec.europa.eu/consumers/odr/

Du kan även hänvisa ditt klagomål till följande ADR-organ:

Allmänna reklamationsnämnden

Den svenska Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en offentlig myndighet som fungerar ungefär som en domstol och skickar rekommendationer om hur tvister bör lösas.

Du kan kontakta ARN på:

ARN
Box 174
SE-101 23 Stockholm
www.arn.se

SAS är villigt att underkasta sig dess ADR-procedur.

Trafik- og byggestyrelsen

Den danska Trafik- og byggestyrelsen (transport-,
byggnads- och bostadsmyndighetens center) är en offentlig myndighet. Den danska transport-, byggnads- och bostadsmyndigheten kommer att utvärdera ditt klagomål i enlighet med förordning (EG) 261/2004 som definierar passagerares rättigheter, inklusive rätten till ersättning i händelse av inställda eller försenade flygningar och nekad ombordstigning.

Du kan kontakta den danska transport-, byggnads- och bostadsmyndigheten på:

Trafik- og Byggestyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
www.trafikstyrelsen.dk

SAS är villigt att underkasta sig dess ADR-procedur.

Nævnenes hus (center for klageløsning)

Det danska Nævnenes hus (center for klageløsning) utvärderar klagomål avseende försenat, skadat eller förlorat bagage eller andra typer av förluster i samband med din resa

Du kan kontakta Nævnenes Hus på:

Nævnenes Hus
Center for klageløsning
Toldboden 2, 8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

SAS är villigt att underkasta sig dess ADR-procedur.

Pakkerejse-ankenævnet

Det danska Pakkerejse-ankenævnet utvärderar klagomål avseende paketresor som säljs i Danmark. Du kan kontakta dem på:

Pakkerejse-ankenævnet
Røjelskær 11
3. sal
2840 Holte
www.pakkerejseankenaevnet.dk

SAS är villigt att underkasta sig dess ADR-procedur.

Norsk reiselivsforum transportklagenemnda

Det norska organet Transportklagenemnda hanterar tvistlösning mellan passagerare och flygbolag.

Du kan kontakta Transportklagenemnda på:

Norsk Reiselivsforum Transportklagenemnda
Øvre Slottsgate 18–20
0157 Oslo
https://reiselivsforum.no/web/home/

SAS är villigt att underkasta sig dess ADR-procedur.

Följande gäller för personer bosatta i Kina
Klagomål kan skickas på kinesiska till Customercare-Asia@sas.dk.
Telefon: +86 10 85276100 ankn. 6

Vi rekommenderar dock att du använder klagomålsformuläret som finns på vår webbplats.

Observera att allmänna förfrågningar och korrespondens inte kommer att besvaras.

Följande villkor gäller för flygningar till och från Kanada som utförs av SAS.

Dessa villkor ska inte tolkas som att de är mer omfattande med avseende på tillämpligheten av de rättigheter som framställs i Canadian Air Passenger Protection Regulations (APPR) eller Canadian Air Transportation for Passengers with Disabilities (ATPDR) [passagerare med funktionsnedsättningar].

24.1 Självidentifiering

24.1.1 SAS förklarar att det är ett stort flygbolag enligt APPR, i syfte att fastställa skyldigheter gentemot passagerare enligt APPR.

24.1.2 SAS förklarar att det är ett stort flygbolag enligt ATPDR och att det har inkluderat ett uttalande på sin webbplats som anger att det är föremål för ATPDR (del 2) i syfte att fastställa skyldigheter gentemot passagerare med funktionsnedsättning enligt ATPDR eller på annat sätt.

24.2 Valuta och biljettpriser

Alla biljettpriser och avgifter anges i kanadensiska dollar för resor som börjar i Kanada.


24.3 Resa med barn under 14 år

Denna klausul gäller dessutom för tillämpliga anslutningsflyg som marknadsförs med SAS flygbolagsbeteckning SK, som är föremål för Canadian Air Passenger Protection Regulations, under förutsättning att minst en flygning på resplanen avgår eller ankommer i Kanada och marknadsförs med SAS flygbolagsbeteckning SK eller utförs av SAS.

Detta villkor gäller under förutsättning att barnet under 14 år och föräldern/vårdnadshavaren/läraren har bokningar i samma serviceklass.

24.3.1 Tilldelning av sittplatser till medföljande barn under 14 år.

För att underlätta tilldelningen av en sittplats i nära anslutning till en medföljande person (förälder, vårdnadshavare eller ledsagare) för ett barn som är under 14 år, i enlighet med avsnitt 24.3.2, kommer SAS utan ytterligare avgift att:

(a) tilldela barnet en sittplats före incheckningen som är i närheten av medföljande
person eller

(b) om SAS inte tilldelar sittplatser före incheckningen, i enlighet med punkt (a), kommer SAS:

(i) informera passagerare före incheckningen om att vi kommer att underlätta sittplatstilldelning för
barn i närheten av en medföljande person utan extra kostnad vid incheckningen eller vid gaten,

(ii) tilldela sittplatser vid incheckningen, om möjligt,

(iii) om det inte går att tilldela sittplatser vid incheckningen kommer SAS, via ett
tillkännagivande vid gaten, att be frivilliga att byta plats vid ombordstigning och

(iv) om det inte är möjligt att tilldela sittplatser vid incheckningen och ingen passagerare
frivilligt samtycker till att byta plats vid tidpunkten för ombordstigningen kommer SAS att be frivilliga ombord på flygplanet att byta plats före start.

24.3.2 Närhet till medföljande persons sittplats
SAS kommer, i enlighet med stegen som beskrivs i 24.3 (1) ovan, att underlätta tilldelningen av en sittplats till ett barn som är under 14 år genom att erbjuda, utan extra kostnad:

(a) när det gäller ett barn som är 4 år eller yngre, en stol som ligger i anslutning till deras
medföljande persons sittplats,

(b) i fallet med ett barn som är 5 till 11 år, en sittplats som är i samma rad som deras
medföljande persons sittplats, och som är åtskild från den medföljande personens plats med högst en plats och

(c) när det gäller ett barn som är 12 eller 13 år, en sittplats som ligger i en rad som är avskild
från raden där deras medföljande person sitter med högst en rad.

24.3.3 Prisskillnad
Om passageraren som tilldelas en sittplats enligt 24.3.2 tilldelas en plats i en lägre serviceklass än deras biljett ger, kommer flygbolaget att ersätta prisskillnaden mellan serviceklasserna.

24.3.4 Minderåriga under fem år är inte berättigade att använda SAS tjänst för ensamresande barn, och måste alltid åtföljas av sin förälder/vårdnadshavare/ledsagare eller en person som är minst 16 år när de reser.

24.4 Passagerare med funktionsnedsättningar (PWD)

24.4.1 Tillämplighet
Denna regel gäller för transport av personer med funktionsnedsättningar (PWD) på flygningar som utförs av SAS, på flygningar som avgår från eller anländer i Kanada.

24.4.2 Acceptans av transport
(1) SAS kommer att acceptera det beslut som har fattats av eller på uppdrag av en person med funktionsnedsättning med avseende på personens oberoende, såvida det inte skulle medföra onödiga svårigheter för SAS, till exempel om det skulle äventyra säkerhet, folkhälsa eller allmän säkerhet.

(2) SAS kommer inte att neka transport av en person med funktionsnedsättning såvida inte transporten av personen skulle medföra onödiga svårigheter för SAS, till exempel om det skulle äventyra säkerheten, folkhälsan eller allmän säkerhet.

(3) Om SAS nekar transport av en person med funktionsnedsättning av skäl som har att göra med dennes funktionsnedsättning
kommer vi, vid tidpunkten för avslaget, att informera personen om skälen till nekandet. Dessutom kommer vi inom tio dagar efter avslaget att förse personen med ett skriftligt meddelande som anger skälen till nekandet inklusive:

(a) bevis på omfattande svårigheter, såsom en medicinsk rapport, ett expertutlåtande eller en teknisk rapport som visar att risken är tillräckligt stor för att det skulle vara orimligt att avstå från eller ändra ett krav,

(b) någon relevant regel, policy, procedur eller förordning och

(c) avslagets varaktighet och eventuella villkor för att acceptera personen för transport.


24.4.3 Bokningar och online-tjänster
(1) Om en person med funktionsnedsättning identifierar typen av funktionsnedsättning när personen gör en bokning hos SAS kommer vi att:

(a) diskutera med personen om behoven angående funktionsnedsättningen, och de tjänster som SAS erbjuder avseende dessa behov,

(b) innan en person med funktionsnedsättning tilldelas en sittplats, informera personen om vilka sittplatser som är tillgängliga i den serviceklass som personen har efterfrågat och som har utrustning och faciliteter som bäst motsvarar den personens tillgänglighetsbehov, som t.ex. ett rullstolsanpassat toalettrum eller en passagerarplats som har extra benutrymme, en högre sitthöjd eller rörliga armstöd och

(c) när en person med funktionsnedsättning tilldelas en sittplats, ta hänsyn till personens åsikt om vilka sittplatser som bäst motsvarar den personens funktionsnedsättningsrelaterade behov.

(2) Vi kommer att informera personen om uppgifter och/eller dokument krävs för att SAS ska kunna bedöma deras begäran, enligt 24.4.6 b nedan. Vi kommer också att informera personen om att uppgifterna och/eller dokumenten måste lämnas in inom 48 timmar och att bedömningen av begäran kan ta upp till 2 arbetsdagar efter mottagandet av uppgifterna och/eller dokumenten.

(3) Som ett alternativ till att använda vår webbplats för att göra eller ändra en bokning kommer SAS att ge en person med funktionsnedsättning möjlighet att ringa eller chatta med kundservice.

24.4.4 Skriftlig bekräftelse av tjänster
(1) SAS kommer utan dröjsmål ange de tjänster som vi kommer att tillhandahålla personen i fråga i uppgifterna om personens resebokning.

(2) SAS kommer att inkludera en skriftlig bekräftelse på tjänsterna i den resplan som ges ut till personen.

(3) Om en tjänst bekräftas först efter att resplanen utfärdats kommer SAS utan dröjsmål att lämna en skriftlig bekräftelse på tjänsten.

24.4.5 Tjänster utan krav på förhandsbesked
De tjänster som anges nedan kommer att tillhandahållas utan extra kostnad eller avgift. SAS kommer inte att kräva att en person med en funktionsnedsättning lämnar in uppgifter och/eller dokument, inklusive läkarintyg, för att stödja en begäran om tjänster som anges nedan.

Oavsett när en person med funktionsnedsättning begär följande tjänster kommer SAS att:

(a) hjälpa personen att checka in vid incheckningsdisken,

(b) om personen inte kan använda en automatiserad självbetjäningsautomat eller annan automatisk incheckning eller biljettförsäljning, tillåta personen att gå före i kön vid en incheckningsdisk eller biljettdisk,

(c) om personen sitter i en rullstol, en ombordstigningsstol eller någon annan enhet där personen inte är självständigt rörlig under väntan på en terminal för avgång efter incheckningen eller för att byta till en annan sträcka på resan, ge personen en väntplats som är nära personalen som är tillgänglig för att hjälpa personen och som med jämna mellanrum kommer att fråga om personens behov och tillgodose dessa behov,

(d) hjälpa personen att förvara och hämta sitt handbagage,

(e) i händelse av en person som är blind eller har någon annan synnedsättning,

(1) ge personen en beskrivning, före avgång eller efter avgång (om det är omöjligt på grund av tidsbrist), av flygplanets layout, inklusive placeringen av toaletter och utgångar och placeringen och användningen av alla manöverreglage vid personens sittplats,

(2) om en måltid erbjuds ombord, ge personen en beskrivning av all mat och dryck som erbjuds för konsumtion eller tillhandahålla en meny med stor stil eller punktskrift,

(f) hjälpa personen med åtkomst till underhållningsinnehåll som erbjuds ombord på ett flygplan,

(g) förse personen med anpassad säkerhetsinformation och en demonstration före avgången,

(h) hjälpa personen att flytta sig mellan sittplatsen och en toalett, inklusive genom att hjälpa personen att förflytta sig mellan sittplatsen och en rullstol ombord,

(i) ge en person möjlighet att använda den toalett som har mest utrymme, oavsett var toaletten är placerad i någon del av flygplanet, om personen behöver en rullstol ombord eller hjälp av en stödjande person eller ledarhund för att använda en toalett,

(j) om personen serveras en måltid ombord, hjälpa personen med måltiden genom att öppna förpackningar, identifiera matvaror och deras plats och skära stora matportioner samt
(k) om en person inte kan använda knappen för att begära hjälp, regelbundet fråga om personens behov.

24.4.6 Tjänster med krav på förhandsbesked
De tjänster som identifieras nedan kommer att tillhandahållas utan extra pris eller avgift, förutom den tjänst som beskrivs i 24.4.6 b (1), (2) och (3).

Varje rimlig ansträngning

I varje fall kommer SAS att vidta alla rimliga åtgärder för att tillhandahålla en tjänst som efterfrågas av en person med funktionsnedsättning, även om personen inte uppfyller något krav i detta avsnitt avseende förhandsbesked eller tillhandahållande av uppgifter och/eller dokument så att vi kan bedöma begäran.

Tjänster – 48 timmars förhandsbesked

Med förbehåll för SAS krav på att en person med funktionsnedsättning ska tillhandahålla uppgifter och/eller dokument som identifieras i 24.4.7 nedan, kommer vi att tillhandahålla följande tjänster om det begärs av en person med funktionsnedsättning minst 48 timmar före den schemalagda tiden för avgång för personens flyg:

(a) tilldela en person med funktionsnedsättning en sittplats, med hänsyn till personens åsikt om vilka sittplatser som motsvarar den personens funktionsnedsättningsrelaterade behov på bästa sätt,

(b) erbjuda ytterligare intilliggande sittplatser, dvs. sittplatser som är bredvid platsen en person med funktionsnedsättning sitter, i följande tre situationer:

(1) när en person med funktionsnedsättning måste resa med en stödperson för transport om personen med funktionsnedsättning på grund av sin funktionsnedsättning efter avgången och före ankomsten behöver:

(i) hjälp med att äta måltider, ta läkemedel, använda toaletten,
(ii) hjälp med förflyttning till och från en sittplats,
(iii) hjälp med orientering eller kommunikation eller
(iv) fysisk assistans i händelse av en nödsituation, inklusive i händelse av
evakuering eller tryckminskning,

(2) när storleken på en ledarhund som tillhör en person med funktionsnedsättning är sådan att personens sittplats inte ger tillräckligt med golvyta för hunden att lägga sig vid personens fötter på ett sätt som säkerställer hundens och personens säkerhet och välbefinnande eller

(3) när en person med funktionsnedsättning behöver fler än en sittplats på grund av sin funktionsnedsättning, t.ex. om det rör sig om en person som har ett gipsat ben eller som är funktionsnedsatt på grund av svår fetma,

(c) acceptera ett mobilitetshjälpmedel och/eller annat hjälpmedel för transport enligt 24.4.8 nedan,

(d) acceptera en ledarhund för transport enligt 24.4.9 nedan,

(e) hjälpa personen att bege sig till ombordstigningsområdet efter incheckningen,

(f) hjälpa personen att gå igenom säkerhetskontrollen på terminalen, inklusive genom att:

(1) tillhandahålla personal för att hjälpa personen genom processen eller

(2) samarbeta med den relevanta säkerhetsmyndigheten för att ge en person som inte reser med personen med funktionsnedsättning möjlighet att få tillgång till säkerhetskontrollen så att de kan hjälpa personen med funktionsnedsättning att gå vidare genom processen,

(g) före ombordstigning, flytta personen mellan personens eget mobilitetshjälpmedel och ett mobilitetshjälpmedel som tillhandahålls av flygbolaget,

(h) ge personen möjlighet att gå ombord före andra passagerare om:

(1) personen begär assistans med ombordstigning, lokalisering av sitt passagerarsäte eller kabin, förflyttning mellan ett mobilitetshjälpmedel och sitt passagerarsäte eller förvaring av handbagage,

(2) personen är blind eller har synnedsättning och begär en beskrivning av flygplanets layout eller en beskrivning över var sittplatsens manöverreglage är placerat och hur det fungerar,

(3) om personen är funktionsnedsatt på grund av en allvarlig allergi och begär att få rengöra sin sittplats för att avlägsna eventuella allergiframkallande ämnen,

Obs! Om personen har begärt assistans enligt (1) eller (2) ovan, kan SAS kräva att personen går ombord före andra passagerare eller, om de anländer till ombordstigningsområdet efter prioriterad ombordstigning, går ombord efter övriga passagerare,


(i) hjälpa personen vid ombordstigning och avstigning,

(j) före avgången och vid ankomsten till destinationen, förflytta personen mellan en rullstol och personens sittplats,

(k) förse personen med en rullstol ombord,

(l) upprätta en buffertzon runt sittplatsen för en person som har en funktionsnedsättning på grund av en allvarlig allergi genom att förse personen med en sittplats i ett annat sittplatsområde än det där källan till allergiframkallande ämnen finns,

(m) säkerställa att offentligt meddelande som görs ombord görs i ett ljudformat eller ett visuellt format som är tillgängligt för en person med funktionsnedsättning,

(n) hjälpa personen att gå igenom gränskontrollen (immigration och tullar),

(o) hjälpa personen att hämta sitt incheckade bagage,

(p) hjälpa personen, efter avstigning, att gå vidare till det allmänna området,

(q) hjälpa personen, efter avstigning, att gå vidare till en plats där personen kan få hjälp antingen:

(1) från en medlem av terminaloperatörens personal för att gå vidare till trottoarkanten eller

(2) från en medlem av det mottagande flygbolagets personal, med transfer till en annan sträcka på sin resa inom samma flygplats.

24.4.7 Tjänster – uppgifter och/eller dokument som krävs av SAS
(1) SAS kommer att kräva att personen lämnar in alla uppgifter och/eller dokument, inklusive ett
läkarintyg, som rimligen är nödvändiga för att vi ska kunna bedöma personens begäran om
följande tjänster:

(a) Sjuktransport: Ett medicinskt informationsformulär (DOC, 82KB) måste fyllas i för sjukvårdstransport. Blanketten för läkarintyg och hantering används för att avgöra om transport kan accepteras eller inte. Blanketten används vid funktionsnedsättningar såsom brutna ben, gipsade ben, kuvöser, infektion med smittsamma sjukdomar osv. Ladda upp ditt medicinska formulär här.

(b) Ta med syrgas ombord: Om passageraren vill ta med egen syrgas ombord ska registreringsformuläret för syrgas fyllas i.

(c) Beställa syrgas: SAS kan tillhandahålla medicinsk syrgas mot en avgift om så begärs senast 48 timmar före avgång genom att fylla i ett medicinskt informationsformulär (DOC, 82KB).

(d) Ledarhund: Om passageraren tar med sig en ledarhund ombord, måste formuläret för begäran om servicedjur fyllas i.

(e) Assistans: Om passageraren begär assistans måste assistansformuläret fyllas i.

(f) Mobilitetshjälpmedel: Om passageraren begär att ta med ett mobilitetshjälpmedel måste formuläret för assistans med mobilitetsenheter fyllas i.

(g) Ledarhundar och om tillämpligt deras burar som medföljer passagerare med nedsatt rörlighet kommer att transporteras utan kostnad, utöver tillåtet bagage, i enlighet med SAS eller det utförande flygbolagets regler som finns tillgängliga på begäran. Sällskapsdjur för känslomässigt stöd accepteras inte ombord på SAS flygningar, utom på flygningar till och från Kanada som utförs av SAS.

(2) Utan hinder av (1) ovan förbehåller SAS sig rätten att kräva uppgifter och/eller dokument för att bedöma alla andra förfrågningar om tjänster som ska tillhandahållas, såväl som för att styrka lämpligheten att resa för personer med funktionsnedsättning, med undantag för de tjänster som identifieras i 24.4.5.

(3) Om SAS kräver att personen lämnar in uppgifter och/eller dokument för en begäran om tjänster som anges i 24.4.7(1) måste de lämnas in till oss minst 48 timmar (inklusive en hel arbetsdag) före den planerade tidpunkten för avgång av personens flyg, för att säkerställa att vi har tillräckligt med tid att bedöma förfrågan.

(4) Det kan hända att SAS inte tillhandahåller de tjänster som anges i 24.4.6 och i 24.4.7(1) om vi har
krävt att personen ska lämna in uppgifter och/eller dokument och:

(a) något av villkoren som avses i (2) eller (3) ovan inte är uppfyllda eller uppgifterna och/eller dokumenten som tillhandahålls inte är rimligen tillräckliga för att tillåta oss att bedöma förfrågan,

(b) förfrågan inte har gjorts 96 timmar före resan samt

(c) vi har vidtagit alla rimliga åtgärder för att tillhandahålla tjänsten men kan inte göra det.

(5) Om en person med funktionsnedsättning på begäran av SAS ger oss uppgifter och/eller dokument i samband med en begäran om tjänst kommer vi att erbjuda oss att behålla en elektronisk kopia av uppgifterna och/eller dokumenten under en period av minst tre år, i syfte att tillåta oss att använda uppgifterna och/eller dokumenten om personen gör en annan begäran om en tjänst.

24.4.8 Acceptans av mobilitetshjälpmedel och andra hjälpmedel
(1) SAS kommer på begäran att transportera mobilitetshjälpmedel som tillhör en person med funktionsnedsättning kostnadsfritt och som prioriterat bagage och kommer att ge personen möjlighet att behålla sitt mobilitetshjälpmedel tills det blir nödvändigt att förvara det för transport.

(2) SAS kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att ge en person med funktionsnedsättning som använder rollator eller manuell hopfällbar rullstol möjlighet att förvara den ombord på flygplanet.

(3) Om flygplanet kan transportera mobilitetshjälpmedlet kommer SAS att:

(a) om nödvändigt demonteras och förpacka hjälpmedlet för transport och packa upp och montera hjälpmedlet vid ankomsten och

(b) lämna tillbaka hjälpmedlet omgående vid ankomsten.

(4) Om mobilitetshjälpmedlet behöver demonteras och monteras igen för att det ska kunna transporteras med den person som behöver den kommer SAS att kräva att personen:

(a) ge oss anvisningar och verktyg för demontering och montering av mobilitetshjälpmedlet; och

Obs! Information för personer som reser med ett mobilitetshjälpmedel som måste demonteras för transport, inklusive kravet på att tillhandahålla specialverktyg som behövs för att montera eller demontera mobilitetshjälpmedlet, finns på vår webbplats.

(b) checka in 90 minuter före den planerade avgångstiden eller anlända till gaten för deras flygning 45 minuter i förväg för att tillåta den extra tid som behövs för att hantera mobilitetshjälpmedlet och förbereda det för transport.

(c) personer som reser med mobilitetshjälpmedel som behöver demonteras för transport uppmanas att fylla i ett formulär på vår webbplats.

(5) Utan hinder av (4) ovan kommer SAS att vidta alla rimliga åtgärder för att transportera mobilitetshjälpmedlet även om skriftliga anvisningar för demontering och montering inte tillhandahålls av personen med funktionsnedsättning eller om ovannämnda tider inte uppfylls.

(6) SAS kommer att neka transport av ett mobilitetshjälpmedel om:

(a) mobilitetshjälpmedlets vikt eller storlek överstiger hissarnas eller rampens kapacitet,

(b) dörrarna till bagageutrymmena är för små för mobilitetshjälpmedlet eller

(c) transporten av mobilitetshjälpmedlet skulle äventyra flygplanets flygvärdighet eller bryta mot säkerhetsföreskrifter.

Obs! Information om maximal vikt och mått på mobilitetshjälpmedel som varje fabrikat och modell av våra flygplan kan transportera finns på vår webbplats.

(7) När SAS vägrar att transportera ett mobilitetshjälpmedel av något av skälen ovan kommer vi att:

(a) vid tidpunkten för avslaget, berätta för personen med funktionsnedsättning varför deras mobilitetshjälpmedel inte accepterades och skriftligen ange skälen därtill inom tio dagar och

(b) informera personen med funktionsnedsättning om alternativa resor som SAS utför till samma destination, på vilka mobilitetshjälpmedlet kan transporteras, och erbjuda att boka detta för personen till det lägsta av biljettpriset för den ursprungliga resan och biljettpriset för den alternativa resan.

(8) Mobilitetshjälpmedel betraktas som bagage för transport i internationell trafik när det gäller ansvarsgränser. Flygbolaget ska informera personen om möjligheten att göra en särskild intresseförklaring enligt artikel 22(2) i Montréal-konventionen eller artikel 22(2) i Warszawa-konventionen, som anger förflyttningshjälpmedlets penningvärde och en beskrivning av dess kännetecken.

SAS kommer utan extra kostnad att erbjuda en person med funktionsnedsättning möjligheten att göra en särskild intresseförklaring när som helst innan flygbolaget tar bort hjälpmedlet för förvaring i flygplanets bagageutrymme.

Andra hjälpmedel

SAS kommer att tillåta en person med funktionsnedsättning att ta med ombord och behålla alla små hjälpmedel som personen behöver under resan, inklusive en käpp, kryckor, en kommunikationsenhet, ortosenhet eller bärbar syrgaskoncentrator, utom i den utsträckning närvaron eller användningen av en sådan enhet äventyrar säkerheten, folkhälsan eller allmän säkerhet.

24.4.9 Acceptans av ledarhundar
(1) SAS kommer på begäran att acceptera en ledarhund som krävs för att hjälpa en person med funktionsnedsättning för transport och tillåta ledarhunden att följa med personen ombord och vara föremål för:

(a) eventuella krav på förhandsbesked i 24.4.6

(b) eventuella tidsgränser som anges i 24.4.7, punkt 3 och 4, om SAS kräver att ytterligare uppgifter och/eller dokument lämnas in

(c) eventuella krav i (2), (3) och (4) nedan

(2) Transport av en ledarhund som följer med en person med funktionsnedsättning kommer att vara kostnadsfri (inklusive både avgifter och biljettpriser). Undantag: i fallet med 24.4.6 b (2) tillhandahållande av angränsande sittplatser vid internationell transport kommer SAS att kräva att en extra avgift betalas när personen behöver en extra sittplats för sin ledarhund.

(3) SAS kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att acceptera en ledarhund för transport om så begärs av en person med funktionsnedsättning även om personen inte lämnar förhandsbesked eller någon uppgifter och/eller dokument som efterfrågas av oss.

(4) SAS kräver att en person med funktionsnedsättning som begär att resa med en ledarhund ska hålla hunden under kontroll med ett koppel, ett tjuder eller en sele och tillhandahålla:

(a) när personen med funktionsnedsättning gör bokningen hos flygbolaget, en förklaring som intygar att ledarhunden har tränats individuellt av en organisation eller person som specialiserar sig på att träna ledarhundar för att utföra en uppgift för att hjälpa personen med funktionsnedsättning med ett behov som är relaterat till personens funktionsnedsättning och

(b) före avgången, ett legitimationskort eller en annan handling som har utfärdats av en organisation eller person som specialiserar sig på att träna ledarhundar och identifierar personen med en funktionsnedsättning och intygar att ledarhunden har tränats individuellt av organisationen eller personen, för att utföra en uppgift i syfte att hjälpa personen med en funktionsnedsättning med ett behov som är relaterat till personens funktionsnedsättning.


(5) SAS kan neka transport av en ledarhund om personen med funktionsnedsättning vid incheckningen inte har dokumentation i sin besittning som visar att hunden har alla nödvändiga giltiga hälso- och vaccinationsintyg, inresetillstånd och andra handlingar som krävs av länder, delstater eller territorier för inresa eller transit.

(6) När resor omfattar fler än ett flygbolag är det personens ansvar att verifiera policyn för varje flygbolag som är inblandat i resplanen, och säkerställa att kraven för varje flygbolag har uppfyllts och att varje flygbolag är medvetet om och har gått med på att transportera ledarhunden på sitt eget flygplan.

(7) Ytterligare information finns i SAS information om att resa med djur i kabinen eller i lastutrymmet.

24.4.10 Vi kommer att tillhandahålla följande tjänster om en person med en funktionsnedsättning begär det minst 96 timmar före den planerade avgångstiden för personens flygning: a) acceptera en hund för känslomässigt stöd för transport, förutsatt att personen med en funktionsnedsättning tillhandahåller SAS följande dokumentation minst 96 timmar före resan.

24.4.11 Andra tjänster för personer med funktionsnedsättningar
(1) Passagerare som behöver syre under transporten till/från flygplanet och/eller under resan får ta med eget komprimerat syre. Syret kan transporteras både som incheckat eller handbagage.

(a) Användning av flytande syre är förbjudet.

(b) Måtten på cylindrarna får inte överstiga den högsta tillåtna vikten eller dimensionerna för kabinbagage:

 • Storlek: Max 115 cm/46 tum

 • Vikt: Max 5 kg/18 lbs

(c) När syrgas används i kabinen måste cylindern vara fastspänd vid passageraren med en rem som tillhandahålls av passageraren.

(2) SAS kan tillhandahålla medicinsk syrgas mot en avgift på begäran senast 48 timmar före avgång.

(3) SAS tillhandahåller ingen Crelling-säkerhetssele ombord.

(4) Bårar är inte tillgängliga hos SAS.

(5) Passagerare kan ta med läkemedel och injektionssprutor ombord utan avgift och för eget bruk. Läkemedlen och injektionerna måste förvaras i en separat väska. Passageraren måste dessutom kunna visa upp ett läkarintyg som bekräftar att du behöver läkemedlen och injektionerna.

24.4.12 Skador, förstörelse eller förlust av mobilitetshjälpmedel
I händelse av att en resande persons mobilitetshjälpmedel skadas, förstörs eller försvinner eller inte görs tillgängligt för personen vid ankomsten till destinationen kommer SAS utan dröjsmål och på vår bekostnad:

1) förse personen med ett tillfälligt mobilitetshjälpmedel som motsvarar personens behov i förhållande till rörlighet och som denne får använda tills mobilitetshjälpmedel återlämnas till denne eller repareras eller byts ut eller tills personen ersätts av flygbolaget för förlust av mobilitetshjälpmedlet,

2) ersätta personen för eventuella utgifter som har ådragits sig på grund av att mobilitetshjälpmedlet skadades, förstördes eller försvann eller för att det inte gjordes tillgängligt för personen vid tidpunkten för dennes ankomst till destinationen,

3) om ett mobilitetshjälpmedel skadas, ombesörja reparation av det och omedelbart återlämna det till personen eller, om det rör sig om ett skadat mobilitetshjälpmedel som inte kan repareras på ett adekvat sätt,

a) byta ut det skadade mobilitetshjälpmedlet med samma modell eller, om samma modell inte finns tillgänglig, en modell som har likvärdiga funktioner och egenskaper som det skadade mobilitetshjälpmedlet och tillgodoser personens behov i förhållande till dennes rörlighet eller

b) ersätta personen för hela ersättningskostnaden för mobilitetshjälpmedlet samt

4) om ett mobilitetshjälpmedel förstörs eller ett mobilitetshjälpmedel inte görs tillgängligt för personen vid ankomsten till destinationen och inte återlämnas till personen inom 96 timmar efter den ankomsten,

a) byta ut det skadade eller förlorade mobilitetshjälpmedlet med samma modell eller, om samma modell inte är tillgänglig, en modell med likvärdiga egenskaper och kvalitet som det skadade eller förlorade mobilitetshjälpmedlet och som tillgodoser personens behov i förhållande till dennes rörlighet, eller

b) ersätta personen för hela kostnaden för mobilitetshjälpmedlet.

24.4.13 SAS ansvar för ledarhundar
SAS ansvarar inte för sjukdom, dödsfall eller skada på en ledarhund som reser ombord på en SAS-flygning till eller från Kanada, såvida inte ledarhundens dödsfall eller skada är resultatet av SAS försumlighet eller fel. SAS ansvar begränsas till att tillhandahålla sjukvård på egen bekostnad. Om nödvändigt kommer SAS att tillhandahålla rimlig ekonomisk ersättning för utbyte av ledarhunden.

24.5 Nekad ombordstigning, inställd flygning eller lång försening av flygningar

Följande gäller enligt APPR om du nekas ombordstigning eller drabbas av ett inställt eller kraftigt försenat flyg med SAS.

24.5.1 Information
Vi kommer att hålla dig informerad på flygplatsen och ombord på det berörda flygplanet om en flygning till eller från Kanada blir försenad, inställd, försenas på marken eller om du nekas ombordstigning. Vi kommer att ge dig uppdateringar baserat på tillgänglig information, inklusive orsaken till förseningen, avbokningen, markförseningen eller den nekade ombordstigningen:

 • Vid tidpunkten när vi blir medvetna om störningen,

 • Var 30:e minut tills en ny avgångstid har fastställts, eller tills du har blivit ombokad till ett annat researrangemang, och

 • När ny information finns tillgänglig.
  Dessutom kommer vi att förse dig med information om:

 • Den ersättning som passagerare kan ha rätt till för olägenhet,

 • Assistans för passagerare (om det är tillämpligt), och

 • De rättsliga åtgärder som kan vidtas gentemot oss, inklusive din rätt att vända dig till ansvarig tillsynsmyndighet.

Denna information kommer att tillhandahållas med hjälp av ljudmeddelanden. Synligt meddelande kommer att tillhandahållas på begäran. Informationen kommer dessutom att tillhandahållas passagerare med hjälp av den tillgängliga kommunikationsmetod som de angett att de föredrar, inklusive en metod som är kompatibel med adaptiv teknik avsedd att hjälpa personer med funktionsnedsättningar

24.5.2 Ersättning vid en försening eller inställd flygning
I händelse av en inställning eller en försening som överstiger tre timmar och som orsakats av omständigheter utanför vår kontroll kommer SAS, i rollen som utförande flygbolag, att hjälpa dig med följande:

 • Vid en inställning eller försening som överstiger tre timmar kommer vi att boka om dig, om du så önskar, till ett annat flyg i samma serviceklass utan avgift som trafikeras av oss eller ett flygbolag som vi har ett kommersiellt avtal med för att se till att du kan fortsätta din resa så snart som möjligt.

 • Om vi inte kan erbjuda dig en ombokning med avgång inom 48 timmar från slutet av den händelse som orsakade inställningen eller förseningen, kommer vi att söka ombokningsalternativ hos andra flygbolag.

 • Om det inte finns några alternativ för ombokning med avgång inom 48 timmar efter slutet av den händelse som orsakade inställningen eller förseningen kommer du att ha rätt att välja återbetalning eller ombokning. Om du föredrar ombokning kommer vi även att försöka hitta alternativ för ombokning på andra flygplatser inom ett rimligt avstånd och tillhandahålla transport till en sådan flygplats.

 • Det alternativa researrangemanget ska i möjligaste mån vara jämförbart med den service som ingår i den ursprungliga biljetten.

 • Om du bokas till en högre serviceklass än den som ursprungligen angavs på den ursprungliga biljetten kommer vi inte att begära någon tilläggsbetalning från dig.

 • Om du föredrar återbetalning kommer vi att återbetala alla outnyttjade delar av biljetten, inklusive alla outnyttjade tilläggstjänster. Eventuell återbetalning kommer att utfärdas med den metod som användes för den ursprungliga betalningen och till den person som köpte biljetten eller tilläggstjänsten inom 30 dagar efter den dag då SAS blev skyldigt att tillhandahålla återbetalningen.

I händelse av en inställning eller försening som orsakats av omständigheter som ligger inom vår kontroll, men som krävs av säkerhetsskäl, kommer SAS, i egenskap av utförande flygbolag, även att hjälpa dig med följande:

 • Om din flygning är försenad mer än två timmar eller om du måste vänta på ditt ombokningsalternativ längre än två timmar täcker vi dina kostnader för Wi-Fi, mat och dryck i rimliga mängder under förseningen.

 • Om du blir försenad över natten täcker vi också dina rimliga kostnader för boende och transport till och från flygplatsen under förseningen.

 • Om förseningen eller inställd flygning ligger inom vår kontroll kommer vi att erbjuda dig en ombokning till nästa tillgängliga flyg som utförs av oss eller ett flygbolag som vi har ett kommersiellt avtal med och som avgår inom nio timmar efter den ursprungliga biljettens avgångstid.

 • Om vi inte kan erbjuda ett alternativt arrangemang som avgår inom nio timmar efter den ursprungliga biljettens avgångstid kommer vi att erbjuda dig en ombokning till nästa tillgängliga flyg som trafikeras av oss eller ett annat flygbolag. Om det inte finns några ombokningsalternativ med avgång inom 48 timmar kommer vi också att söka ombokningsalternativ på andra flygplatser i närheten och tillhandahålla transport till en sådan flygplats.

 • Om våra alternativ för ombokning inte motsvarar dina resebehov eller om det inte längre finns något syfte med resan på grund av avbrottet har du rätt till återbetalning i stället för ombokning.

 • Om våra alternativ för ombokning inte motsvarar dina resebehov och du inte längre befinner dig vid den utgångspunkt som anges på biljetten och det inte längre finns något syfte med resan på grund av avbrottet, har du, utöver rätt till återbetalning, rätt till en bekräftad bokning på en flygning till den destination som tillgodoser dina resebehov och en fast ersättning på 400 CAD. I alla andra fall har du rätt till återbetalning av den oanvända delen av biljetten, samt den fasta ersättningen på 400 CAD.

 • Vi återbetalar kostnaden för eventuella tilläggstjänster som du har köpt i samband med din ursprungliga biljett om du inte fick dessa tjänster på den alternativa flygningen eller om du betalade för dessa tjänster en andra gång.

 • Om de alternativa researrangemangen tillhandahålls i en lägre serviceklass än den serviceklass som du ursprungligen var bokad i kommer vi att återbetala eventuell prisskillnad.

 • Om du bokas till en högre serviceklass än den som ursprungligen angavs på den ursprungliga biljetten kommer vi inte att begära någon tilläggsbetalning från dig.

 • Eventuell återbetalning kommer att utfärdas med den metod som användes för den ursprungliga betalningen och till den person som köpte biljetten eller tilläggstjänsten.

 • Om du föredrar återbetalning kommer vi att återbetala alla outnyttjade delar av biljetten, inklusive alla outnyttjade tilläggstjänster. Eventuell återbetalning kommer att utfärdas med den metod som användes för den ursprungliga betalningen och till den person som köpte biljetten eller tilläggstjänsten inom 30 dagar efter den dag då SAS blev skyldigt att tillhandahålla återbetalningen.

I händelse av en inställning eller försening som inte är relaterad till säkerhet, men orsakats av omständigheter inom vår kontroll, kommer du dessutom ha rätt till följande ersättningsbelopp, förutsatt att SAS är det utförande flygbolaget och du blev informerad om den inställda eller försenade flygningen mindre än 14 dagar före din ursprungliga schemalagda avgångstid:

400 CAD vid en försening på 3–6 timmar till slutdestinationen som anges på din biljett
700 CAD vid en försening på 6–9 timmar till slutdestinationen som anges på din biljett
1 000 CAD vid en försening på 9+ timmar till slutdestinationen som anges på din biljett

24.5.3 Nekad ombordstigning
I händelse av nekad ombordstigning p.g.a. omständigheter utanför vår kontroll, kommer SAS, som utförande flygbolag, att hjälpa dig med följande:

 • Om du så önskar, kommer vi kostnadsfritt boka om dig till ett annat flyg i samma serviceklass som trafikeras av oss eller ett flygbolag som vi har ett kommersiellt avtal med för att se till att din resplan kan fullföljas så snart som möjligt.

 • Om vi inte kan erbjuda dig en ombokning med avgång inom 48 timmar från slutet av den händelse som orsakade nekandet till ombordstigning, kommer vi att söka ombokningsalternativ hos andra flygbolag.

 • Om det inte finns några alternativ för ombokning med avgång inom 48 timmar efter det att händelsen som orsakade nekandet till ombordstigning har upphört, kommer vi också att försöka hitta alternativ för ombokning på andra flygplatser inom ett rimligt avstånd och tillhandahålla transport till en sådan flygplats.

 • Det alternativa researrangemanget ska i möjligaste mån vara jämförbart med den service som ingår i den ursprungliga biljetten. Om du bokas till en högre serviceklass än den som ursprungligen angavs på den ursprungliga biljetten kommer vi inte att begära någon tilläggsbetalning från dig.

Vid nekad ombordstigning p.g.a. omständigheter inom vår kontroll men som krävs av säkerhetsskäl, gäller följande:

 • Vi kommer inte att neka en passagerare ombordstigning om vi inte har frågat alla passagerare om de är villiga att ge upp sin plats.

 • Om vi skulle erbjuda en förmån i utbyte mot att en passagerare frivilligt avstår från sin plats och en passagerare accepterar erbjudandet, eller om den förhandlar fram en förmån som är acceptabel för båda parter, kommer vi att förse passageraren med en skriftlig bekräftelse på förmånen innan flygningen avgår.

 • Vi kommer inte att neka ombordstigning för en passagerare som redan befinner sig ombord på flygplanet, såvida inte nekandet av ombordstigning är nödvändigt av säkerhetsskäl.

Om nekad ombordstigning är nödvändig kommer vi att prioritera ombordstigning för passagerare i följande ordning: ensamresande barn, en person med funktionsnedsättning och dennes stödperson, ledarhund eller annat servicedjur eller sällskapsdjur för emotionellt stöd, i förekommande fall, en passagerare som reser med familjemedlemmar, en passagerare som tidigare nekats ombordstigning på samma biljett.

Dessutom hjälper vi dig också med följande om du nekas ombordstigning och orsaken är inom vår kontroll:

 • Om du måste vänta på ditt ombokningsalternativ i mer än två timmar kommer vi att täcka dina kostnader för Wi-Fi, mat och dryck i rimliga mängder under förseningen.

 • Om du måste vänta på ditt ombokningsalternativ över natten täcker vi också dina rimliga kostnader för boende och transport till och från flygplatsen under väntetiden.

 • Vi kommer att erbjuda dig en ombokning till nästa tillgängliga flyg som utförs av oss eller ett flygbolag som vi har ett kommersiellt avtal med och som avgår inom nio timmar efter den ursprungliga biljettens avgångstid.

 • Om vi inte kan erbjuda ett alternativt arrangemang som avgår inom nio timmar efter den ursprungliga biljettens avgångstid kommer vi att erbjuda dig en ombokning till nästa tillgängliga flyg som trafikeras av oss eller ett annat flygbolag. Om det inte finns några ombokningsalternativ med avgång inom 48 timmar, kommer vi också att söka ombokningsalternativ på andra flygplatser i närheten och tillhandahålla transport till en sådan flygplats.

 • Om våra alternativ för ombokning inte motsvarar dina resebehov eller om det inte längre finns något syfte med resan på grund av avbrottet har du rätt till återbetalning i stället för ombokning.

 • Om våra alternativ för ombokning inte motsvarar dina resebehov och du inte längre befinner dig vid den utgångspunkt som anges på biljetten och det inte längre finns något syfte med resan på grund av avbrottet, har du, utöver rätt till återbetalning, rätt till en bekräftad bokning till den utgångspunkt som tillgodoser dina resebehov. I alla andra fall har du rätt till återbetalning av den oanvända delen av biljetten.

 • Vi återbetalar kostnaden för eventuella tilläggstjänster som du har köpt i samband med din ursprungliga biljett om du inte fick dessa tjänster på den alternativa flygningen eller om du betalade för dessa tjänster en andra gång.

 • Om de alternativa researrangemangen tillhandahålls i en lägre serviceklass än den serviceklass som du ursprungligen var bokad i kommer vi att återbetala eventuell prisskillnad.

 • Om du bokas till en högre serviceklass än den som ursprungligen angavs på den ursprungliga biljetten kommer vi inte att begära någon tilläggsbetalning från dig.

 • Eventuell återbetalning kommer att utfärdas med den metod som användes för den ursprungliga betalningen och till den person som köpte biljetten eller tilläggstjänsten inom 30 dagar efter den dag då SAS blev skyldigt att tillhandahålla återbetalningen.

 • Vid nekad ombordstigning p.g.a. omständigheter inom vår kontroll och som inte krävs av säkerhetsskäl, är du, utöver rättigheterna i punkterna ovan, berättigad till följande ersättning, förutsatt att SAS är utförande flygbolag:

900 CAD vid en försening på 0–6 timmar
1 800 CAD vid en försening på 6–9 timmar
2 400 CAD vid en försening på 9+ timmar

Du kommer bli berättigad till ovanstående ersättning när du får besked om att du nekas ombordstigning.

Vi kommer ge ersättningen så snart det är tekniskt möjligt, dock senast 48 timmar efter nekad ombordstigning. Om ersättningen betalas före ankomsten av det flyg som reserverats som en del av alternativa researrangemang, till den destination som anges på biljetten, kommer ersättningen att baseras på flygningens förväntade ankomsttid.

Om det inte är möjligt att tillhandahålla kompensationen före ombordstigningstiden för det flyg som bokats som en del av alternativa researrangemang kommer vi att lämna en skriftlig bekräftelse på storleken på den ersättning som vi är skyldiga. Om ankomsten av flygningen till destinationen som anges på deras originalbiljett är efter den tidpunkt då den förväntades anlända när ersättningen betalades eller bekräftades skriftligen och det belopp som betalades eller bekräftades inte längre återspeglar det förfallna beloppet, kommer vi att justera ersättningens storlek.

24.5.5 Ersättning baserad på andra regler

Observera att du inte har rätt till ersättning om du redan har fått betalt enligt en annan förordning om passagerares rättigheter för samma händelse.

24.5.6 Ersättning relaterad till appr

För att få den minsta ersättning som framställs i APPR måste du lämna in en begäran om ersättning till SAS före ettårsdagen av den dag då flygförseningen eller den inställda flygningen inträffade. Vi kommer, inom 30 dagar efter den dag då förfrågan mottogs, att tillhandahålla ersättningen eller en förklaring till varför ersättning inte ska betalas.

Om du inte håller med om vårt beslut kan du vända dig till den kanadensiska transportmyndigheten.

24.6 Försening på marken

Följande gäller för alla passagerare som upplever en försening på marken, oavsett vilken typ av biljett de reser med eller har köpt.

24.6.1 Information
När det står klart att flygplanet kommer att drabbas av försening på marken kommer vi att kommunicera med dig i enlighet med 24.5.1.

24.6.2 Akut läkarhjälp
Om du behöver akut medicinsk hjälp medan flygningen är försenad på marken efter att flygplanets dörrar stängts för start eller efter att flygningen har landat kommer vi att underlätta tillgången till medicinsk hjälp.

24.6.3 Behandlingsstandarder
Om en flygning är försenad på marken efter att flygplanets dörrar stängts för start eller efter att flygplanet har landat kommer vi att erbjuda dig följande, kostnadsfritt:

 • om flygplanet är utrustat med toaletter, tillgång till dessa toaletter i fungerande skick;

 • lämplig ventilation och kylning eller uppvärmning av luftfartyget;

 • om det är rimligt att kommunicera med personer utanför flygplanet, om det är möjligt, samt

 • mat och dryck i rimliga mängder med hänsyn till förseningens längd, tid på dygnet och flygplatsens läge.

24.6.4 Försening på marken (längre än tre timmar) på en flygplats i Kanada

Om en flygning är försenad på marken på en flygplats i Kanada kommer vi att ge passagerare möjlighet att stiga av tre timmar efter att flygplanets dörrar har stängts för start och tre timmar efter att flygplanet har landat eller tidigare om det är möjligt. Denna möjlighet till avstigning kommer dock inte att ges om det är sannolikt att start kommer att ske mindre än tre timmar och 45 minuter efter det att flygplanets dörrar stängts för start eller efter att flygplanet har landat, och vi kan att fortsätta tillhandahålla den assistans som anges ovan.
Om vi tillåter avstigning kommer vi, om det är möjligt, att ge passagerare med funktionsnedsättning och deras stödperson, servicedjur eller sällskapsdjur som ger känslomässigt stöd, möjlighet att lämna flygplanet först.

Möjlighet till avstigning kommer inte att ges om det inte är möjligt, även om det inte är möjligt av skäl som rör säkerhet eller till flygtrafik- eller tullkontroll.

24.6.5 Omdirigering av passagerare
I händelse av en omdirigering av passagerare enligt punkt 24.5.2 och 24.5.3 ska passageraren ha rätt till tillåtet bagage enligt standard som gäller för den typ av tjänst som ursprungligen köptes.

Du är införstådd med att personuppgifter i samband med din resa har lämnats till oss i följande syften: att göra en bokning och/eller utfärda en biljett, kontakta dig angående incheckning och annan information om din flygning, underlätta immigrations- och inreseprocedurer, tullkontroll, verifiera kreditkort och andra betalkort, underlätta tilläggstjänster som till exempel hotellbokningar och biluthyrning, utveckla och tillhandahålla särskilda tjänster såsom särskilda hjälpmedel för personer med nedsatt rörlighet, specialmåltider och uppfyllande av andra särskilda önskemål som du som passagerare kan ha. För dessa syften tillåter du oss att behålla och använda sådana uppgifter och överföra dem till våra egna kontor, auktoriserade ombud, myndigheter, hanterings- och säkerhetsagenter, andra flygbolag och tredje parter inom eller utanför Europeiska unionen i samband med att vi tillhandahåller dig resetjänster och relaterade tjänster. Om det står i strid med tillämplig lagstiftning kommer dina personuppgifter inte att användas i marknadsföringssyften utan ditt föregående samtycke. SAS kan lagra personuppgifter i upp till tio år för att hantera eventuella fordringar eller skyldigheter enligt gällande lag. Personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med gällande lag, inklusive Allmänna dataskyddsförordningen och SAS Integritetspolicy (Integrity Policy).

Flygbolagets ansvar för passagerare och deras bagage

Detta informationsmeddelande innehåller en översikt över de regler för ansvar som tillämpas av EU-flygbolag enligt EU-lagstiftning och Montréal-konventionen av 1999.

Ersättning vid dödsfall eller personskada

Det finns inga gränser för ekonomiskt ansvar vid passagerares kroppsskada eller dödsfall. Flygbolaget kan inte bestrida ersättningskrav för skador upp till 128 821 SDR. Om beloppet är högre kan flygbolaget motsätta sig krav om det kan bevisa att det inte vållat skadan.

Förskottsbetalningar

Om en passagerare dödas eller skadas, skall flygbolaget betala ut ett förskott för att täcka omedelbara ekonomiska behov inom 15 dagar från identifieringen av den person som har rätt till ersättning. Vid dödsfall skall denna förskottsutbetalning uppgå till minst 16 000 SDR

Passagerarförseningar

Med avseende på passagerarförseningar är flygbolaget skadeståndsansvarigt, såvida inte det har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret för passagerares förseningar är 5 346 SDR

Bagageförseningar

Med avseende på bagageförseningar är flygbolaget skadeståndsansvarigt, såvida inte det har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret för bagageförseningar är begränsat till 1 288 SDR

Försening, förlust eller skada på bagage

Flygbolaget är ansvarigt för förstörelse, förlust av eller skada på bagage upp till 1 288 SDR. När det gäller incheckat bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt även om det inte är dess fel utom då bagaget var defekt. Med avseende på icke incheckat bagage är flygbolaget endast ansvarigt för sina förseelser.

Anspråkstidsgränser för försenat, förlorat eller skadat bagage

Rapporteringen av skadat/förlorat bagage på din ankomstdestination representerar inte ett anspråk mot SAS. Därför är det nödvändigt att göra ett anspråk direkt inom de tidsgränser som anges i Montrealkonventionen från 1999.

 • Förlorat bagage – måste rapporteras på din ankomstflygplats och dessutom måste ett dokumenterat anspråk skickas in till SAS inom 21 dagar efter det datum då bagaget gjordes tillgängligt för dig.

 • Skadat bagage – måste rapporteras på din ankomstflygplats och dessutom måste ett dokumenterat anspråk skickas in till SAS inom sju dagar efter att skadan inträffade.

Se även avsnitt 19 i resevillkoren.

Högre gränser för bagage

Enligt Montréal-konventionen av 1999 är SAS skadeståndsansvar för förlorat, skadat eller försenat bagage begränsat till 1 288 SDR. En passagerare kan dra fördel av ett högre skadeståndsansvar för incheckat bagage genom att göra en särskild värdedeklaration för incheckat bagage och betala en avgift på 60 euro eller motsvarande i lokal valuta (plus moms för inrikesflyg) per person och enkel resa. Betalningen av denna avgift ökar skadeståndsansvaret för incheckat bagage till 2 576 SDR. Varje avgift avseende värdedeklaration för incheckat bagage måste betalas på avgångsflygplatsen.

Anlitade och faktiska flygbolags ansvar

Om det flygbolag som faktiskt utför flygningen inte är detsamma som det avtalsslutande flygbolaget, har passageraren rätt att rikta ett klagomål eller göra en skadeståndstalan mot något av flygbolagen. Om namnet eller koden på ett flygbolag är angivet på biljetten, är detta flygbolag det avtalsslutande flygbolaget.

Tidsgräns för åtgärder

Talan vid domstol om ersättning måste väckas inom två år från dagen för ankomsten av flygplanet eller från den dag då flygplanet skulle ha ankommit.

Grund för ovanstående information

Grunden för de ovan beskrivna reglerna är Montréal-konventionen av den 28 maj 1999, som är implementerad i EU genom förordning (EG) nr 2097/97 (ändrad genom förordning (EG) nr 889/2002) och den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna.

1 SDR är ca 1,2 EUR.

Meddelanden

Flygbolaget kommer att tillhandahålla varje passagerare vars transport regleras av Montrealkonventionen med följande meddelande:

Råd till internationella passagerare om transportörens ansvar

Passagerare på en resa med slutdestination eller uppehåll i ett annat land än avgångslandet uppmärksammas på att internationella fördrag som kallas Montrealkonventionen, eller dess föregångare Warszawakonventionen, inklusive dess ändringar, kan vara tillämpliga på hela resan, inklusive varje del av resan inom ett land. För sådana passagerare reglerar avtalet, inklusive särskilda transportavtal som ingår i tillämpliga taxor, och kan begränsa transportörens ansvar vid dödsfall eller skada på passagerare, förstörelse eller förlust av eller skada på bagage samt vid försening av passagerare och bagage.

Mobila villkor

Incheckningstjänsten är tillgänglig på flygningar som utförs av SAS (SK) där SAS incheckning via internet är tillgänglig.

Flyginformationstjänsten är tillgänglig på flygningar som utförs av SAS (SK) där SAS incheckning via internet är tillgänglig.

Tjänsten tillhandahålls via sms och/eller e-post. En GSM- eller 3G-mobil är en förutsättning för att ta emot och skicka sms. Tillgång till och begränsningar avseende lokala operatörer kan gälla.

Observera att den information som lämnas av SAS är giltig när meddelandet skickas. Det kan hända att den inte längre är giltig när du läser informationen. Vissa händelser meddelas inte på grund av flygplatsens rutiner. SAS har som avsikt att alltid tillhandahålla den senaste relevanta informationen. SAS lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och åtar sig inget som helst ansvar för att den information som tillhandahålls häri är korrekt eller fullständig.

SAS kan inte hållas ansvarigt för några förseningar eller funktionsmässiga problem i någon intern eller extern infrastruktur som operatörers nätverk eller internet.

SAS skyldighet avseende de inchecknings- och flyginformationstjänster som beskrivs häri är uttryckligen begränsad till det som anges i dessa villkor. SAS frånsäger sig allt annat skadeståndsansvar för inchecknings- och flyginformationstjänsterna och ska därför under inga omständigheter ansvara för några kostnader, utgifter, skador, anspråk eller något annat skadeståndsansvar eller någon annan förlust av något slag som uppstår som resultat av eller i samband med inchecknings- och flyginformationstjänsterna eller på annat sätt.

Transport från flygplatsen

Vi rekommenderar starkt att du tar gott om tid på dig (minst 90 minuter) mellan flygningens planerade ankomst och den sista dagliga avgången med relevant kollektivtrafik från flygplatsen.

Flygförseningar kan inträffa och de sker ofta på grund av omständigheter som flygbolaget inte har kontroll över, dvs. force majeure-händelser. I de flesta fall av force majeure har flygbolaget inget ansvar för några extra kostnader som du kan drabbas av på grund av en försenad inkommande flygning. Det är därför klokt att ha gott om tid mellan flygningens planerade ankomsttid och all vidare marktransport.

Om SAS trots allt befinns vara ansvarigt för den försenade ankomsten till din destinationsflygplats (dvs. föreningen orsakades inte av force majeure) måste du ha haft minst 90 minuter mellan flygningens planerade ankomst och den sista dagliga avgången med relevant kollektivtrafik från flygplatsen för att SAS ska överväga eventuell ersättning för den missade anslutningen (sådan ersättning är alltid begränsad till din verkliga och dokumenterade kostnad på grund av kollektivtrafikens uppehåll på natten).
Villkor för internetåtkomst ombord på sas flygplan på kortdistansrutter*

Internetanvändning

SAS WiFi är en trådlös uppkoppling till internet som endast är tillgänglig ombord på SAS flygplan på kortdistansrutter. Om du väljer att använda internet klickar du på inloggningsrutan för att lämna SAS webbsida och börja surfa på internet.

Internetanvändningen grundas på detta avtal mellan dig och SAS. Använd inte tjänsten om du inte godkänner alla följande regler och villkor.

Begränsade användningsrättigheter

Reproduktion, kopiering, överföring, distribution eller lagring av hela eller delar av denna webbplats utan föregående skriftligt medgivande från SAS är strängt förbjuden.

Användningsbegränsning

SAS Group förbehåller sig rätten att genom filtrering blockera webbplatser med innehåll som kan anses vara kränkande, olagligt eller pornografiskt. SAS Group kan dock inte garantera att denna filtrering alltid fungerar fullständigt.

Visst material är olämpligt för minderåriga eller kan betraktas som stötande eller motbjudande. Vi ber dig ta hänsyn till dina medpassagerare och även minderåriga och deras rättigheter när du använder internettjänsten ombord.

Tjänsten får inte användas för olagliga, olämpliga eller kriminella syften eller aktiviteter, inklusive utan begränsning till hackning, spam, spridning av virus och skadlig kod på internet.
Du får inte lämna eller överföra information eller meddelanden som uttryckligen eller implicit är bedrägliga, rasistiska, hatiska, trakasserande, oanständiga, pornografiska eller på annat sätt olämpliga enligt ensidigt fastställande av SAS, eller som strider mot några lokala eller internationella lagar eller bestämmelser.

Du har inte rätt att störa en annan persons användning eller utnyttjande av internet eller denna tjänst eller generera överflödiga mängder trafik (enligt vårt ensidiga avgörande).

Innehåll

SAS frånsäger sig allt ansvar för varor, tjänster, information, programvara eller annat material som anskaffas under internetanvändningen.
Du godkänner att värdera och svara för alla risker i samband med användningen av innehåll som överförs via tjänsten, inklusive all tilltro till sådant innehålls riktighet, fullständighet och användbarhet. SAS är inte ansvarigt för något innehåll och kontrollerar inte något innehåll som överförs av dig via tjänsten, men skall ha rätt att efter eget gottfinnande avvisa eller flytta sådant innehåll som är tillgängligt via tjänsten, inklusive utan begränsning till allt innehåll som strider mot dessa regler och villkor eller är anstötligt på annat sätt.
SAS Group kan bevara och lämna ut innehåll om så krävs enligt lag eller i god tro om att sådant bevarande eller utlämnande är rimligen nödvändigt för att uppfylla rättsliga åtgärder, verkställa dessa regler och villkor eller besvara anspråk för att något innehåll strider mot tredje parts rättigheter.

Ansvarsbegränsning och gottgörande

SAS Group gör ingen framställan om lämpligheten, riktigheten eller fullständigheten i information som publiceras på någon webbplats som du besöker eller använder för något syfte. Alla dokument, all information och relaterad grafik tillhandahålls ”i befintligt utförande” utan några som helst garantier. SAS Group avsäger sig härmed alla garantier, inklusive alla underförstådda garantier, med hänsyn till denna information.

Länkar till tredje parters webbplatser

Hyperlänkarna på SAS webbplats skall leda till andra tjänsteleverantörers webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av SAS Group och SAS Group är inte under några omständigheter ansvarigt för innehållet på någon länkad webbplats eller länk som finns på en länkad webbplats eller några ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. SAS Group är inte ansvarigt för webbsändningar eller andra former av sändningar som tas emot från någon länkad webbplats. SAS Group tillhandahåller sina användare dessa länkar endast för bekvämlighet och inkluderandet av någon länk innebär inte att SAS Group stödjer webbplatsen eller tjänsteleverantören som tillhandahåller en sådan webbplats.

Ändringar, fel och avbrott

SAS Group garanterar inte att funktioner på webbplatserna som du besöker fungerar utan avbrott eller fel, att fel rättas till eller att dessa webbplatser eller de servrar där de görs tillgängliga är fria från virus eller andra skadliga komponenter. SAS Group har ingen kontroll över de webbplatser du besöker på internet och frånsäger sig allt ansvar för avbrott, väderfenomen, blockering eller liknande händelser utom vår kontroll som påverkar tjänsten.
SAS åtar sig inget ansvar för några funktionsfel på din utrustning eller för att tjänsten inte fungerar på din utrustning. Tjänsten tillhandahålls i ”befintligt och tillgängligt utförande”. SAS garanterar inte att tjänsten fungerar utan avbrott eller fel, och garanterar inte heller någon minsta uppladdnings- eller nedladdningshastighet. SAS skall inte vara ansvarigt för någon direkt, indirekt, olycksbetingad, påföljande eller annan skada som uppstår på grund av användning av eller oförmåga att använda tjänsten.

SAS WiFi aktiveras så snart flygplanet lämnar gaten eller senast vid starten (beroende på lokala regler) och avaktiveras vid landningen. I den första fasen av WiFi-introduktionen kommer det att i vissa områden inte finnas fullständig täckning under delar av flygningen. Detta omfattar tjänsteavbrott på flygningar till och från Storbritannien över Nordsjön, flygningar över Biscayabukten samt flygningar till Svalbard och Kanarieöarna. WiFi kommer att vara tillgängligt under huvuddelen av dessa flygningar.

Friskrivning

SAS Group skall inte under några omständigheter vara ansvarigt för några speciella, indirekta eller påföljande skador eller några som helst skador på grund av förlorad användning, data eller vinst, vare sig i verkställande av avtal, försummelse eller annan otillbörlig handling, som uppstår på grund av eller i anslutning till användning eller utförande av tjänst, dokument, bestämmelse eller underlåtande att tillhandahålla lämpliga tjänster eller information som är tillgänglig på webbplatsen som användaren besöker.

Du godkänner att gottgöra SAS för alla anspråk, skyldigheter, skador, kostnader och utgifter, inklusive utan begränsning rimliga advokatkostnader, som uppstår på grund av eller i samband med all användning av ditt konto, inklusive allt innehåll som överförs via tjänsten, din användning av tjänsten, din överträdelse av dessa regler och villkor och din överträdelse av någon annan persons rättigheter.

Egendomsrättigheter

Allt upphovsrättsskyddat innehåll som distribueras via tjänsten tillhör tredje parters innehållsleverantörer eller SAS, efter tillämplighet. SAS och/eller sådan tredje parts innehållsleverantör är ägare och rättighetsinnehavare av sådant innehåll och du får inte kopiera, distribuera, överföra eller publicera det i någon form, inklusive tryckt, elektroniskt, digitaliserat, ljud eller annat, eller ändra hela eller delar av sådant innehåll utan föregående skriftligt medgivande från upphovsrättsinnehavaren.

Varumärken

Alla SAS Groups symboler eller motsvarande emblem som återges häri är vart och ett varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SAS Group.

Gällande lag

Dessa villkor avseende internetåtkomst ombord på SAS flygplan på kortdistansrutter regleras av svensk lag och alla tvister skall lösas av svensk domstol.

Personuppgifter

Genom att samtycka till dessa villkor för internetåtkomst ombord på SAS flygplan ger du oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter (t.ex. namn, EuroBonus-medlemsnummer, e-postadress och din enhets MAC-adress) som du har skickat till oss eller tjänsteleverantören Viasat Inc, 6155 El Camino Real, Carlsbad, CA 92009-1699, för syftet att tillhandahålla dig WiFi-tjänsten. Personuppgifterna, med undantag för MAC-adresser, bevaras under flygningens varaktighet. MAC-adresser bevaras av Viasat Inc under två år efter att de har samlats in för att förbättra användarens upplevelse och följa obligatorisk lagstiftning.
Din integritet är viktig och har stor betydelse för oss. Vi behandlar dina personuppgifter med största respekt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Din MAC-adress kommer aldrig att användas av SAS eller någon tredje part för marknadsföringssyften.
Den rättsliga grund på vilken dina personuppgifter behandlas är EU-förordning nr 2016/679 (allmänna dataskyddsförordningen, ”GDPR”) artikel 6(1)(a) (samtycke) och artikel 6(1)(b) (nödvändig för utförande av avtal).

Om det krävs överför vi dina personuppgifter i sin helhet eller delvis till uppgiftsbehandlare som behandlar personuppgifterna på SAS uppdrag som ett led i behandlingsaktiviteterna för att uppfylla ovan beskrivna syften. Detta kan innefatta uppgiftsbehandlare som befinner sig utanför EU/EES. I sådant fall utförs överföringen med lämpliga skyddsåtgärder enligt vad som föreskrivs i GDPR artikel 46, inklusive genom tillämpning av standardavtalsparagrafer om dataskydd som har antagits av EU-kommissionen.

SAS är den personuppgiftsansvarige som självt eller tillsammans med andra fastställer syften och medel för behandling av dina personuppgifter. SAS är den juridiska person som ansvarar för personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning avseende skydd för uppgifter, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Som registrerad har du rätt att:

 • Åtkomst till de personuppgifter vi behandlar om dig.

 • Rätta, uppdatera eller radera personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

 • Begränsa vår behandling av dina personuppgifter.

 • Att bli bortglömd. Rätten att bli bortglömd innebär att du kan begära att vi i den utsträckning det är möjligt raderar alla personuppgifter vi har samlat in om dig.

 • Få en kopia av personuppgifter som är relaterade till dig och information om vår behandling av dina personuppgifter i ett vanligen använt dataformat och att överföra (eller om tekniskt möjligt få överförda) personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i din jurisdiktion.

SAS har utsett ett dataskyddsombud som stödjer SAS för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas korrekt. Du kan kontakta dataskyddsombud med frågor eller förfrågningar i samband med behandling av dina personuppgifter, inklusive om du vill ta tillbaka ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter, via e-post till dataprotectionofficer@sas.se eller via reguljär post till:

Data Protection Officer
Scandinavian Airlines System
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna, Sverige