sök

FÖRSLAG

  • loader Inget annat innehåll att visa

VILLKOR FÖR ”PROFILKONTO”

1.1 Detta profilkonto ägs och drivs av Scandinavian Airlines System, ett konsortium som är upprättat enligt lagarna i Danmark, Norge och Sverige, med huvudkontor på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm (hädanefter ”SAS”, ”oss” eller ”vi”)

1.2 Läs igenom och bekanta dig med dessa regler och villkor innan du öppnar ett profilkonto. Alla fysiska personer som är 16 år och äldre kan öppna ett profilkonto.

1.3 Om du inte samtycker till dessa regler och villkor har du inte rätt att, och samtycker du till att inte, öppna ett konto.

1.4 Dessa regler och villkor avser endast din användning av detta profilkonto. Separata villkor gäller för flygresor, medlemskap i EuroBonus och alla kampanjer som SAS kan erbjuda från tid till annan. Vid köp av en flygbiljett för en flygning som utförs av SAS, gäller SAS Resevillkor.

1.5 Du måste underrätta SAS skriftligen om ändringar i och/eller tillägg till dina personuppgifter som du inte kan ändra/lägga till via webbplatsen i ditt profilkonto. Vid namnändring eller registrering av födelsedatum måste dokumentation bifogas där uppgifterna bekräftas, t.ex. en kopia av ett giltigt pass. Den inskickade dokumentationen kommer att förstöras så snart de nya uppgifterna har verifierats. Observera att när du bokar en flygresa medan du är inloggad kommer de inloggningsuppgifter du använde att tillämpas på biljetten. Eventuella ändringar i den personliga profilen i ditt konto kommer inte återspeglas på flygbiljetter som bokas före profiländringarna.

1.6 Alla uppgifter som du lämnar när du registrerar dig och är inloggad på ditt profilkonto och använder vår webbplats kommer att användas enlighet med avsnitt 2 i dessa regler och villkor och vår integritetspolicy. Information om cookies och användning av cookies på denna webbplats tillhandahålls i SAS cookie-policy.

1.7 SAS förbehåller sig rätten att avsluta profilkontot om SAS skulle bedöma att missbruk förekommer. 

1.8 Du ansvarar personligen för dina inloggnings- och bokningsuppgifter (t.ex. bokningsreferens). Om du har anledning att tro att ditt konto inte längre är säkert måste du omedelbart ändra dina inloggningsuppgifter.

1.9 Om du har frågor om ditt profilkonto kan du kontakta SAS Customer Care här

 

 

2. PERSONUPPGIFTER 

2.1 Genom att öppna ett profilkonto samtycker du till att SAS registrerar och behandlar dina personuppgifter och dina aktiviteter medan du är inloggad på och använder SAS webbplats. Du samtycker även till att SAS kommunicerar med dig enligt vad som anges i avsnitt 2 och, beroende på om du samtycker till det eller inte, att motta marknadsföring från SAS. SAS registrerar eller behandlar inte några känsliga personuppgifter i profilkontot.

2.2 SAS registrerar och behandlar följande personuppgifter om dig och dina aktiviteter, sammantaget ”personuppgifter”: - de personuppgifter som lämnas när du öppnar och/eller uppdaterar profilkontot; - alla uppgifter som samlas in av SAS och SAS affärspartner gällande köp av resor, hotell och bilhyra, inklusive avgångsort och destination för resan, flygbolag, biljettyp, vistelsens varaktighet, hotellets namn och plats, typ av rum, hyrd bil, hyrestid, inköpstid och betalt belopp; - alla uppgifter gällande andra inköp eller aktiviteter, inklusive inköpta artiklar, tid för inköp och betalt belopp; - uppgifter som inhämtats från SAS affärspartner och externa källor inklusive, men inte begränsade till, sammanställda uppgifter om dig från tredje parter, uppgifter om husägande, medlemmar i hushåll och bilägande.

2.3 SAS kan även slå samman personuppgifter som har insamlats av SAS med personuppgifter som har inhämtats från SAS affärspartner och externa källor.

2.4 Personuppgifterna registreras och behandlas för följande ändamål: (i) administrera profilkontot, (ii) hantera och utföra bokningar, (iii) analysera ditt beteende och förutse dina preferenser, (iv) utvärdera och förbättra SAS och SAS affärspartners verksamhet, (v) uppdatera din adress och dina kontaktuppgifter och avbryta/blockera konton för avlidna medlemmar, (vi) sammanställa erbjudanden och aktiviteter enskilt eller tillsammans med SAS affärspartner och (vii) tillhandahålla kundinriktad och personanpassad marknadsföring av SAS eller SAS affärspartners produkter och tjänster.

2.5 Alla personuppgifter om dig behandlas av SAS så länge du är registrerad med ett konto och dina personuppgifter finns lagrade tills profilkontot avslutas. Personuppgifter avseende köp av resor, hotellvistelser och bilhyra och andra inköp behandlas endast för de ändamål som framgår av avsnitt 2.4 (iii)–(vii) under tre år från det datum de först samlades in eller senare uppdaterades. 

2.6 Personuppgifter kan lämnas ut till SAS affärspartner för samordning av speciella erbjudanden och aktiviteter. SAS affärspartner kan sedan sammanställa personuppgifter som har mottagits från SAS med personuppgifter de själva förfogar över. I det senare fallet är SAS relevanta affärspartner personuppgiftsansvarig och den juridiska person som ansvarar för hanteringen av personuppgifterna.

2.7 Personuppgifter som lämnas av dig eller utlämnas inom SAS-koncernen eller till SAS affärspartner kan behandlas i länder som inte tillhör EU eller EES när du är inloggad från länder utanför EU eller EES.

2.8 SAS kan använda post, telefon (inklusive mobil, sms och mms), e-post, sociala medier och andra digitala kanaler för att kommunicera med dig. SAS kan sända marknadsföringsutskick till dig beträffande SAS och SAS affärspartners respektive produkter och tjänster via de förutnämnda kommunikationskanalerna. 

2.9 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SAS) är personuppgiftsansvarig och den juridiska person som ansvarar för personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning om personuppgifter, såvida inte annat framgår i dessa Regler och villkor. Du har rätt att tillgå dina personuppgifter och få information om hur dina personuppgifter behandlas av SAS, genom att kontakta oss enligt avsnitt 1.9. Du har även rätt att begära att SAS korrigerar felaktiga eller ofullständiga uppgifter och att SAS raderar dina personuppgifter, utom i sådana fall då SAS har ett legitimt intresse av att behålla sådana uppgifter. Du kan även begära att personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring, genom att använda länkarna i relevanta digitala utskick eller genom att kontakta SAS enligt avsnitt 1.9.

 

3. ALLMÄNT

3.1 Utöver vad som föreskrivs av någon tillämplig tvingande lag har SAS inget ansvar och ska ej hållas ansvarigt för några kostnader eller andra skador som du utsätts för med undantag för vad som uttryckligen framgår av dessa Regler och villkor. SAS har dessutom inget ansvar för några kostnader eller skador som någon annan part än du utsätts för. 

3.2 SAS ansvarar endast för den del som involverar själva SAS-flygningen i enlighet med SAS resevillkor och tillämpliga tjänstevillkor. Alla arrangemang, förmåner och tjänster i tillägg till SAS-flygningen ligger utanför SAS ansvarsområde. 

3.3 Du kan ibland få speciella erbjudanden. Dessa kan gälla under begränsad tid eller för begränsat antal, för vissa länder eller särskilda grupper av medlemmar. Registrering kan också vara nödvändigt för att dessa erbjudanden ska kunna utnyttjas.

3.4 Vårdnadshavare för kontoanvändare under 16 års ålder har ansvar för att säkerställa att den minderårige följer regler och villkor. Vårdnadshavaren ansvarar dessutom för den minderåriges användning av resor, erbjudanden och förmåner. 

3.5 SAS förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Regler och villkor. Nya Regler och villkor gäller utan undantag från utgivningsdatum. Du måste själv hålla dig informerad om gällande villkor. SAS tillhandahåller information om ändringar på din begäran och den gällande versionen av SAS Regler och villkor finns här

3.6 Du kan när som helst avsluta ditt profilkonto genom att kontakta SAS Customer Care i enlighet med avsnitt 1.9. Efter avslutande av kontot kommer SAS att radera och sluta behandla dina personuppgifter, med undantag för uppgifter som SAS har legitimt intresse att behålla och behandla. Inga uppgifter i ditt konto kommer längre att vara åtkomliga.

3.7 SAS har rätt att avsluta ditt konto när som helst enligt SAS eget gottfinnande. Inga uppgifter i ditt konto kommer längre att vara åtkomliga.

 

4. TVISTER OCH GÄLLANDE LAG

4.1 I den utsträckning som medges av lokala lagar eller förordningar skall dessa Regler och villkor regleras av och tolkas enligt svensk lag. Du och SAS godkänner, i den utsträckning det är tillåtet enligt lokala lagar eller förordningar, att Stockholms tingsrätt har icke-exklusiv jurisdiktion för att lösa alla tvister som kan uppstå genom dessa Regler och villkor. 

4.2 Varje bestämmelse i dessa Regler och villkor som av behörig myndighet eller domstol förklaras ogiltig eller ej verkställbar skall, i den utsträckning bestämmelsen är ogiltig eller ej verkställbar, anses vara avskiljbar och oberoende av övriga bestämmelser som förblir gällande. 

4.3 Dessa Regler och villkor ersätter alla tidigare versioner av dem.

 

EUROBONUS 

Dessa medlemsvillkor är tillämpliga för SAS EuroBonus-program. Medlemmar i EuroBonus-programmet kan tjäna poäng på inköp och aktiviteter som erbjuds av SAS och SAS affärspartner och som ger medlemmarna rätt att få vissa belöningar och förmåner.


1. MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSKORT

1.1 Medlemskap i EuroBonus-programmet är öppet för alla fysiska personer. Endast ett medlemskap i EuroBonus är tillåtet per person. Om du är yngre än 18 år måste du ha din vårdnadshavares medgivande till att gå med i EuroBonus-programmet. EuroBonus-medlemskapet och de rättigheter som ingår däri är såvida inget annat anges av SAS personliga och endast till förmån för dig.

1.2 EuroBonus-kortet tillhör det utfärdande kortföretaget (SAS eller betalkortsföretaget).

1.3 EuroBonus-kortet är personligt. Endast en person per medlemsnummer är tillåtet och endast den medlem vars namn är tryckt på EuroBonus-kortet har rätt att använda det. EuroBonus-kortet skall undertecknas och gäller endast om medlemmen eller en vårdnadshavare har undertecknat EuroBonus-kortet på baksidan. EuroBonus-kortet får endast användas fram till det utgångsdatum som anges på kortet. Medlemskapet registreras i medlemmens namn, personliga e-postadress och land som har angivits av medlemmen. Det är inte tillåtet att använda en ”c/o”-adress och e-postadressen måste vara personlig.

1.4 Om EuroBonus-kortet förloras, blir stulet eller förstörs skall SAS EuroBonus kontaktas. Om EuroBonus-kortet är ett kombinerat EuroBonus- och betalkort måste du omgående meddela det utfärdande betalkortsföretaget. Ett EuroBonus-ersättningskort kommer att utfärdas med samma medlemsnummer och utgångsdatum som det ursprungliga kortet.

1.5 SAS EuroBonus skall meddelas skriftligen om ändringar eller tillägg i medlemmens uppgifter som inte kan ändras eller läggas till via webbplatsen. Vid namnändring eller registrering av födelsedatum måste dokumentation bifogas där uppgifterna bekräftas, t.ex. en kopia av ett giltigt pass. Den inskickade dokumentationen kommer att förstöras så snart de nya uppgifterna har verifierats.

1.6 Ordinarie bokningsregler gäller för alla medlemmar, oavsett medlemsnivå. De tjänsteförmåner som är förknippade med medlemsnivån gäller endast för medlemmen personligen, såvida inte SAS har meddelat något annat.

1.7 SAS förbehåller sig rätten att avbryta medlemskapet om SAS skulle bedöma att missbruk förekommer. Detta innebär att tidigare intjänade men oanvända poäng och utfärdade EuroBonus-biljetter/-kuponger förklaras ogiltiga och oanvändbara. Missbruk kan bestå av olämpligt eller respektlöst uppförande gentemot SAS eller SAS affärspartner, deras medarbetare eller passagerare, brott mot punkt 2.8 eller annat i regler och villkor för medlemskap, olagligt uppförande eller handlingar som allmänt betraktas som omoraliska eller oetiska.

1.8 Genom teckning av medlemskap i EuroBonus-programmet (via webbplatsen eller på annat sätt) eller undertecknande av EuroBonus-kortet bekräftas att medlemmen/vårdnadshavaren accepterar regler och villkor för medlemskap i EuroBonus. Användning av medlemsnumret eller kortet utgör samtycke till de då gällande medlemsvillkoren. För kombinerade EuroBonus- och betalkort gäller även de regler som framställs av respektive kortföretag.

1.9 Medlemmen ansvarar personligen för sina inloggningsuppgifter. Vårdnadshavare har ansvar för minderåriga medlemmars personliga inloggningsuppgifter och hur/när de används. Personliga kontoutdrag är endast tillgängliga för de medlemmar som anger korrekta personliga inloggningsuppgifter.

1.10 Särskilda regler gäller uteslutande för norska medlemmar under 18 års ålder: Medlemskapet måste bekräftas senast tre månader efter medlemmens 18-årsdag. När sådan bekräftelse tas emot kommer dessa medlemsvillkor att gälla direkt för medlemmen och ej längre för vårdnadshavaren. Om bekräftelsen inte tas emot punktligt kommer medlemmens EuroBonus-konto att stängas för förtjänst och användning av poäng, såväl som för medlemsinformation tills bekräftelsen tas emot. Retroaktiv registrering av poäng som kunde ha tjänats in under den tid medlemskapet var stängt kan endast ske så som beskrivs i avsnitt 2.5 för flygningar som utförs av SAS. Medlemmen bekräftar medlemskapet genom att registrera det personliga EuroBonus-medlemsnumret på www.sas.no/18aar.


2. TJÄNA POÄNG

2.1 Poäng kan tjänas in på aktiviteter hos SAS och SAS affärspartner enligt överenskommelser mellan SAS och SAS affärspartner. Poäng registreras endast om medlemmens EuroBonus-nummer anges när inköp/bokning/incheckning äger rum. SAS affärspartner omfattar andra företag som SAS från tid till annan samarbetar med och omfattar flygbolag, researrangörer och andra företag som tillhandahåller rabatter och förmåner för EuroBonus-medlemmar, inklusive men ej begränsat till möjligheten att tjäna och/eller använda poäng på företagens produkter och tjänster. SAS nuvarande affärspartner anges på EuroBonus webbplats.

2.2 SAS förbehåller sig rätten att fastställa om en medlem tjänar poäng eller inte för priser och aktiviteter som erbjuds av SAS eller SAS affärspartner. Oavsett när aktiviteten bokades är antalet intjänade poäng beroende av den förtjänstplan som gällde på det datum aktiviteten utfördes. Antalet intjänade poäng varierar beroende på SAS affärspartner och erbjudande.

2.3 Som medlem i EuroBonus tjänar du poäng på tillämpliga flygningar i enlighet med den ursprungliga bokade och betalda klassen, oavsett uppgraderingar eller nedgraderingar, såvida inget annat anges. Rabatterade biljetter med branschrabatt eller resebyrårabatt, bonusbiljetter, standbybiljetter och charterbiljetter, såväl som vissa andra rabatter, ger inte medlemmar rätt att tjäna poäng. Om en medlem köper en biljett till en flygning som marknadsförs av SAS eller Star Alliance, men utförs av ett annat flygbolag (t.ex. en codeshare-flygning) fastställer det utförande flygbolaget om och hur många poäng medlemmen tjänar på flygningen. Bokningsklassen på biljetten kan skilja sig från den bokningsklass som det utförande flygbolaget använder för att fastställa intjänade poäng. Poäng kan inte tjänas in på flygningar som utförs av ett flygbolag som inte deltar i EuroBonus-programmet. SAS är inte ansvarigt för förseningar eller inställda flygningar av orsaker utanför SAS kontroll, t.ex. SAS affärspartners handlingar eller försummelser, SAS affärspartners konkurs, väder osv. Särskilda regler gäller för poäng intjänade genom extraordinära omständigheter, förutsatt att aktiviteten har genomförts.

2.4 Endast medlemmen kan tjäna poäng, oavsett vem som betalade för resan eller aktiviteten. Spädbarn (0–23 månader) tjänar endast poäng när de har en egen betald sittplats. För charterbiljetter och aktiviteter hos SAS eller SAS affärspartner kan andra regler gälla om SAS har meddelat det.

2.5 Resor och aktiviteter som ägde rum längre än sex månader sedan kan om inget annat anges inte registreras retroaktivt. Nya medlemmar kan registrera poäng retroaktivt för resor eller aktiviteter som genomfördes högst 30 dagar innan medlemskapet påbörjades. Retroaktiv registrering kan endast äga rum när det åtföljs av giltig dokumentation som efterfrågas av SAS och/eller SAS affärspartner. Giltig dokumentation för flygningar är en kopia av flygbiljetten eller resplanen. Biljettnumret, flygnumret, bokningsklassen, resedatum och namnet på biljetten måste vara synliga. Dokumentation som skickas till SAS kommer att förvaras under högst en månad efter att ärendet har avslutats och därefter förstörs den. Medlemmar har endast rätt till poäng som motsvarar en giltig genomförd aktivitet. SAS kan när som helst återkalla poäng för alla aktiviteter som har registrerats felaktigt på medlemmens EuroBonus-konto.

2.6 Poäng och förmåner är personliga och kan under inga omständigheter säljas, överlåtas, kombineras, ärvas, återbetalas i kontanter eller användas för andra ändamål än inom EuroBonus-programmet, såvida inget annat framställs av SAS. Vid eventuellt missbruk kan poäng, förmåner och dokument beslagtas. Resenärer kan nekas tillgång till flygplanet eller hotell. Om en resa har påbörjats kan fullt pris tas ut för resenären under återstående del av resan. Undantag: Medlemmar med registrerad hemadress i Danmark kan begära återbetalning av sina poäng i kontanter enligt den danska lagen om betalningstjänster och elektroniska betalningsmedel (betalningslagen). SAS kommer att ta ut en avgift för varje kontant återbetalning (för närvarande 100 DKK). Växlingskursen fastställs av SAS, kan variera och finns tillgänglig på begäran. För sådan kontant återbetalning krävs en skriftlig förfrågan till SAS EuroBonus, P. Box 150, 2770 Kastrup, Danmark. SAS ansvar i händelse av förlust eller missbruk av EuroBonus-poäng som tillhör medlemmar med registrerad hemadress i Danmark regleras av paragraf 61–62 i betalningslagen.

2.7 Medlemmar kan använda sina poäng och utnyttja erbjudanden och förmåner så snart de har ett tillräckligt antal giltiga poäng på sina EuroBonus-konton, förutsatt att minst en (1) poängberättigande aktivitet har genomförts utöver välkomst-/introduktionsbonus. Poäng är giltiga under ytterligare fyra år efter den kvalificeringsperioden då de tjänades in. Efter denna deadline blir poängen ogiltiga.

2.8 Medlemmar som har gått med i flera olika bonusprogram kan, såvida inte annat meddelas, endast samla in poäng och förmåner med ett program för varje del av en flygning, hotellvistelse, bilhyra eller annan aktivitet. När poängen har registrerats kan de inte överföras till ett annat program.

2.9 Under en hotellvistelse kan poäng endast tjänas in för ett rum av en person vid ett tillfälle.

2.10 Kombinerade EuroBonus- och betalkort måste användas för betalning för att poäng ska kunna tjänas in på inköp med kortet.

2.11 Medlemmen tjänar inga poäng på biljetter och tjänster som köps men inte används eller för produkter som har återbetalats.

2.12 Om en medlem inte tjänar in några poäng under 24 månader har SAS rätt att avbryta medlemskapet förutsatt att medlemmen inte har några användbara poäng på sitt EuroBonus-konto.


3. ANVÄNDNING AV POÄNG

3.1 Så länge SAS inte framställer något annat kan poäng och förmåner endast användas av medlemmen personligen eller av dennes närmaste familjemedlemmar.

3.2 Medlemmar/vårdnadshavare måste säkerställa att personliga inloggningsuppgifter inte används på olagligt sätt. SAS har inget ansvar för några följder av olaglig användning av personliga inloggningsuppgifter. Medlemmar/vårdnadshavare är ansvariga för all användning av poäng och förmåner oavsett vem som utnyttjar dem. Missbruk definieras i punkt 1.7. Biljetter och dokument skickas endast till medlemmens registrerade adress/e-postadress.

3.3 Antalet erbjudanden är begränsat och kan utnyttjas efter tillgänglighet. Sittplatser, rum, bilar osv. kan vara tillgängliga för normalt inköp även om de inte är tillgängliga för poäng/som specialerbjudande. Vissa tjänster/produkter och/eller tjänsteförmåner är inte tillämpliga för resor som helt eller delvis betalas med poäng.

3.4 Poäng kan inte användas i kombination med kontanter, rabatterbjudanden, kuponger eller andra specialerbjudanden, om inte annat har meddelats av SAS. I händelse av ombokning och/eller avbokning överförs endast giltiga poäng tillbaka till EuroBonus-medlemmens konto (utgångna poäng kan inte återanvändas) och de behåller sina ursprungliga utgångsdatum.

3.5 Avbokning online är endast möjlig för bokningar som görs online. Giltiga biljetter/dokument för avbokade erbjudanden måste skickas tillbaka till SAS för att återbetalning ska kunna ske. Vid bokning eller ändring av erbjudanden måste medlemmen/vårdnadshavaren ta hänsyn till SAS EuroBonus och/eller SAS affärspartners öppettider och/eller medge tid för att möjliggöra leveransen av dokumenten/artiklarna. Dokument som blir stulna eller går förlorade före resan eller innan erbjudandet ska användas ersätts om möjligt. Särskilda avgifter kan tillkomma.

3.6 Poäng kan endast användas som betalning för biljetter/kuponger som utfärdas av SAS och i vissa fall SAS affärspartner. Poäng kan användas för att helt eller delvis köpa en reguljär biljett eller för att köpa en EuroBonus-bonusbiljett. Olika regler gäller för reguljära biljetter och EuroBonus-bonusbiljetter, så som beskrivs i punkt 3.7 nedan. Resebyråer har ej rätt att utfärda biljetter/kuponger eller liknande i utbyte mot poäng.

3.7 Om inte annat framställs av SAS: För en reguljär biljett, som betalas helt eller delvis med poäng, gäller de regler för reguljära biljetter beskrivs i biljettprisreglerna som tillhandahålls när den reguljära biljetten bokas. Reglerna för EuroBonus-bonusbiljetter beskrivs nedan. Följande gäller för EuroBonus bonusbiljetter och erbjudanden: – Särskilda regler avseende kortaste nödvändiga uppehåll kan gälla. – Maximal giltighetstid för biljetter och förhandsbokning är 330 kalenderdagar. - Om utreseorten och hemresans destination inte är densamma beräknas antalet poäng på den destination i poängtabellen som kräver flest poäng. - Poäng kan inte föras tillbaka och en hemresa kan inte bokas om eller återbetalas när en aktivitet har påbörjats. - Biljetter och erbjudanden kan avbokas fram till en (1) arbetsdag före den dag de ska utnyttjas, då giltiga poäng förs tillbaka till den betalande medlemmens EuroBonus-konto. - Förutsatt att poängen fortfarande är giltiga är ombokning av biljetter och erbjudanden tillåtet fram till en (1) arbetsdag innan det aktuella erbjudandet måste utnyttjas (utgångna poäng kan inte återanvändas). - Vid avbokning senare än en (1) arbetsdag före EuroBonus-resan eller ankomsten till hotellet återförs inga poäng till den betalande medlemmens EuroBonus-konto. - Om en medlem eller annan person som använder medlemmens poäng blir sjuk senare än en (1) arbetsdag före en EuroBonus-resa krävs ett läkarintyg för ombokning eller utfärdande av en ny biljett/kupong. Detta gäller under förutsättning att poängen är giltiga. Utgångna poäng kan inte återanvändas. I händelse av ändringar eller om nya dokument krävs måste du kontakta SAS EuroBonus.

3.8 I vissa länder gäller särskilda regler för beskattning av förmåner inom ramen för bonusprogram. Dessa regler definieras av lagstiftarna och gäller i allmänhet för bonusprogram hos alla flygbolag, hotellkedjor osv. Vid frågor i detta ärende hänvisas till nationell skattemyndighet. SAS åtar sig inget ansvar för medlemmens personliga skattskyldighet i samband med EuroBonus-programmet. Medlemmar som avser att tjäna poäng för aktiviteter som betalas av sin arbetsgivare måste, i vissa länder, informera sin arbetsgivare i förväg om detta. Poäng som tjänas in via affärsresor kan inte användas för privat bruk utan tillstånd från arbetsgivaren. Observera att enligt svensk och norsk lag får statsanställda inte utnyttja poäng för flygresor, hotellvistelser, hyrbilar och andra aktiviteter för privat bruk när dessa betalas av deras arbetsgivare. I princip gäller samma regler för svenska och norska personer som är anställda i den offentliga sektorn. 


4. PERSONUPPGIFTER 

4.1 Genom att gå med i EuroBonus-programmet (via webbplatsen eller på annat sätt), underteckna EuroBonus-kortet eller använda medlemsnumret eller kortet medger medlemmen/vårdnadshavaren att SAS registrerar och behandlar personliga uppgifter om medlemmen och medlemmens aktiviteter och kommunicerar med medlemmen enligt vad som framgår av detta avsnitt 4. SAS registrerar eller behandlar inte några känsliga personuppgifter i EuroBonus-programmet.

4.2 SAS registrerar och behandlar följande personuppgifter om medlemmar och medlemmars aktiviteter, gemensamt ”personuppgifter”: - de personuppgifter som lämnas vid ansökan om medlemskap i EuroBonus och/eller uppdatering av kontot för EuroBonus-medlemskapet; - alla uppgifter som samlas in av SAS och SAS affärspartner gällande köp av resor, hotell och bilhyra, inklusive avgångsort och destination för resan, flygbolag, biljettyp, vistelsens varaktighet, hotellets namn och plats, typ av rum, hyrd bil, hyrestid, inköpstid och betalt belopp; - alla uppgifter gällande andra inköp eller aktiviteter som berättigar medlemmen att tjäna in eller utnyttja poäng, inklusive inköpta artiklar, tid för inköp och betalt belopp; - demografiska uppgifter som inhämtats från SAS affärspartner och externa källor inklusive utan begränsning till uppgifter om husägande, medlemmar i hushåll och bilägande.

4.3 SAS kan även slå samman personuppgifter som har insamlats av SAS med personuppgifter som har inhämtats från SAS affärspartner och externa källor.

4.4 Personuppgifterna registreras och behandlas för följande ändamål: (i) administrera EuroBonus-medlemskapet, intjänade och utnyttjade poäng, (ii) hantera och utföra bokningar, (iii) analysera kunders beteende, (iv) utvärdera och förbättra SAS och SAS affärspartners verksamhet, (v) uppdatera medlemmens adress och kontaktuppgifter och avbryta/blockera EuroBonus-konton för avlidna medlemmar, (vi) sammanställa erbjudanden och aktiviteter enskilt eller tillsammans med SAS affärspartner och (vii) tillhandahålla riktad marknadsföring av SAS eller SAS affärspartners produkter och tjänster.

4.5 Alla personuppgifter om medlemmen bevaras av SAS under det första som inträffar av ett år efter utgången av medlemmens senast intjänade poäng (medlemspoängen utgår fyra (4) år efter kvalificeringsperioden då de tjänades in) eller avbrytandet av medlemskapet. Personuppgifter avseende köp av resor, hotellvistelser och biluthyra och andra inköp behandlas endast för de ändamål som framgår av avsnitt 4.4 (iii)–(vii) under ett år från det datum då de först samlades in eller senare uppdaterades.

4.6 Personuppgifter kan lämnas ut till SAS affärspartner för samordning av speciella erbjudanden och aktiviteter. SAS affärspartner kan sedan sammanställa personuppgifter som har mottagits från SAS med personuppgifter de själva förfogar över. SAS relevanta affärspartner är personuppgiftsansvarig och den juridiska person som ansvarar för hanteringen av personuppgifterna.

4.7 Personuppgifter som delas inom SAS-koncernen eller med SAS affärspartner kan överföras till länder som inte tillhör EU eller EES.

4.8 SAS och SAS affärspartner kan använda post, telefon (inklusive mobil och sms), e-post, sociala medier och andra digitala kanaler för att kommunicera med medlemmar. SAS och SAS affärspartner kan sända marknadsföringsutskick till medlemmar beträffande deras respektive produkter och tjänster via de förutnämnda kommunikationskanalerna. Kommunikation med medlemmar under 18 års ålder sker endast för att bekräfta utnyttjade tjänster/erbjudanden. All annan direkt kommunikation med medlemmar under 18 års ålder kommer endast att ske via post adresserad direkt till vårdnadshavaren. Medlemmen/vårdnadshavaren kan när som helst avstå från att motta marknadsföring från SAS och SAS affärspartner genom att använda länkarna i relevanta digitala utskick eller genom att kontakta SAS EuroBonus.

4.9 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SAS) är personuppgiftsansvarig och den juridiska person som ansvarar för personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning om personuppgifter. Medlemmen/vårdnadshavaren har rätt att ta del av information om respektive medlems personuppgifter som behandlas av SAS, genom att kontakta SAS EuroBonus. Medlemmen/vårdnadshavaren har även rätt att begära att SAS korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Medlemmen/vårdnadshavaren kan begära att personuppgifter inte används för direktmarknadsföringssyften genom att kontakta SAS EuroBonus.


5. ALLMÄNT

5.1 Utöver vad som föreskrivs av någon tillämplig tvingande lag har SAS inget ansvar och ska ej hållas ansvarigt för några kostnader eller andra skador som medlemmen utsätts för med undantag för vad som uttryckligen framgår av dessa regler och villkor för medlemskap. SAS har dessutom inget ansvar för några kostnader eller skador som någon annan part än medlemmen utsätts för. Alla tjänster och förmåner inom EuroBonus-programmet och/eller som har betalats med poäng är föremål för regler och villkor för medlemskap som gäller sådana tjänster och förmåner.

5.2 SAS är endast ansvarigt för den del som involverar själva SAS-flygningen i enlighet med SAS resevillkor och tjänstevillkor. Alla arrangemang, förmåner och tjänster i tillägg till SAS-flygningen ligger utanför SAS ansvarsområde.

5.3 Tillämpliga avgifter, skatter och omkostnader, t.ex. serviceavgifter, flygplatsskatt, lokal skatt osv., betalas av medlemmen/vårdnadshavaren och debiteras separat. Om medlemmen/vårdnadshavaren inte betalar eller ifrågasätter betalningskrav på sådana avgifter, skatter eller omkostnader som tillfaller SAS kan poäng inte användas för den aktuella flygningen/aktiviteten förrän betalning har gjorts.

5.4 EuroBonus-medlemmar får specialerbjudanden ibland. Dessa kan gälla under begränsad tid eller för begränsat antal, för vissa länder eller grupper av medlemmar. Registrering kan också vara nödvändigt för att dessa erbjudanden ska kunna utnyttjas.

5.5 Vårdnadshavare för medlemmar under 18 år har ansvar för att säkerställa att den minderårige följer gällande medlemsvillkor. Vårdnadshavaren ansvarar dessutom för den minderåriges användning av resor, erbjudanden och förmåner.

5.6 SAS förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa regler och villkor. EuroBonus-programmets innehåll, tjänsteförmåner, regler avseende poäng och summor, såväl som annan information som visas på EuroBonus-webbplatsen, gäller endast tills annat meddelas. SAS meddelar om ändringar av gällande regler så snart som möjligt, inklusive regler om intjäning och utnyttjande av poäng och konsekvenser för nya poäng, poäng som redan har tjänats in och aktiviteter. Information kommer att anges på minst en av EuroBonus kommunikationskanaler, primärt via EuroBonus webbplats. Nya regler, tabeller, nivåer osv. gäller utan undantag från angivet datum. Medlemmar/vårdnadshavare måste hålla sig informerade om gällande regler. SAS lämnar information om ändringar på medlemmens förfrågan.

5.7 Medlemmen/vårdnadshavaren kan begära uppsägning av medlemskapet när som helst.

5.8 SAS har rätt att avsluta eller ersätta EuroBonus-programmet med en månads varsel. Om EuroBonus-programmet måste upphöra på grund av lagstiftning, domstolsbeslut, order från statliga myndigheter eller liknande kan EuroBonus-programmet avslutas omedelbart utan meddelande därom, varvid intjänade poäng upphör att gälla omedelbart utan någon slags ersättning.

5.9 Om en av SAS affärspartner går i konkurs eller på annat sätt inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot SAS eller EuroBonus-medlemmar kan inga retroaktiva anspråk göras och SAS fastställer i sådana fall om och hur poäng för bokade men oanvända resor ska återföras till medlemmens EuroBonus-konto.


6. TVISTER OCH GÄLLANDE LAG

6.1 I den utsträckning som medges av lokala lagar eller förordningar skall dessa regler och villkor för medlemskap regleras av och tolkas enligt svensk lag. SAS och medlemmen godkänner, i den utsträckning det är tillåtet enligt lokala lagar eller förordningar, att Stockholms tingsrätt har icke-exklusiv jurisdiktion för att lösa alla tvister som kan uppstå genom dessa regler och villkor för medlemskap. 6.2 Varje bestämmelse i dessa regler och villkor för medlemskap som av behörig myndighet eller domstol förklaras ogiltig eller ej verkställbar skall, i den utsträckning bestämmelsen är ogiltig eller ej verkställbar, anses vara avskiljbar och oberoende av övriga bestämmelser som förblir gällande. 6.3 Dessa regler och villkor för medlemskap ersätter alla tidigare versioner av dem.