Do I need to buy SAS WiFi when I travel in SAS Plus or SAS Business?

Do I need to buy SAS WiFi when I travel in SAS Plus or SAS Business?