INTEGRITETSPOLICY FÖR PROFILKONTOINNEHAVARE 

13 mars 2018

Fullständig transparens

Vi åtar oss att säkerställa din rätt till integritet och vi kommer endast att behandla dina personuppgifter så som framställs i denna integritetspolicy för profilkontoinnehavare. Integritetspolicyn för profilkontoinnehavare är en väsentlig del av villkoren för profilkonton.

Nedan förklarar vi hur vi samlar in, använder, överför, lagrar eller på annat sätt behandlar alla personuppgifter som är förknippade med dig som en profilkontoinnehavare. Vår målsättning är att vara så tydliga, transparenta och uppriktiga som möjligt. Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataprotectionofficer@sas.se.
 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om dig som en fysisk person och som kan användas för att identifiera dig direkt eller indirekt, t.ex. ditt namn eller foto. 

Vi är medvetna om att vissa uppgiftskategorier, t.ex. uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, religiös tro eller hälsa, är särskilt känsliga. Vi kommer endast att samla in sådana känsliga uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy för profilkontoinnehavare och när det är helt nödvändigt. Det är exempelvis viktigt för oss att känna till om du är i slutskedet av en graviditet eller om du behöver en rullstol ombord på en flygning.
 

Vad innebär behandling? 

Behandling av personuppgifter innebär alla ingrepp eller uppsättningar med ingrepp som genomförs med personuppgifter, med eller utan automatiska metoder. Alla åtgärder som vidtas med personuppgifter, från insamling och lagring till ändring, användning eller avslöjande utgör därför ”behandling”. 
 

De juridiska grunderna för vår behandling av personuppgifter

Utförande av villkoren för profilkonton

Ditt val att skapa ett profilkonto gör det nödvändigt för SAS att registrera och behandla dina personuppgifter och dina aktiviteter medan du är inloggad och använder vår webbplats. Därför kommer vi att behandla dina personuppgifter på den juridiska grunden att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra krav enligt villkoren för profilkonton.
 

Legitima intressen

Vi kommer att behandla personuppgifter baserat på våra legitima intressen för att förbli konkurrenskraftiga i vårt marknadssegment och därför ha möjlighet att bland annat analysera våra profilkontoinnehavares personuppgifter som är relaterade till flygbokningar, populära destinationer, val av tilläggsprodukter, användning av webbplatsen och appen samt uppföljning av resultaten av exempelvis e-postkommunikation. 

Vi kommer att behandla personuppgifter baserat på våra legitima intressen för att förhindra, undersöka eller rapportera fall med bedrägeri eller säkerhetsproblem och för att samarbeta med polisiära myndigheter. 

Vi vägt vårt legitima intresse mot hur mycket vår behandling av dina uppgifter skulle kunna inkräkta på din integritet. Vi behandlar dina personuppgifter på en allmän och sammanlagd nivå, på ett transparent sätt, i syfte att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder dig samt med säkerhet och skyddsmekanismer på mycket hög nivå. Därför bedömer vi att nivån av inkräktande på integriteten är begränsad och att våra intressen att utföra denna behandling av personuppgifter är motiverad och legitim.
 

Juridiska skyldigheter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när vi har en juridisk skyldighet att göra det, t.ex. när vi måste lämna ut uppgifter till statliga myndigheter eller om vi är föremål för ett domstolsbeslut.
 

Vilka personuppgifter kommer vi att behandla?

SAS registrerar och behandlar följande personuppgifter om dig och dina aktiviteter, sammantaget ”personuppgifter”:

• Personuppgifter som du skickar in när du skapar, upprätthåller eller uppdaterar profilkontot.

• Uppgifter som samlas in om dina resor och din användning av ditt profilkonto, t.ex. resans ursprung och destination, flygbolag, typ av biljett, bagage, förbeställda måltider, vistelsens längd, eventuella klagomål, tidpunkt för inköp samt betalda belopp.

• Uppgifter om kundvård och reseproblem, t.ex. försenade eller inställda avgångar, förlorat bagage och klagomål, återbetalningar och utbetald ersättning.

• Behandla, på aggregerad nivå, alla bokningar och sammanlagda inkomster i syfte att optimera exempelvis flygnätverket och priserna.

• Om du accepterar våra cookies kommer vi att behandla personuppgifter om ditt beteende online som registreras av cookies och statistikprogram på SAS webbplats eller i vår app. Detta kan exempelvis omfatta vilka ord du söker efter, besökets längd, vilka destinationer du är intresserad av och vilka länkar/rubriker du klickar på. Vår cookie policy innehåller mer information om vår användning av cookies. 
 

Från vilka källor får vi dina personuppgifter?

De personuppgifter vi behandlar samlas primärt in direkt från dig, t.ex. när du anger dina kontaktuppgifter för att registrera ett profilkonto. Vi samlar dessutom in och härleder personuppgifter från våra flygningar, flygplatsavdelningar och system så som nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra krav enligt villkoren för profilkonton.
 

För vilka ändamål använder vi uppgifterna?

Personuppgifterna registreras och behandlas för följande ändamål: 

• Administrera profilkontot och bokningar och annat som görs via kontot. 

• Hantera och utföra dina bokningar och resor. 

• Förse dig med relevant information, t.ex. bokningsinformation med flygdatum, förbeställda måltider, val av sittplats, betalt bagage samt inför en kommande resa som ett meddelande på profilkontot eller via en annan kanal som du eventuellt har begärt att få information via. 

• Registrera och analysera information om kundvård och reseproblem för att exempelvis följa upp och förbättra våra kundvårdstjänster på en allmän och aggregerad (dvs. inte individuell) nivå. 

• Utföra statistiska analyser av behov, önskemål och inköpsbeteenden på en allmän och aggregerad (dvs. inte individuell) nivå. 

• Utföra grundläggande analyser av användning, frekvens, föredragna funktioner och vistelser längder på SAS webbplats och i vår app, i syfte att upprätthålla, optimera och kontinuerligt förbättra funktionerna i våra digitala plattformar och profilkontot.

• Uppdatera dina kontaktuppgifter och avsluta/blockera avlidna kunders konton.
 

Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är registrerad med ett konto. Dina personuppgifter bibehålls tills profilkontot sägs upp. 

Vem har rätt att få åtkomst till dina personuppgifter?

Personuppgifter delas mellan närstående företag inom SAS koncernen bland annat för att utföra våra internationella flygningar, för att hantera profilkontot och för statistiska analyser.   

Personuppgifter som delas inom SAS koncernen kommer ibland att överföras till länder som inte tillhör Europeiska unionen (”EU”) eller Europeiska samarbetsområdet (”EES”) och som inte säkerställer en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. Sådana överföringar kommer att utföras under efterlevnad av tillämpliga dataskyddslagar. 

När personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES som inte har tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter kommer vi normalt att tillämpa lämpliga skyddsmekanismer genom att ingå de standardavtalsklausuler som har antagits av Europeiska kommissionen. Standardavtalsklausulerna är tillgängliga på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Om det inte finns något beslut om tillräcklighet från Europeiska kommissionen och inte heller finns några etablerade lämpliga skyddsmekanismer i form av standardavtalsklausuler enligt beskrivningen ovan kommer vi att överföra dina personuppgifter till närstående företag inom SAS koncernen och till våra affärspartner med villkoren för profilkonton, inklusive denna integritetspolicy för profilkontoinnehavare. Mer specifikt kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på att överföringen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla villkoren för profilkonton.
 

Vem kan jag tala med om mina personuppgifter och rättigheter?

Scandinavian Airlines, ett konsortium som är upprättat enligt lagarna i Danmark, Norge och Sverige, med huvudkontor på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, Sverige, är den registeransvarige som kommer att fastställa ändamålen och metoderna för behandlingen av dina personuppgifter. 

SAS är den juridiska person som ansvarar för personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning avseende skydd för uppgifter, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) nr 2016/679). 

SAS har utsett ett dataskyddsombud som stödjer SAS för att säkerställa att medlemmarnas personuppgifter behandlas korrekt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud med frågor eller synpunkter avseende behandlingen av dina personuppgifter på följande adress: dataprotectionofficer@sas.se. 

Om du har frågor om ditt profilkonto kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna på flysas.com.
 

Vilka rättigheter har jag?

Vi vill vara så transparenta och tydliga som möjligt i vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter och därför har vi varit särskilt noggranna med att illustrera dina rättigheter inom ramen för denna integritetspolicy för profilkontoinnehavare. I ditt profilkonto kan du numera visa och uppdatera dina kontaktuppgifter och dessutom hitta information om dina rättigheter och vår behandling av personuppgifter med interaktiva beskrivningar. Du kan dessutom enkelt hävda dina rättigheter genom att navigera i och använda ditt profilkonto. 

Du har exempelvis rätt att få åtkomst till de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan enkelt skaffa ett utdrag av de personuppgifter om dig som vi behandlar och hitta mer information genom att logga in på ditt profilkonto.

På samma sätt kan du hitta mer information om och även hävda följande rättigheter: 

• Korrigera, uppdatera eller radera uppgifter i ditt profilkonto som är felaktiga eller ofullständiga.

• Motsätta dig eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter. 

• Bli bortglömd. Rätten att bli bortglömd innebär att du kan begära att vi raderar alla personuppgifter som vi har samlat in om dig. 

• Få en kopia av personuppgifter som är relaterade till dig och information avseende vår behandling av dina personuppgifter i ett allmänt använt dataformat och att överföra – eller få överförda om tekniskt möjligt – uppgifterna till en annan registeransvarig.

• Begära att personuppgifterna inte ska användas för direktreklam. 

• Framföra ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i din jurisdiktion, dvs. Datainspektionen.

Du kan också hitta mer information om de olika skyddsmekanismer och tekniska åtgärder som vi har upprättat för att skydda dina uppgifter och din rätt till integritet och frihet samt för att säkerställa att vi efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning fullständigt.

Om du behöver hjälp eller om du har frågor avseende dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataprotectionofficer@sas.se.

Observera att om du begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller hävdar din rätt att bli bortglömd innebär det att vi inte längre kommer att kunna förse dig med våra tjänster som är relaterade till profilkontot. Den behandling av personuppgifter som framställs i denna integritetspolicy för profilkontoinnehavare är nödvändig för att vi ska kunna utföra villkoren för profilkonton.

Du är alltid välkommen att bli medlem i EuroBonus-medlem, se flysas.com för mer information. I vårt EuroBonus-program erbjuder vi ett urval av lättillgängliga och anpassade tjänster som förenklar våra medlemmars liv. 
 

När kan SAS be om mitt samtycke?

I vissa situationer behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter.

Vissa av de funktioner och tjänster som är förknippade med EuroBonus-medlemskap kan exempelvis även erbjudas våra profilkontoinnehavare baserat på ditt medgivande. Eftersom dessa tjänster omfattar behandling av personuppgifter utöver så som framställs i denna integritetspolicy för profilkontoinnehavare kommer vi endast att utföra sådana ytterligare funktioner och motsvarande behandling av personuppgifter med förbehåll för ditt specifika samtycke. 

Därför kan vi be om ditt samtycke för att exempelvis behandla personuppgifter för att förstå dina behov och önskemål bättre, dvs. för profileringsändamål, för att använda uppgifter som lagras i cookies eller för att fylla i bokningsformulär i förväg med dina kontaktuppgifter, medföljande personer, pass- och betalningsuppgifter osv. för att möjliggöra snabbare och enklare användning av våra tjänster. 

Vi kan också be om ditt samtycke till att använda brevutskick, mobiler, sms, mms, e-post, sociala medier och andra digitala kanaler för att skicka reklammeddelanden till dig avseende våra eller våra affärspartners produkter och tjänster. 

Förutsatt att du ger ditt samtycke till användning av cookies på vår webbplats eller i vår app kan vi också be om ditt medgivande till behandling av dina personuppgifter för att analysera ditt beteende online för att exempelvis identifiera destinationer som du kan vara intresserad av. Läs mer om vår användning av cookies i vår cookie policy.

Denna integritetspolicy för profilkontoinnehavare uppdaterades senast den 13 mars 2018.